Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa 26. decembar 2011. PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 29. jun 2010. PDF , DOC
Zakon o budžetskom sistemu 16. jul 2009. PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist „Marfin bank” A.D. Beograd po zaduženju JP „Putevi Srbije“ 16. jul 2009. PDF , DOC
Zakon o dopuni zakona o radu 16. jul 2009. PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o Republičkim administrativnim taksama 16. jul 2009. PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 29. decembar 2008. PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakonika o krivičnom postupku 30. decembar 2008. PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009.godinu 29. decembar 2008. PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi 5. jul 2008. PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 5. jul 2008. PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o akcizama 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu 29. decembar 2010. 101-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o javnim putevima 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona budžetskom sistemu 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o uređenju sudova 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o sudskim taksama 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine 29. decembar 2011. 101-11 PDF , DOC
Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 5. novembar 2008. 102/08 PDF , DOC
Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje 5. novembar 2008. 102/08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008.godinu 4. novembar 2008. 102/08 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o udruživanju u Zajednicu Јugoslovenske elektroprivrede 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o autorskom i srodnim pravima 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje magistralnog gasovoda MG-11 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o sudijama 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o Klasifikaciji delatnosti 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o regulisanju odnosa Republike Srbije i zajmoprimaca ili garanata za preuzete obaveze po zajmovima međunarodne banke za obnovu i razvoj 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o tajnosti podataka 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o popisu poljoprivrede 2011. godine 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o stečaju 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o Pravosudnoj akademiji 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o zvaničnoj statistici 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o ravnopravnosti polova 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o žigovima 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 11. decembar 2009. 104-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća” 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Aneksa XVIII uz konvenciju o privilegijama i imunitetima specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija koji se odnosi na Svetsku turističku organizaciju 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Švedske o opštim odredbama i uslovima za razvojnu saradnju 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju okvirnog Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti EIB u republici srbiji 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji na uvozu ozračenog nuklearnog goriva sa istraživačkog reaktora u Rusku Federaciju 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o opštim odredbama i uslovima razvojne saradnje 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Znapređenje elektromreže JP „Elektromreža Srbije”) 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju predloga izmena Statuta Međunarodnog monetarnog fonda 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća Ministara Bosne i Hercegovine 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije … 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (irena) 11. decembar 2009. 105-09 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2010.godinu 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o zaduženju Republike Srbije kod EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o osiguranju 21. decembar 2009. 107-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora) 21. decembar 2009. 108-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B“ 21. decembar 2009. 108-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Programski zajam za razvoj javnih finansija) 21. decembar 2009. 108-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke Autoput Koridor 10 (E-75) 21. decembar 2009. 108-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (K10) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 21. decembar 2009. 108-09 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o upravnim sporovima 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o Izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o Izmenama i dopunama Zakona o agenciji za privredne registre 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o prometu nepokretnosti 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti od požara 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o Izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o vanrednim situacijama 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o Izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o Izmenama i dopunama Zakona o prekršajima 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o bezbednosno - informativnoj agenciji 29. decembar 2009. 111-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane 29. decembar 2009. 111/09 PDF , DOC
Zakon o uređenju sudova 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o Državnom veću tužilaca 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o javnom tužilaštvu 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o sudijama 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o Visokom savetu sudstva 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o javnim nabavkama 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o putnim ispravama 22. decembar 2008. 116-08 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Srpske banke a.d. Beograd za obaveze JP ``Jugoimport-SDPR`` 28. februar 2011. 13-11 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke 28. februar 2011. 13-11 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways" a.d. Beograd 29. februar 2012. 15-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović" u Beogradu 29. februar 2012. 15-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Japan International Cooperation Agency po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije", Beograd 29. februar 2012. 15-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Unicredit Srbija a.d. Beograd za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 po zaduženju „JAT-Tehnika" d.o.o. Beograd 29. februar 2012. 15-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd i Aik banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd 29. februar 2012. 15-12 PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 11. mart 2011. 16-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi 11. mart 2011. 16-11 PDF , DOC
Zakon o amnestiji 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod ERSTE GCIB FINANCE I.B.V. Amsterdam, sa ERSTE BANK a.d. Novi Sad kao agentom, MARFIN BANK a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o divljači i lovstvu 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o učeničkom i studentskom standardu 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o oznakama geografskog porekla 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Carinski Zakon 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist „Banka Intesa“ a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad 23. mart 2010. 18-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju terorizma 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama Evropske Konvencije o suzbijanju terorizma 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke... 18. mart 2009. 19-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma i drugih teških krivičnih dela 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i vlade Republike Italije o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o readmisiji lica koja nezakonito borave 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiranog u Stokholmu 14. jula 1967. godine i Ženevi 13. maja 1977. godine... 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti biljnih sorti 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o readmisiji lica koja nezakonito borave, sa protokolom o primeni Sporazuma 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o statusu Internacionalne škole u Beogradu 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj saradnji 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom o sprovođenju Sporazuma 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KFW, Franfurt na Majni i Republike Srbije – Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji – Faza 2 23. mart 2010. 19-10 PDF , DOC
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 18. mart 2009. 20-09 PDF , DOC
Zakon o matičnim knjigama 18. mart 2009. 20-09 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 18. mart 2009. 20-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 18. mart 2009. 20-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji 18. mart 2009. 20-09 PDF , DOC
Zakon o zabrani diskriminacije 26. mart 2009. 22-09 PDF , DOC
Zakon o socijalnoj zaštiti 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj instituciji KfW po zaduženju Javnog preduzeća ``Elektroprivreda Srbije`` (Projekat rehabilitacije HE Zvornik) 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd po zaduženju opština Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o sportu 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji 31. mart 2011. 24-11 PDF , DOC
Zakon o organskoj proizvodnji 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije“ 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o pivu 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o vodama 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o veterinarstvu 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o šumama 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o opštem upravnom postupku 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o metrologiji 5. maj 2010. 30-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o akcizama 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Ruske Federacije 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009.godinu 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 29. april 2009. 31-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o tržištu kapitala 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izvršenju i obezbeđenju 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o javnom beležništvu 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o advokaturi 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju 5. maj 2011. 31-11 PDF , DOC
Zakon o standardizaciji 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o turizmu 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti 13. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o političkim strankama 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o upravljanju otpadom 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti prirode 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti vazduha 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o biocidnim proizvodima 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o hemikalijama 12. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju 11. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije 11. maj 2009. 36-09 PDF , DOC
Zakon o volontiranju 26. maj 2010. 36-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima Republike Srbije 26. maj 2010. 36-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji 26. maj 2010. 36-10 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 26. maj 2010. 36-10 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu 26. maj 2010. 36-10 PDF , DOC
Zakon o privrednim društvima 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o duvanu 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava 25. maj 2011. 36-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o kombinovanom transportu na unutrašnjim plovnim putevima uz Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) iz 1991.godine 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije I Vlade Indije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Programa finansijske saradnje između Republike Srbije i Vlade Španije, sa Aneksom 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine...Republike Srbije i Misije privremene uprave UN ... o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za Međunarodni prevoz vazdušnim putem 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Evropske zajednice o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije...Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu... 13. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju amandmana na aneks B Kjoto protokola uz Okvirnu konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime 12. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine 12. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide... 12. maj 2009. 38-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o genetički modifikovanim organizmima 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o bezbednosti hrane 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o stočarstvu 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o etanolu 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o Javnim skladištima za poljoprivredne proizvode 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o elektronskoj trgovini 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o zdravlju bilja 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o vinu 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o dobrobiti životinja 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spoljnim poslovoma 29. maj 2009. 41-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Revidirane evropske socijalne povelje 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Prptokola između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između savezne Republike Jugoslavije i Republike grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološkog nasleđa (revidirana) 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Dokumenta izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999.godine 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu i korišćenju vojne infrastrukture u Republici Srbiji 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanju odbrambenih i vojnih odnosa 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ustanovljenju Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjenog u Beču, 12. juna 1973.godine, sa izmenama od 1.oktobra 1985.godine 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) o privilegijama i imunitetima OPCW-a 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od 28. septembra 1979.godine 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 167 o bezbednosti i zdravlju u građevinarstvu 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o obnavljanju, obeležavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na zajedničkoj državnoj granici 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) – Salaš (Republika Bugarska) 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o povlačenju rezerve date na Protokol o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Petačinci (Republika Srbija) – Bankja (Republika Bugarska 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Stohkolmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Evropske zajednice o pridruživanju Republike Srbije Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne... 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o sukcesiji bilateralnih sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Kine.. 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu“ 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije I Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvtrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstava odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Trgovinskog sporazuma između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o zaštiti ratnih grobova 29. maj 2009. 42-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama zakona o akcizama 14. jun 2011. 43-11 PDF , DOC
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti 14. jun 2011. 43-11 PDF , DOC
Zakon o davanju Garancije Republike Srbije u korist Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ 9. jun 2009. 44-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana 9. jun 2009. 44-09 PDF , DOC
Zakon o davanju Garancije Republike Srbije u korist „Societe Generale“, Pariz, Francuska, po zaduženju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ 9. jun 2009. 44-09 PDF , DOC
Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize 29. jun 2010. 45-10 PDF , DOC
Zakon o elektronskim komunikacijama 29. jun 2010. 45-10 PDF , DOC
Zakon o sudskim veštacima 29. jun 2010. 45-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj Srbije 29. jun 2010. 45-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 27. jun 2011. 47-11 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 21. januar 2009. 5-09 PDF , DOC
Zakon o mladima 5. jul 2011. 50-11 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Komercijalne banke a.d. Beograd i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća “Srbijagas” Novi Sad 5. jul 2011. 50-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 5. jul 2011. 50-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Republičkim administrativnim taksama 5. jul 2011. 50-11 DOC , PDF
Zakon o kontroli državne pomoći 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o udruženjima 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o regionalnom razvoju 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o Komunalnoj policiji 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o elektronskom dokumentu 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Zakon o zaštiti konkurencije 8. jul 2009. 51-09 PDF , DOC
Odluka o nastavku aktivnosti Republike Srbije u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije 26. jul 2010. 51-10 PDF , DOC
Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti 14. jul 2011. 52-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 14. jul 2011. 52-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 14. jul 2011. 52-11 PDF , DOC
Zakon o obaveznom primerku publikacija 14. jul 2011. 52-11 PDF , DOC
Zakon o optičkim diskovima 14. jul 2011. 52-11 PDF , DOC
Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi 14. jul 2011. 52-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 28. jul 2010. 53-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije 28. jul 2010. 53-10 PDF , DOC
Zakon o trgovini 28. jul 2010. 53-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 28. jul 2010. 53-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima 20. jul 2011. 54-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju 28. jul 2011. 57-11 PDF , DOC
Zakon o energetici 28. jul 2011. 57-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 28. jul 2011. 57-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 28. jul 2011. 57-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju 31. avgust 2009. 71/09 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod ALPHA BANK SRBIJA a.d. Novi Sad i PIRAEUS BANK a.d. Beograd 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o državnom premeru i katastru 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o planiranju i izgradnji 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o javnom zdravlju 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o transplantaciji organa 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o transfuziološkoj delatnosti 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o Fondu za zaštitu životne sredine 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o kulturi 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom 31. avgust 2009. 72-09 PDF , DOC
Zakon o parničnom postupku 26. septembar 2011. 72-11 PDF , DOC
Zakonik o krivičnom postupku 26. septembar 2011. 72-11 PDF , DOC
Zakon o zaštiti poslovne tajne 26. septembar 2011. 72-11 PDF , DOC
Zakon o javnoj svojini 26. septembar 2011. 72-11 PDF , DOC
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 26. septembar 2011. 72-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 31. avgust 2009. 72/09 PDF , DOC
Zakon o socijalnom stanovanju 31. avgust 2009. 72/09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala 31. avgust 2009. 72/09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća“ 31. avgust 2009. 73-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje projekta zdravstva) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 31. avgust 2009. 73-09 PDF , DOC
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 12. oktobar 2010. 73-10 PDF , DOC
Zakon o zaštiti potrošača 12. oktobar 2010. 73-10 PDF , DOC
Zakon o vazdušnom saobraćaju 12. oktobar 2010. 73-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 12. oktobar 2010. 73-10 PDF , DOC
Zakon o akreditaciji 12. oktobar 2010. 73-10 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o putnim ispravama 22. oktobar 2010. 76-10 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakonika o krivičnom postupku 22. oktobar 2010. 76-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu 18. oktobar 2011. 78-11 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd 18. oktobar 2011. 78-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 18. oktobar 2011. 78-11 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju 18. oktobar 2011. 78-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu 18. oktobar 2011. 78-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o donaciji iz Globalnog fonda za zaštitu životne sredine („Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj... 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju (Projekat „Regionalni razvoj Bora“) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju („Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju“) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje Projekta rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje Projekta energetske efikasnosti za Srbiju“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke Rehabilitacija puteva i mostova – B2 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „ Sanacija mosta Gazela“ 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Zajmu (Projekat „Regionalni razvoj Bora“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/a 10. septembar 2008. 83/08 PDF , DOC
Zakon o upravnoj inspekciji 17. novembar 2011. 87-11 PDF , DOC
Zakon o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju 17. novembar 2011. 87-11 PDF , DOC
Zakon o pomorskoj plovidbi 17. novembar 2011. 87-11 PDF , DOC
Zakon o prebivalištu i boravištu građana 17. novembar 2011. 87-11 PDF , DOC
Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju 17. novembar 2011. 87-11 PDF , DOC
Zakon o odlikovanjima Republike Srbije 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Rezolucijama Odbora guvernera... 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o civilnoj službi 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o dijaspori i Srbima u regionu 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi 26. oktobar 2009. 88-09 PDF , DOC
Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o transportu opasnog tereta 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod KBC BANKE A.D. BEOGRAD, NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR...koje su dale zajedničku ponudu 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o davanju Garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banke Srbija a.d. Beograd i Unicredit Bank Srbija „Jat Airways” a.d. Beograd 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020.godine 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o zadužbinama i fondacijama 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti 23. novembar 2010. 88-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika – korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o igrama na sreću 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o komunalnim delatnostima 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 22. novembar 2011. 88-11 PDF , DOC
Zakon o Narodnoj skupštini 26. februar 2010. 9-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Crbije i Vlade Narodne Republike Kine 30. oktobar 2009. 90-09 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu (projekat autoput koridor 10) između Republike Crbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 30. oktobar 2009. 90-09 PDF , DOC
Zakon о potvrđivanju ugovora o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita 30. oktobar 2009. 90-09 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma 30. novembar 2010. 91-10 PDF , DOC
Zakon o davanju Garancije Republike Srbije u korist EXPORT DEVELOPMENT CANADA po zaduženju RTB BOR-grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju 30. novembar 2010. 91-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita 30. novembar 2010. 91-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama 30. novembar 2010. 91-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita 30. novembar 2010. 91-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010.godinu 30. novembar 2010. 91-10 PDF , DOC
Zakon o rehabilitaciji 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o tržišnom nadzoru 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama 5. decembar 2011. 92-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi 15. decembar 2010. 95-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 15. decembar 2010. 95-10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću 15. decembar 2010. 95-10 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi 15. decembar 2010. 95-10 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ (mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit) 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o zaštiti državne granice 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o strancima 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti 23. oktobar 2008. 97/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope 23. oktobar 2008. 98/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj „Beogradski autoput i obilaznica“ 23. oktobar 2008. 98/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda“ 23. oktobar 2008. 98/08 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka 23. oktobar 2008. 98/08 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine 30. novembar 2009. 99-09 PDF , DOC
Zakon o patentima 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o osiguranju 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o stanovanju 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o kinematografiji 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 26. decembar 2011. 99-11 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika 22. decembar 2010. 99/10 PDF , DOC
Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama 22. decembar 2010. 99/10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 22. decembar 2010. 99/10 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 22. decembar 2010. 99/10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Rеpublike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti turizma 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o olakšanoj proceduri za izdavanje viza 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o olakšanoj proceduri za izdavanje viza 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o sardnji u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1997. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađenja mora sa brodova iz 1973. Godine, izmenjene i dopunjene Protokolom iz 1978. godine, koji se na nju odnosi 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade DRžave Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropske Konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamarhirije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. I 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih za ogledne i druge naučne svrhe izmenjene Protokolom o izmeni Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih za ogledne i druge naučne svrhe 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombinovanom transportu robe i logističkim uslugama 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Savezne Republike Nemačke o vojnoj saradnji 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugal u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti poverljivih informacija u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Norveške o saradnji u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o saradnji u oblasti odbrane 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o saradnji i vojnoj obuci za iračke oružane snage 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECSPV) 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Estonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Statuta Evropske organizacije za javno pravo 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokolla između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz u Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na dohodak... 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Malte o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o kontroli štetnih sistema koji se koriste protiv obrastanja na brodovima 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran o saradnji u oblasti veterine i zaštite zdravlja životinja 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede u srodnim sektorima 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. Avgusta 1949. O usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja (Protokol III) 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Budimpeštanske konvencije o ugovoru o prevozu robe na unutrašnjim vodnim putevima (CMNI) 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o fondacijskoj saradnji „Transevropska železnica (TER) “ 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2005. Godine o izmenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog Centra za životnu sredinu u Republici Srbiji 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata kojima se menjaju Ustav i Konvencija Međunarodnog saveza za telekomunikacije 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama određenih delova Regionalnog sporazuma za evropsku radiodifuznu zonu (Štohkolm, 1961.) sa Rezolucijama (RRC-06-REV.ST61) 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Protokola od 3.juna 1999.godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9.maja 1980.godine... 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Amandmana na član XII (c) (ii) Sporazuma o Međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji (ITSO) 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o zapošljavanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatsko-konzularnih... 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma uz Osnovni sporazum o tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o saradnji u oblasti veterine 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o privremenom uvozu 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt 5. maj 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Trećeg dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj saradnji 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kreditu između Evropske unije i Republike Srbije i Narodne banke Srbije 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Saveta Ministara Republike Albanije i Savjeta Ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o regulisanju duga Republike Albanije po obračunima vezanim za robni promet između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izmenama i dopunama Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju 31. mart 2011. MU 1-11 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013) 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u vezi sa davanjem statusa pridruženog članstva kao etape koja prethodi članstvu u CERN-u 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/C" 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane. 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjenih u okviru saradnje u oblasti vojne industrije 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi" 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u vezi sa Projektom za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu „Nikola Tesla" 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju" 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke 29. februar 2012. MU 1-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine 23. novembar 2010. MU 10-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine 23. novembar 2010. MU 10-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji 23. novembar 2010. MU 10-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECHTM za inspekciju kontejnera/vozila... 23. novembar 2010. MU 10-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elemenratnih nepogoda i tehnogenih havarija i uklanjanja njihovih posledica 23. novembar 2010. MU 10-10 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 23. novembar 2010. MU 10-10