POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

IV. POSLANIČKE GRUPE

Član 38.

Poslanička grupa učestvuje u radu Narodne skupštine na način utvrđen zakonom i ovim poslovnikom.

Član 39.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe.

Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe koji predsednika poslaničke grupe zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti.

U toku sednice Narodne skupštine, predsednik poslaničke grupe može ovlastiti jednog člana da predstavlja poslaničku grupu za određenu tačku dnevnog reda, o čemu predsednik poslaničke grupe u pisanom obliku obaveštava predsednika Narodne skupštine do otvaranja pretresa o toj tački dnevnog reda.

Ako poslaničku grupu predstavlja zamenik predsednika, odnosno ovlašćeni predstavnik, on preuzima ovlašćenja predsednika poslaničke grupe.

Član 40.

Predsednik poslaničke grupe, u pisanom obliku, obaveštava predsednika Narodne skupštine o promeni sastava poslaničke grupe.

Prilikom pristupanja novog člana poslaničkoj grupi, predsednik poslaničke grupe dostavlja predsedniku Narodne skupštine njegovu potpisanu izjavu o pristupanju.