POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

II. KONSTITUISANjE NARODNE SKUPŠTINE

1. Sazivanje prve sednice Narodne skupštine

Član 2.

Prvu sednicu Narodne skupštine saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Član 3.

Prvoj sednici Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik (predsedavajući). Ako najstariji narodni poslanik ne može ili ne želi da predsedava, sednici Narodne skupštine predsedava sledeći najstariji prisutni narodni poslanik.

Predsedavajućem, odnosno predsedniku Narodne skupštine, u radu pomaže po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine.

Član 4.

Na prvoj sednici Narodne skupštine vrši se:

- potvrđivanje mandata narodnih poslanika,

- izbor predsednika Narodne skupštine,

- izbor potpredsednika Narodne skupštine,

- imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.

Na prvoj sednici Narodne skupštine, po pravilu, vrši se:

- izbor članova radnih tela Narodne skupštine i

- izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

2. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika

Član 5.

Narodni poslanik stiče prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata.

Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanikao sprovedenim izborima.

Narodna skupština na prvoj sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika, obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.

Komisija, na osnovu izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika,utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanikai o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Član 6.

Na osnovu izveštaja iz člana 5. stav 4. ovog poslovnika, predsedavajući na prvoj sednici Narodne skupštine konstatuje da je državniorgan nadležanza sprovođenje izbora narodnih poslanikapodneoizveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.

Član 7.

Nakon potvrđivanja mandata, narodni poslanici polažu zakletvu.

3. Izbor predsednika i potpredsednika i imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine

a) Izbor predsednika Narodne skupštine

Član 8.

Predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine podnosi najmanje 30 narodnih poslanika.

Narodni poslanik učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata za predsednika Narodne skupštine.

Predlog iz stava 1. ovog člana sadrži: ime i prezime kandidata, naziv izborne liste sa koje je izabran, ime i prezime predstavnika predlagača, obrazloženje, biografiju i saglasnost kandidata.

Član 9.

Predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine podnosi se predsedavajućem, u pisanom obliku.

Predsedavajući dostavlja narodnim poslanicima sve primljene predloge kandidata za predsednika Narodne skupštine.

Predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog.

O predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine otvara se pretres.

Nakon pretresa, predsedavajući utvrđuje listu kandidata za predsednika Narodne skupštine, po azbučnom redu prezimena.

Član 10.

Pre pristupanja izboru predsednika Narodne skupštine, Narodna skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno.

Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.

Član 11.

Tajno glasanje za izbor predsednika Narodne skupštine vrši se u skladu s odredbama ovog poslovnika kojima se uređuje odlučivanje Narodne skupštine tajnim glasanjem.

Tajnim glasanjem za izbor predsednika Narodne skupštine rukovodi predsedavajući na sednici Narodne skupštine.

Kandidat za predsednika Narodne skupštine ne može da rukovodi, niti da pomaže u rukovođenju glasanjem.

Član 12.

Narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata za predsednika Narodne skupštine.

Član 13.

Za predsednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanikza koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, postupak izbora se ponavlja.

Ako je predloženo više od dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, ponoviće se glasanje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno između više kandidata koji su dobili najveći jednaki broj glasova.

Ako ni u drugom krugu predsednik Narodne skupštine nije izabran, postupak izbora se ponavlja.

b) Izbor potpredsednika Narodne skupštine

Član 14.

Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog predsednika Narodne skupštine.

Član 15.

Najmanje 30 narodnih poslanika može da predloži jednog ili više kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, ali najviše do odlukom utvrđenog broja potpredsednika.

Predlog sadrži imena i prezimena kandidata, biografije, nazive izbornih lista sa kojih su izabrani, ime i prezime predstavnika predlagača, obrazloženje i saglasnost kandidata, u pisanom obliku.

Član 16.

Predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine podnosi se predsedniku Narodne skupštine, u pisanom obliku.

Predsednik Narodne skupštine dostavlja narodnim poslanicima sve primljene predloge kandidata.

Predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog kandidata.

O predlogu kandidata otvara se pretres.

Nakon pretresa, predsednik Narodne skupštine utvrđuje listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine, i to po azbučnom redu prezimena.

Član 17.

Pre pristupanja izboru potpredsednika Narodne skupštine, Narodna skupština na predlog predsednika Narodne skupštine odlučuje da li će se glasati tajno ili javno.

Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.

Kad se izjašnjavanje narodnih poslanika vrši prozivkom, a predloženo je više kandidata od odlukom utvrđenog broja potpredsednika, svaki narodni poslanik glasa za najviše onoliko kandidata koliko se potpredsednika bira.

Član 18.

Tajnim glasanjem za izbor potpredsednika Narodne skupštine rukovodi predsednik Narodne skupštine.

Kandidat za potpredsednika Narodne skupštine ne može da pomaže predsedniku Narodne skupštine u rukovođenju glasanjem.

Član 19.

Tajno glasanje za potpredsednika Narodne skupštine vrši se u skladu s odredbama ovog poslovnika kojima se uređuje odlučivanje Narodne skupštine tajnim glasanjem.

Glasati se može najviše za onoliko kandidata koliko se bira, i to za kandidate čija su imena navedena na glasačkom listiću.

Član 20.

Za potpredsednika Narodne skupštine izabran je kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ako je predloženo onoliko kandidata koliko se bira, a nije izabran odlukom utvrđen broj potpredsednika Narodne skupštine, ponavlja se postupak izbora za onaj broj potpredsednika Narodne skupštine koji nije izabran.

Ako je predloženo više kandidata od broja koji se bira, a nije izabran odlukom utvrđen broj potpredsednika Narodne skupštine, ponoviće se glasanje za onaj broj potpredsednika Narodne skupštine koji nije izabran, i to između preostalih kandidata.

Ako ni u drugom krugu nije izabran odlukom utvrđen broj potpredsednika Narodne skupštine, ponavlja se postupak izbora za onaj broj potpredsednika Narodne skupštine koji nije izabran.

v) Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine

Član 21.

Narodna skupština imenuje generalnog sekretara Narodne skupštine, na predlog predsednika Narodne skupštine.

Predlog sadrži: ime i prezime kandidata, biografiju, obrazloženje i saglasnost kandidata, u pisanom obliku.

Generalni sekretar Narodne skupštine imenovan je ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

4. Obrazovanje poslaničkih grupa

Član 22.

U Narodnoj skupštini obrazuju se poslaničke grupe.

Poslaničku grupu čini najmanje pet narodnih poslanika.

Poslanička grupa je obrazovanapodnošenjem predsedniku Narodne skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naznačava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik.

Narodni poslanik može da bude član samo jedne poslaničke grupe.

5. Konstituisanje odbora Narodne skupštine

Član 23.

Poslaničke grupe predlažu kandidate za članove i zamenike članova odbora, srazmerno broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

U sastavu odbora prilikom utvrđivanja srazmernog učešća poslaničkih grupa u ukupnom broju članova i zamenika članova odbora, obezbeđuje se većina onih stranaka koje čine parlamentarnu većinu.

Ako poslanička grupa ne predloži kandidate iz stava 1. ovog člana, odbor se konstituiše u sastavu u kome je izabran na osnovu predloga poslaničkih grupa koje su predložile svoje kandidate, ako je izabrano više od polovine broja članova odbora utvrđenog ovim poslovnikom.

Narodni poslanik može biti član više odbora.

Član 24.

Predsednik Narodne skupštine podnosi Narodnoj skupštini predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora na osnovu predloga poslaničkih grupa.

O predlogu odluke iz stava 1. ovog člana odlučuje se u celini, javnim glasanjem.

Članovi i zamenici članova odbora su izabrani ako je za predlog odluke iz stava 1. ovog člana glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ako predlog odluke iz stava 1. ovog člana ne bude usvojen, postupak se ponavlja.

Član 25.

Prvu sednicu odbora saziva predsednik Narodne skupštine.

Do izbora predsednika odbora, prvoj sednici predsedava najstariji prisutan član odbora.

Odbor na prvoj sednici bira, iz reda svojih članova, predsednika i zamenika predsednika odbora.

Nakon izbora predsednika i zamenika predsednika odbora, njihovi zamenici ostaju u svojstvu njihovih zamenika kao članova odbora.

6. Konstituisanje stalnih parlamentarnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama

Član 26.

Narodna skupština odlučuje o utvrđivanju sastava stalnih parlamentarnih delegacija za učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugih multilateralnih parlamentarnih institucija i organizacija.

Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija iz stava 1. ovog člana podnosi predsednik Narodne skupštine, u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ponedeljak, 27. maj

Ceo kalendar događaja