Generalni sekretarijat Narodne skupštine

Generalni sekretar:
Srđan Smiljanić, diplomirani pravnik
kontakt tel: 011/3026-100, 011/3026-000
e-mail: sekretar@parlament.rs


Zamenici generalnog sekretara:
Dragana Odović
kontakt tel: 011/3026-100
Vladimir Dimitrijević
kontakt tel: 011/3026-100

U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji su opšti i zajednički za Službu: poslovi u vezi sa obezbeđivanjem jedinstvenog rada Službe; poslovi interne revizije, pripreme i obrade sednica Narodne skupštine i izdavanja stenografskih beležaka sa sednica Narodne skupštine; poslovi odnosa s javnošću; poslovi protokola, poslovi koji se odnose na izradu informativnih i analitičkih istraživanja i bibliotečku građu; poslovi edukacije i prezentacije skupštinske baštine; poslovi zaštite tajnih podataka u Narodnoj skupštini; poslovi koji se odnose na izradu tekstova domaćih i međunarodnih sporazuma o saradnji između Narodne skupštine i drugih organa i organizacija i praćenje njihove realizacije; poslovi u vezi sa primenom propisa kojima se uređuju dostupnost informacija od javnog značaja, zaštita podataka o ličnosti, borba protiv korupcije i drugi stručni i administrativni poslovi od značaja za vršenje funkcije generalnog sekretara Narodne skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar) i zamenika generalnog sekretara.

U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine,
  2. Grupa za zaštitu tajnih podataka u Narodnoj skupštini,
  3. Biblioteka Narodne skupštine,
  4. Odeljenje za odnose s javnošću,
  5. Odeljenje za poslove protokola,
  6. Grupa za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine.

Odeljenje za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine

U Odeljenju za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i organizovanje sednica Narodne skupštine; pribavljanje i pripremanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad sednice Narodne skupštine; pripremanje akata donetih na sednicama Narodne skupštine za objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije“; pripremanje izvornih akata koje donosi Narodna skupština; formulisanje poslaničkih pitanja; pripremanje i davanje informacija narodnim poslanicima o održavanju sednica Narodne skupštine i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Narodne skupštine.

U Odeljenju za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine obrazuje se Odsek za izdavanje stenografskih beležaka sa sednica Narodne skupštine.

načelnik Odeljenja: Slađana Radivojević
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: sladjana.radivojevic@parlament.rs

U Odseku za izdavanje stenografskih beležaka sa sednica Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: uređivanje stenografskih beležaka sa sednice Narodne skupštine radi objavljivanja; organizovanje autorizacije i smisaono-jezička obrada neautorizovanih beležaka; pravno-jezičku redakciju i lektorisanje; formiranje knjiga beležaka i njihovo grafičko oblikovanje za štampanje; opremanje sređenih i autorizovanih beležaka i pripremanje grafičkih rešenja naslova, sadržaja i registra govornika; pripremanje adresara korisnika štampanih knjiga i arhiviranje i čuvanje baze podataka o knjigama stenografskih beležaka.

šef Odseka: Eva Ban
kontakt tel: 011/3026-587
e-mail:
eva.ban@parlament.rs

Grupa za zaštitu tajnih podataka u Narodnoj skupštini

U Grupi za zaštitu tajnih podataka u Narodnoj skupštini obavljaju se poslovi koji se odnose na: rukovanje i zaštitu tajnim podacima u Narodnoj skupštini; organizovanje i sprovođenje periodičnih obuka iz oblasti rukovanja i zaštite tajnih podataka za narodne poslanike i zaposlene u Službi; popunjavanje bezbednosnih upitnika za vršenje bezbednosne provere, izradu zahteva za izdavanje setifikata za pristup tajnim podacima i upoznavanje narodnih poslanika i zaposlenih sa bezbednosnim procedurama u radu sa tajnim podacima; proveru sistema fizičko-tehničke zaštite; sprovođenje zakona iz oblasti odbrane, propisa za rad u ratnom i vanrednom stanju i zadataka utvrđenih Planom odbrane Republike Srbije.

rukovodilac Grupe: Vladimir Bogićević
kontakt tel:
011/3026-100


Biblioteka Narodne skupštine

U Biblioteci Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu informativno - analitičkih istraživanja u vezi sa zakonodavnom aktivnošću Narodne skupštine; izradu stručnih istraživanja i komparativnih analiza za potrebe narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine; izradu stručnih analiza i informacija na zahtev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija, u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju; prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe narodnim poslanicima i drugim korisnicima; prijem, razvrstavanje, inventarisanje i evidentiranje bibliotečke građe; zaštitu stare i retke knjige; sastavljanje informativnih kataloga o publikacijama i izvorima informacija u Biblioteci i ostvarivanje saradnje sa drugim bibliotekama, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine u vezi sa pružanjem istraživačke podrške o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine.

načelnik Biblioteke Narodne skupštine: Jelena Marković
kontakt tel: 011/3026-100


Odeljenje za odnose s javnošću

U Odeljenju za odnose s javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti o radu Narodne skupštine i unapređenje odnosa s javnošću; saradnju sa domaćim i stranim predstavnicima javnog informisanja; praćenje i izradu pregleda izveštavanja domaćih i stranih predstavnika javnog informisanja o radu Narodne skupštine; saradnju s odgovarajućim državnim organima; pripremu, ažuriranje i prevođenje sadržaja za internet prezentaciju Narodne skupštine na strani jezik.

načelnik Odeljenja: Maja Koler Zorko
kontakt tel:
011/3026-352; 011/3026-351; 3026-372; 3026-373

Odeljenje za poslove protokola

U Odeljenju za poslove protokola obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremu i realizaciju protokolarnih aktivnosti u Narodnoj skupštini; pripremu i uređenje prostorija Narodne skupštine za ceremonijalna dešavanja; organizaciju i realizaciju međunarodnih susreta predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, narodnih poslanika i delegacija Narodne skupštine; komuniciranje sa diplomatskim predstavnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija; nabavku i evidenciju protokolarnih poklona.

U Odeljenju za poslove protokola obrazuje se Odsek za organizaciju i realizaciju međunarodnih parlamentarnih aktivnosti.

načelnik Odeljenja: Maja Drašković
kontakt tel: 011/3026-
271

U Odseku za organizaciju i realizaciju međunarodnih parlamentarnih aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu predloga odluka i rešenja o upućivanju na službena putovanja narodnih poslanika, zaposlenih u Službi Narodne skupštine i drugih lica koje donosi predsednik Narodne skupštine i generalni sekretar; izradu godišnjih izveštaja o realizovanim službenim putovanjima narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine; sprovođenju procedure na Aerodromu „Nikola Tesla“, vezane za dočeke i ispraćaje zvaničnika i delegacija Narodne skupštine, izradu i viziranje diplomatskih i službenih pasoša, obezbeđivanju prevoza i hotelskog smeštaja za potrebe slžbenih putovanja u zemlji i inostranstvu delegacija Narodne skupštine, narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine.

šef Odseka:
kontakt tel:
e-mail:


Grupa za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine

U Grupi za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i realizaciju programa poseta građana, domaćih i stranih delegacija Narodnoj skupštini i posete predstavnika Narodne skupštine građanima na teritoriji Republike Srbije, realizaciju drugih programa otvaranja Narodne skupštine prema javnosti; obezbeđivanje edukacije i prezentacije rada Narodne skupštine i izradu štampanih multimedijalnih i edukativno-informativnih materijala s tim u vezi.

rukovodilac Grupe: Vesna Dujmović Rosić
kontakt tel: 011/3026-236
e-mail: vesna.dujmovic@parlament.rs


Interni revizor

U generalnom sekretarijatu sistematizovano je i radno mesto internog revizora Narodne skupštine. Interni revizor priprema predloge strateškog i godišnjeg plana revizije; organizuje i izvršava poslove i zadatke revizije; određuje revizijske tehnike, ciljeve i metode revizijskog uzorkovanja; sprovodi sakupljanje i analizu revizijske građe kod pojedinih revizija; vrši proveru i ocenu adekvatnosti i efektivnosti organizacije sistema internih kontrola i procedura u okviru pojedinih revizija vezanih za rad Narodne skupštine; vrši proveru načina rada i kvalitet radnih procesa, radi ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti rada; vrši procenu rizika i upravljanja rizikom od strane rukovodstva subjekta revizije, kao i usklađenost radnih procesa sa zakonima, internim aktima i procedurama, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih podataka i informacija; izrađuje revizijske izveštaje i daje preporuke rukovodstvu za otklanjanje nedostataka u radu; prati sprovođenje revizijskih preporuka datih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; daje stručne savete i mišljenja u vezi sa uvođenjem novih sistema, procesa i procedura; obavlja i druge poslove iz oblasti interne revizije po nalogu generalnog sekretara.

interni revizor: Marina Nešović
kontakt tel: 011/3026-100


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
petak, 21. jun

Ceo kalendar događaja