Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju 26. decembar 2013. 116-13 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu 13. decembar 2013. 110-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 6. decembar 2013. 108-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac – Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export – Import banke, kao Zajmodavca 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN) 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji 26. novembar 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o robnim rezervama 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o privatnom obezbeđenju 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o detektivskoj delatnosti 26. novembar 2013. 104-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu 20. novembar 2013. 101-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 20. novembar 2013. 101-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova 20. novembar 2013. 101-13 PDF , DOC
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava 20. novembar 2013. 101-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja 31. oktobar 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene 31. oktobar 2013. 95-13 PDF , DOC
Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti 31. oktobar 2013. 95-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije 31. oktobar 2013. 95-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini 31. oktobar 2013. 95-13 PDF , DOC
Zakon o legalizaciji objekata 31. oktobar 2013. 95-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 10. oktobar 2013. 89-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o javnoj svojini 6. oktobar 2013. 88/13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 29. avgust 2013. 76-13 PDF , DOC
Zakon o prekršajima 25. jul 2013. 65-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru 25. jul 2013. 65-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine 16. jul 2013. 9-13 MU PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća” 16. jul 2013. 9-13 MU PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o računovodstvu 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o reviziji 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o faktoringu 16. jul 2013. 62-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu 5. jul 2013. 59-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla 25. jun 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine 25. jun 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja 25. jun 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede 25. jun 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o obrazovanju odraslih 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda 25. jun 2013. 55-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije 29. maj 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 29. maj 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III u iznosu do 46.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije 29. maj 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim referencijalnim pravilima o poreklu 29. maj 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 29. maj 2013. 47-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 29. maj 2013. 47-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 29. maj 2013. 47-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 29. maj 2013. 47-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 29. maj 2013. 47-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 29. maj 2013. 47-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava 22. maj 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava 22. maj 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Strazburške konvencije o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi (CLNI 2012) 22. maj 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti pomorskog transporta 22. maj 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Zakon o železnici 22. maj 2013. 45-13 PDF , DOC
Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama 22. maj 2013. 45-13 PDF , DOC
Zakon o pravima pacijenata 22. maj 2013. 45-13 PDF , DOC
Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata 22. maj 2013. 45-13 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakonika o krivičnom postupku 22. maj 2013. 45-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 8. april 2013. 32-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji 8. april 2013. MU 4-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka 8. april 2013. MU 4-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja 8. april 2013. MU 4-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava 8. april 2013. MU 4-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza I) 15. mart 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Zakon o efikasnom korišćenju energije 15. mart 2013. 25-13 PDF , DOC
Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole 15. mart 2013. 25-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o javnom beležništvu 27. februar 2013. 19-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje 20. februar 2013. MU 2-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada 20. februar 2013. MU 2-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) 20. februar 2013. MU 2-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji 20. februar 2013. 17-13 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa ''Južni tok'' 20. februar 2013. 17-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih doplomatsko-konzularnih predstavništava 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom korišćenju Karpata donete u Kijevu 22. maja 2003. godine 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokol o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Srbije i Crne Gore 30. januar 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žigovima 30. januar 2013. 10-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha 30. januar 2013. 10-13 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini 30. januar 2013. 10-13 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 30. januar 2013. 10-13 PDF , DOC
Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 30. januar 2013. 10-13 PDF , DOC
Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila 30. januar 2013. 10-13 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma izmeđi Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike 29. decembar 2012. MU 7-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Credit Suisse bank London, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Deutsche Bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Deutsche bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad radi realizacije Projekta Južni tok 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd po zadiženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways“ a.d. Beograd 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš, po zaduženju Galenike a.d. Beograd 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o javnim nabavkama 29. decembar 2012. 124-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 24. decembar 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o sudijama 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakonika o krivičnom postupku 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd (Projekat ''Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu'') 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 24. decembar 2012. 121-12 PDF , DOC
Zakon o javnim preduzećima 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o zateznoj kamati 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o osiguranju 15. decembar 2012. 119-12 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu 1. decembar 2012. 114-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 22. novembar 2012. МU 5 -12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Alžir o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 22. novembar 2012. МU 5 -12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima 22. novembar 2012. МU 5 -12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o izručenju 22. novembar 2012. МU 5 -12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima 22. novembar 2012. МU 5-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 22. novembar 2012. МU 5-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona 22. novembar 2012. 111-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju 15. novembar 2012. MU 4-12 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, ''Volksbank'' a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands i Deutsche bank AG London po zaduženju Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad 8. novembar 2012. 107-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 8. novembar 2012. MU 3-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 8. novembar 2012. MU 3-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 8. novembar 2012. MU 3-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima 8. novembar 2012. 107-12 PDF , DOC
Zakon o upravljanju migracijama 8. novembar 2012. 107-12 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 8. novembar 2012. 107-12 PDF , DOC
Zakon o amnestiji 8. novembar 2012. 107-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 5. novembar 2012. 106-12 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije 26. oktobar 2012. 102-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 27. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama 27. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti 27. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti 27. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije 27. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžira 25. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu ''stand by'' aranžmana Ujedinjenih nacija 25. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave 25. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Predloga izmene Statuta Međunarodnog monetarnog fonda o reformi Odbora izvršnih direktora 25. septembar 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o stočarstvu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o šumama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o vinu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o hemikalijama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o vodama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o privatizaciji 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu 25. septembar 2012. 93-12 PDF , DOC
Zakon o dopunama zakona o vanparničnom postupku 31. avgust 2012. 85-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni zakona o javnom beležništvu 31. avgust 2012. 85-12 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 4. avgust 2012. 76-12 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije 26. jul 2012. 72-12 PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 26. jul 2012. 72-12 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o Vladi 26. jul 2012. 72-12 PDF , DOC