Generalni sekretar i zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar:

Srđan Smiljanić, diplomirani pravnik

Kontakt tel. 011/3026-163; 3026-243

e-mail: sekretar@parlament.rs

Generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Narodna skupština, na predlog predsednika Narodne skupštine.

Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne u pripremanju sednica Narodne skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.

Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 33. Zakona o Narodnoj skupštini)


SRĐAN SMILJANIĆ

Funkcija:

Generalni sekretar Narodne skupštine

Datum rođenja

16. maj 1979.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik

Biografija

Obrazovanje:
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, državni univerzitet Carlos III, Madrid, Španija – finansijska i poslovna ekonomija, međunarodno poslovanje, strateško upravljanje i operacionalno rukovođenje, rukovođenje ljudskim resursima i strategija marketinga, analiza tržišta i upravljanje snabdevačima, menadžersko računovodstvo, a po preporuci profesora sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i poslodavca;
 • Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.
Radno iskustvo:
 • Generalni sekretar Narodne skupštine od avgusta 2022. godine
 • Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine od oktobra 2020. do avgusta 2022. godine;
 • Generalni sekretar Narodne skupštine od marta 2019. do oktobra 2020. godine;
 • Sekretar Republičke izborne komisije od novembra 2015. godine -;
 • Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine od maja 2014. do marta 2019. godine;
 • Član Republičke izborne komisije od maja 2014. do novembra 2015. godine;
 • Član Gradske izborne komisije od decembra 2017. godine do februara 2022. godine;
 • Član Radne grupe Vlade za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava u koordinaciji i praćenju primene preporuka za unapređenje izbornog procesa od decembra 2020. godine -;
 • Nacionalni projektni direktor - Projekat UNDP-a „Jačanje kontrolne funkcije i transparentnosti Narodne skupštine“ od maja 2014. do septembra 2015. godine;
 • U Raiffeisen banka a.d. Beograd zaposlen do maja 2014. godine u Sektoru za pravne poslove - Odeljenju za pravne poslove sa privredom na mestu višeg saradnika za pravne poslove sa privredom i to na izradi ugovora i odluka Banke iz delokruga poslova sa privredom, davanju pravnih mišljenja u vezi direktne primene propisa, primeni akata za sud i druge organe kao i zastupanje Banke pred sudovima i drugim organima;
 • U Point Group zaposlen kao pravni savetnik od novembra 2005. do avgusta 2011. godine na poslovima finansijskog i pravnog konsaltinga, konsaltinga kod dokapitalizacija i trgovanja hartijama od vrednosti, preuzimanja akcionarskog kapitala, kupoprodaje udela i otkupa potraživanja;
 • U Mobtel Srbija (Telenor Srbija) od septembra 1998. do januara 2003. godine na poslovima u pravnom sektoru i u BK Telekomu od marta 1997. do juna 1998. godine na poslovima telekomunikacije/ispitivanje tržišta.
Jezici:
 • Engleski i španski jezik
Poznavanje rada na kompjuteru:
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Ostalo:
 • Položen državni stručni ispit za rad u državnim organima.

Zamenici generalnog sekretara:

Dragana Odović
Kontakt tel. 011/3026-100

Vladimir Dimitrijević
Kontakt tel. 011/3026-100

Generalni sekretar Narodne skupštine ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara uz saglasnost predsednika Narodne skupštine.

Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.

Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine i generalnom sekretaru.

Funkcija zamenika generalnog sekretara prestaje danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 34. Zakona o Narodnoj skupštini)


DRAGANA ODOVIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

6. septembar 1976.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik

Biografija

Obrazovanje:
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila u Sokocu.
Radno iskustvo:
 • Narodna skupština Republike Srbije od 2012. godine
  Sektor za zakonodavstvo - Odeljenje za poslove poslaničkih grupa - viši savetnik:
  - analiza zakona i predoga zakona;
  - priprema predloga akata;
  - priprema i stručna obrada amandmana koji se podnose na predloge zakona i drugih akata;
  - pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u vezi sa primenom važećih - propisa i Poslovnika Narodne skupštine, kao i drugih akata i
  - drugi stručni i administrativni poslovi.
 • Ministarstvo finansija – Poreska uprava – inspektor kancelarijske kontrole 2007-2010.
  - upoznavanje sa zakonima i propisima koji uređuju oblast poreskog postupka;
  - prijem, unos i kontrola poreskih prijava po osnovu poreza na dobit preduzeća;
  - utvrđivanje i kontrola poreza i doprinosa;
  - donošenje poreskih rešenja i uverenja;
  - kancelarijska kontrola (proveravanje tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa zakonom podataka iskazanih u poreskoj prijavi, poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama) i
  - ostali poslovi iz nadležnosti Poreske uprave.
 • Članica Republičke izborne komisije od 2014. godine.
 • Odbornica u Skupštini opštine Novi Beograd i članica mandatne komisije i komisije za propise od 2012. do 2014. godine.
Jezici :
 • Engleski jezik
Poznavanje rada na računaru:
 • Microsoft Office
Ostalo:
 • Savetnica u Fondaciji „Za srpski narod i državu“, u oblasti edukacije mladih, sa ciljem njihovog uključivanja u društevni i politički život Srbije.
 • Položena obuka u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta pod nazivom „Etika i integritet“ u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije.
 • Učesnica brojnih konferencija, projekata i seminara iz oblasti izbornog zakonodavstva.
 • Položen državni stručni ispit za rad u državnim organima.

VLADIMIR DIMITRIJEVIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

1. decembar 1988.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani istoričar

Biografija

Radno iskustvo
Narodna skupština - Sektor za zakonodavstvo - Odeljenje za opšta društvena pitanja
 • 2022 – na radnom mestu zamenik sekretara odbora, razvrstanom u zvanje viši savetnik;
 • 2020 – 2022. na radnom mestu za stručnu podršku za potrebe odbora, razvrstanom u zvanje samostalni savetnik;
 • 2018 – 2020. na radnom mestu savetnik u odboru, razvrstanom u zvanje savetnik;
 • 2014 – 2018. na radnom mestu mlađi savetnik u odboru, razvrstanom u zvanje mlađi savetnik i
 • 2016 – 2022. angažovan u Republičkoj izbornoj komisiji za pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u obavljanju poslova iz nadležnosti Komisije.
Obrazovanje i kvalifikacije
 • 2008 – 2014. Diplomirani istoričar
  Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • 2004 – 2008. XIII Beogradska gimnazija
Veštine
 • Microsoft Office – Dobro poznavanje
Jezici
 • Engleski jezik – Tečno
 • Nemački jezik – Srednji nivo
Kursevi i angažovanja
 • 2015 – 2015. Jednosemestralni kurs za inovaciju znanja „Parlament i demokratija“
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2016 – 2016. Kurs „Pisanje predloga zakona i drugih propisa (nomotehnika i pravničko rasuđivanje)
  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2019 – 2019. Kurs „Uvod u izborne tehnologije i sajber higijenu“
  International Foundation for Electoral Systems (IFES)
 • 2021 – 2021. Član Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Dodatne informacije
 • Položen državni stručni ispit za rad u državnim organima.
 • Položena obuku na daljinu na temu: „Etika i integritet” u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije.
 • Učesnik više seminara, okruglih stolova i radionica iz oblasti kulture, informisanje i unapređenja izbornog procesa.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 21. jul
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja