Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti 20. mart 2015. MU 6-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja 20. mart 2015. MU 6-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 15.000.000 evra za Projekat „Energetske efikasnosti u javnim objektima” 20. mart 2015. MU 6-15 PDF , DOC
Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča 20. mart 2015. 29-15 PDF , DOC
Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 20. mart 2015. 29-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona 20. mart 2015. 29-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja 10. mart 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja 10. mart 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine 10. mart 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 10. mart 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 10. mart 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 10. mart 2015. 25-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima 10. mart 2015. 25-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama 10. mart 2015. 25-15 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa 25. februar 2015. 22-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o institucionalnom okviru inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope (2013) 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić (Republika Srbija) - Fenj (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica (Republika Srbija) – Valkanj (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo (Republika Srbija) - Lunga (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o readmisiji 20. februar 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 20. februar 2015. 20-15 PDF , DOC
Zakon o oružju i municiji 20. februar 2015. 20-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi 12. februar 2015. 18-15 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila 12. februar 2015. 18-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 12. februar 2015. 18-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o Agenciji za osiguranje depozita 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o osiguranju depozita 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o ministarstvima 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 3. februar 2015. 14-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 28. januar 2015. 10-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 28. januar 2015. 10-15 PDF , DOC
Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti 23. januar 2015. 8-15 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine 21. januar 2015. 6-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu 21. januar 2015. 6-15 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku 21. januar 2015. 6-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti 21. januar 2015. 6-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Porodičnog zakona 21. januar 2015. 6-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju 21. januar 2015. 6-15 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za drugu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca 19. januar 2015. MU 2-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije 19. januar 2015. 5-15 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima 19. januar 2015. 5-15 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole 29. decembar 2014. 145-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji 29. decembar 2014. 145-14 PDF , DOC
Zakon o energetici 29. decembar 2014. 145-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama 29. decembar 2014. 145-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) 29. decembar 2014. MU 19-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 25. decembar 2014. MU 18-14 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu 25. decembar 2014. 142-14 PDF
Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''AIK Banka'' a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad 25. decembar 2014. 142-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 18. decembar 2014. 139-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 18. decembar 2014. 139-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 18. decembar 2014. 139-14 PDF , DOC
Zakon o platnim uslugama 18. decembar 2014. 139-14 PDF , DOC
Zakon o osiguranju 18. decembar 2014. 139-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju 18. decembar 2014. 139-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat – Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 8. decembar 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat hitne sanacije od poplava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 8. decembar 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete stolice u oblasti visokog obrazovanja 8. decembar 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa 8. decembar 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji 8. decembar 2014. 132-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) 25. novembar 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju 25. novembar 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save 25. novembar 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije 25. novembar 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje 25. novembar 2014. 128-14 PDF , DOC
Zakon o zapošljavanju stranaca 25. novembar 2014. 128-14 PDF , DOC
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda 25. novembar 2014. 128-14 PDF , DOC
Zakon o zaštiti uzbunjivača 25. novembar 2014. 128-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 8. novembar 2014. 123-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju 8. novembar 2014. 123-14 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva 8. novembar 2014. 123-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti 5. novembar 2014. 121-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu 5. novembar 2014. 121-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini naoružanjem 29. oktobar 2014. MU 14-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 29. oktobar 2014. MU 14-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o legalizaciji objekata 29. oktobar 2014. 117-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu 29. oktobar 2014. 117-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o sudijama 29. oktobar 2014. 117-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu 26. oktobar 2014. 116-14 PDF , DOC
Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija 26. oktobar 2014. 116-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja 26. oktobar 2014. 116-14 PDF , DOC
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 26. oktobar 2014. 116-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije 23. oktobar 2014. 115-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju 23. oktobar 2014. 115-14 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kv naponskog nivoa „transbalkanski koridor – prva faza” 23. oktobar 2014. 115-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima 23. oktobar 2014. 115-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac (Republika Srbija) i Nova Moldova (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 15. oktobar 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj (Republika Srbija) i Sokol (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 15. oktobar 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola 15. oktobar 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa 15. oktobar 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju dopinga u sportu 15. oktobar 2014. 111-14 PDF , DOC
Zakon o dopunama Krivičnog zakonika 10. oktobar 2014. 108-14 PDF , DOC
Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme 8. oktobar 2014. 107-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji 8. oktobar 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora 8. oktobar 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane 8. oktobar 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji 8. oktobar 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 3. oktobar 2014. MU 11-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 3. oktobar 2014. MU 11-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o javnoj svojini 3. oktobar 2014. 105-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 3. oktobar 2014. 105-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 10. septembar 2014. 99-14 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 10. septembar 2014. 99-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi 10. septembar 2014. 99-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 10. septembar 2014. 99-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 10. septembar 2014. 99-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju 10. septembar 2014. 99-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Bezbednosnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO 8. septembar 2014. MU 92-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 – okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020) 4. septembar 2014. MU 9-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti 31. avgust 2014. 93-14 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama 31. avgust 2014. 93-14 PDF , DOC
Zakon o prometu nepokretnosti 31. avgust 2014. 93-14 PDF , DOC
Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa 31. avgust 2014. 93-14 PDF , DOC
Zakon o javnim medijskim servisima 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o elektronskim medijima 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o javnom informisanju i medijima 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o privatizaciji 2. avgust 2014. 83-14 PDF , DOC
Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji 18. jul 2014. 75-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 18. jul 2014. 75-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 18. jul 2014. 75-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane 3. jul 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 3. jul 2014. 68-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji 29. jun 2014. 66-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 19. jun 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 19. jun 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Rehabilitacija i bezbednost puteva” 19. jun 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o zaštiti potrošača 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 13. jun 2014. 62-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 30. maj 2014. 57-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 30. maj 2014. 57-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A” između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) kao zajmodavca u vezi sa zajmom u iznosu od 1.000.000.000 američkih dolara 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Amandmana na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje - I faza 30. maj 2014. MU 5-14 PDF , DOC
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o pravobranilaštvu 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 23. maj 2014. 55-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privatizaciji 12. maj 2014. 51-14 PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 26. april 2014. 44-14 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o Vladi 26. april 2014. 44-14 PDF , DOC