Budžetski ciklus

Kalendar i rokovi predviđeni Zakonom o budžetskom sistemu

Kalendar za nivo Republike Srbije prema Zakonu o budžetskom sistemu predviđen u članu 31. Zakona o budžetskom sistemu:

JanuarFebruarMart
(1) 15. februar – ministar daje instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja;(2) 15. mart – direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, na osnovu instrukcije iz podtačke (1) ove tačke, dostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;
AprilMajJun
(3) 30. april – ministar, u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem, priprema Izveštaj o fiskalnoj strategiji, koji sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;(4) 15. maj – ministar dostavlja nacrt Izveštaja o fiskalnoj strategiji Fiskalnom savetu;(5) 15. jun – Fiskalni savet daje mišljenje o nacrtu Izveštaja o fiskalnoj strategiji;
JulAvgustSeptembar

(6) 1. jul - ministar dostavlja Vladi predlog Izveštaja o fiskalnoj strategiji na usvajanje;


(7) 15. jul – Vlada usvaja Izveštaj o fiskalnoj strategiji i dostavlja ga Narodnoj skupštini na razmatranje;

(8) 1. avgust – ministar dostavlja uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije;


(9) 1. avgust – ministar dostavlja Izveštaj o fiskalnoj strategiji lokalnoj vlasti i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;


(10) 31. avgust – Narodna skupština dostavlja Vladi komentare i preporuke u vezi sa Izveštajem o fiskalnoj strategiji;

(11) 15. septembar – direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlog srednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu;
OktobarNovembarDecembar

(12) 1. oktobar – Vlada, na predlog ministra, usvaja revidirani Izveštaj o fiskalnoj strategiji, sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika, uzimajući u obzir posle 30. aprila ažurirani makroekonomski okvir;


(13) 5. oktobar – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidirani Izveštaj o fiskalnoj strategiji;


(14) 15. oktobar – ministar dostavlja nacrt zakona o budžetu Republike Srbije, nacrte odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

(15) 1. novembar – Vlada usvaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije i dostavlja ga Narodnoj skupštini, zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;(16) 15. decembar – Narodna skupština donosi Zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
petak, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja