POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

XV. ODNOS NARODNE SKUPŠTINE I VLADE

1. Izbor Vlade

Član 268.

Predlog kandidata za predsednika Vlade, predsednik Narodne skupštine, odmah po prijemu, dostavlja narodnim poslanicima.

Član 269.

Kad kandidat za predsednika Vlade iznosi svoj program i predlaže sastav Vlade na sednici Narodne skupštine, o kandidatu za predsednika Vlade, iznetom programu i kandidatima za članove Vlade otvara se pretres.

Član 270.

Odmah po završetku pretresa, predsednik Narodne skupštine zakazuje Dan za glasanje o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade.

O predlogu iz stava 1. ovog člana Narodna skupština odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.

Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Član 271.

Posle izbora Vlade, predsednik i članovi Vlade polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, čitanjem naglas zakonom utvrđenog teksta zakletve. Posle položene zakletve, predsednik i članovi Vlade potpisuju tekst zakletve i predaju ga predsedniku Narodne skupštine.

2. Predstavljanje Vlade u Narodnoj skupštini

Član 272.

Pravo i dužnost predstavljanja Vlade u Narodnoj skupštini, prilikom razmatranja svih pitanja iz njene nadležnosti, ima predsednik Vlade.

Vlada određuje članove Vlade koji je predstavljaju po pojedinom pitanju koje je na dnevnom redu sednice Narodne skupštine, odnosno na sednici njenog odbora.

Predstavnici Vlade na sednicama Narodne skupštine i njenih odbora mogu biti samo članovi Vlade i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo kad je na dnevnom redu sednice Narodne skupštine predlog zakona koji je za Vladu pripremio Republički sekretarijat za zakonodavstvo.

Predstavnici Vlade učestvuju u radu Narodne skupštine, u skladu s ovlašćenjima utvrđenim zakonom.

Član 273.

Radi davanja stručnih i drugih objašnjenja na sednici odbora Narodne skupštine, Vlada može odrediti svoje poverenike.

Član 274.

Uz predlog zakona ili drugog opšteg akta, ili uz drugi materijal koji podnosi Narodnoj skupštini, Vlada obaveštava Narodnu skupštinu o svojim predstavnicima i poverenicima za sednice Narodne skupštine i njenih odbora.

Član 275.

Radi ostvarivanja prava i dužnosti Vlade u Narodnoj skupštini, Narodna skupština i njeni odbori obaveštavaju Vladu i nadležna ministarstva o svojim sednicama i o pitanjima koja se razmatraju na tim sednicama.

3. Poverenje Vladi

Član 276.

Vlada može da zatraži od Narodne skupštine glasanje o svom poverenju, u pisanom obliku, i ima pravo da taj zahtev obrazloži.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, u ime Vlade, podnosi predsednik Vlade.

U postupku odlučivanja o poverenju Vladi pokrenutom od strane Vlade, shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak odlučivanja o nepoverenju Vladi ili pojedinom njenom članu.

Član 277.

Kad Narodna skupština ne izglasa poverenje Vladi, predsednik Narodne skupštine o tome odmah obaveštava predsednika Republike.

4. Ostavka predsednika Vlade, člana Vlade i razrešenje člana Vlade

Član 278.

Predsednik Vlade podnosi ostavku, u pisanom obliku, predsedniku Narodne skupštine i ima pravo da je obrazloži.

O ostavci predsednika Vlade predsednik Narodne skupštine odmah obaveštava predsednika Republike i narodne poslanike.

Narodna skupština, na prvoj narednoj sednici, konstatuje, bez pretresa, da je predsednik Vlade podneo ostavku i o tome se ne odlučuje.

Danom konstatacije ostavke predsednika Vlade na sednici Narodne skupštine, prestaje mandat Vladi.

Član 279.

Ostavku koju je podneo član Vlade, predsednik Vlade dostavlja predsedniku Narodne skupštine.

O ostavci člana Vlade predsednik Narodne skupštine obaveštava narodne poslanike.

Narodna skupština, na prvoj narednoj sednici, konstatuje, bez pretresa, da je član Vlade podneo ostavku i o tome se ne odlučuje.

Danom konstatacije ostavke člana Vlade na sednici Narodne skupštine, članu Vlade prestaje mandat.

Član 280.

Predlog za razrešenje pojedinog člana Vlade, predsednik Vlade podnosi predsedniku Narodne skupštine u pisanom obliku i ima pravo da ga obrazloži.

Narodna skupština razmatra i glasa o predlogu za razrešenje člana Vlade na prvoj narednoj sednici.

Članu Vlade, koji je razrešen, mandat prestaje danom donošenja odluke o razrešenju.

O odluci iz stava 3. ovog člana predsednik Narodne skupštine obaveštava predsednika Vlade.

Član 281.

Predlog za glasanje o poverenju Vladi i predlog za razrešenje člana Vlade mogu se povući sve do odlučivanja o predlogu za glasanje o poverenju Vladi i predlogu za razrešenje člana Vlade.

Svaki od narodnih poslanika koji su potpisali predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom njenom članu ima pravo da povuče svoj predlog sve do odlučivanja o tom predlogu. Ako broj narodnih poslanika koji su predložili da se glasa o nepoverenju Vladi, odnosno pojedinom njenom članu, postane manji od 60, taj predlog se smatra povučenim.