Ovlašćenja i dužnosti predsednika Narodne skupštine

Ovlašćenja i dužnosti predsednika Narodne skupštine su utvrđena Ustavom Republike Srbije, Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom Narodne skupštine, kao i pojedinim zakonima, kao što su: Zakon o predsedniku Republike, Zakon o Ustavnom sudu, Zakon o radiodifuziji, Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o sudijama, Zakon o javnom tužilaštvu i dr.

Predsednik Narodne skupštine:

(1) predstavlja Narodnu skupštinu; saziva sednice Narodne skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda; predsedava sednicama Narodne skupštine; saziva sastanke kolegijuma Narodne skupštine i predsedava sastancima; stara se o radu na sednicama Narodne skupštine i o primeni Poslovnika; stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine; vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.


(član 104. stav 2. Ustava Republike Srbije,
čl. 3. i 19. Zakona o Narodnoj skupštini i
član 27. Poslovnika Narodne skupštine)

(2) zamenjuje predsednika Republike kada je predsednik Republike sprečen da obavlja dužnost ili mu mandat prestane pre isteka vremena na koje je biran. Predsednik Narodne skupštine može da zamenjuje predsednika Republike najduže tri meseca.
Dok zamenjuje predsednika Republike, predsednik Narodne skupštine ovlašćen je da predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, da prima opozivna i akreditivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, da raspiše izbore za Narodnu skupštinu, da predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, da vrši nadležnosti u oblasti odbrane Republike Srbije i da komanduje Vojskom Srbije. Predsednik Narodne skupštine koji zamenjuje predsednika Republike dužan je da raspusti Narodnu skupštinu u svim slučajevima u kojima je to ustavna dužnost predsednika Republike i da svaki izglasani zakon proglasi ukazom.

(član 120. st. 1. i 2. Ustava Republike Srbije i
član 17. Zakona o predsedniku Republike)

(3) raspisuje izbore za predsednika Republike. Predsednik Narodne skupštine je obavezan da raspiše izbore za predsednika Republike tako da se održe najkasnije tri meseca od nastanka sprečenosti predsednika Republike odnosno prestanka mandata na koji je biran.
Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine odlukom, koja se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Izbori za predsednika Republike raspisuju se 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se okončaju u narednih 60 dana od dana raspisivanja izbora.

(član 120. stav 3. Ustava Republike Srbije i
član 4. Zakona o izboru predsednika Republike)

(4) raspisuje izbore za odbornike. Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave. Predsednik Narodne skupštine je dužan da odluku o raspisivanju novih izbora za skupštinu jedinice lokalne samouprave donese u roku od mesec dana, od dana kad je trebalo sprovesti izbore, odnosno konstituisati skupštinu jedinice lokalne samouprave.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana. Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji. Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(čl. 86. i 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i
član 8. Zakona o lokalnim izborima)

(5) raspisuje izbore za odbornike skupštine nove opštine. Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana.

(član 15. Zakona o teritorijalnoj organizaciji
Republike Srbije)

(6) donosi odluku o proglašenju vanrednog stanja i odluku o proglašenju ratnog stanja, kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane. Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane:
-odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade pod istim uslovima kao i Narodna skupština;
-odluku o proglašenju ratnog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade;
-mere odstupanja od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava zajedno utvrđuju predsednik republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade.

(član 200. stav 5. i član 201. st. 2. i 4. Ustava Republike Srbije, član 10. Zakona o odbrani i član 244. Poslovnika Narodne skupštine)

(7) upućuje javni poziv za podnošenje predloga liste kandidata za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije najkasnije šest meseci pre isteka mandata člana Saveta. Poziv se upućuje onim ovlašćenim predlagačima koji su predložili kandidate čiji mandat ističe. Ovlašćeni predlagači dužni su da najkasnije u roku od dva meseca od dana upućivanja javnog poziva dostave Narodnoj skupštini predlog liste kandidata za upražnjena mesta. Predsednik Narodne skupštine, najmanje 10 dana pre odlučivanja o izboru članova Saveta, na pogodan način, javno objavljuje sve važeće liste kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači sa osnovnim biografskim podacima o kandidatima.

(čl. 24. i 31. Zakona o radiodifuziji)

(8) oglašava javni konkurs za izbor organa Komisije za zaštitu konkurencije. Izbor organa Komisije vrši se po javnom konkursu koji oglašava predsednik Narodne skupštine, najkasnije tri meseca pre isteka mandata predsednika Komisije i članova Saveta, odnosno neposredno po prestanku ili razrešenju u smislu člana 24. Zakona.

(član 23. Zakona o zaštiti konkurencije)

(9) ovlašćeno lice za određivanje tajnosti podataka. Predsednik Narodne skupštine je jedno od Zakonom ovlašćenih lica za određivanje tajnosti podataka. Takođe, predsednik Narodne skupštine (pored predsednika Republike i predsednika Vlade) ima pravo na pristup tajnim podacima i korišćenje podataka i dokumenata bilo kog stepena tajnosti bez izdavanja sertifikata, na osnovu funkcije i u cilju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

(čl. 9. i 37. Zakona o tajnosti podataka)

(10) ima pravo na bezbednosnu zaštitu. Predsednik Narodne skupštine je jedno od lica koje ima pravo na bezbednosnu zaštitu po osnovu funkcije koju obavlja (za vreme obavljanja funkcije i šest meseci po prestanku funkcije).

(čl. 2. i 5. Uredbe o određivanju poslova
bezbednosne zaštite određenih lica i objekata)

(11) dužan je da primi Zaštitnika građana. Predsednik Republike, predsednik i članovi Vlade, predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda i funkcioneri u organima uprave dužni su da prime Zaštitnika građana na njegov zahtev najkasnije u roku od 15 dana.


(član 23. Zakona o Zaštitniku građana)

(12) pojedini funkcioneri polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine, i to:
- sudije Ustavnog suda (čl. 11. Zakona o Ustavnom sudu);
- sudije koje se na tu funkciju prvi put biraju (član 53. Zakona o sudijama);
- javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji se na tu funkciju prvi put biraju (član 83. Zakona o javnom tužilaštvu);
- zamenici Zaštitnika građana (član 7. Zakona o Zaštitniku građana).

Pred Narodnom skupštinom zakletvu polažu:

- predsednik Republike (član 114. stav 3. Ustava i član 10. Zakona o predsedniku Republike);
- članovi Vlade (član 128. stav 2. Ustava i član 16. Zakona o Vladi);
- narodni poslanik, nakon donošenja odluke o potvrđivanju mandata (član 17. Zakona o Narodnoj skupštini);
- predsednik, potpredsednik i članovi Saveta Državne revizorske institucije (član 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji);
- članovi Fiskalnog saveta (član 92a Zakona o budžetskom sistemu);
- Zaštitnik građana (član 7. Zakona o Zaštitniku građana);
- predsednik Vrhovnog kasacionog suda (član 53. Zakona o sudijama);
- republički javni tužilac (član 83. Zakona o javnom tužilaštvu).

(13) predlaže imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine; podnosi predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora na osnovu predloga poslaničkih grupa; podnosi predlog odluke o sastavu stalnih parlamentarnih delegacija za učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugih multilateralnih parlamentarnih institucija i organizacija, u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova.


(čl. 21, 24. i 26. Poslovnika Narodne skupštine)

(14) saziva prvu sednicu odbora.

(član 25. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine)

(15) utvrđuje godišnji program rada Narodne skupštine, nakon konsultacija na sastanku Kolegijuma, polazeći od obaveza Narodne skupštine u skladu sa zakonom i godišnjeg programa Vlade. Predsednik Narodne skupštine godišnji program rada Narodne skupštine dostavlja svim narodnim poslanici; donosi pravila o radu Kolegijuma Narodne skupštine, nakon konsultacija sa članovima Kolegijuma.


(čl. 28. i 34. Poslovnika Narodne skupštine)

(16) na predlog radnog tela, može da angažuje naučne ili stručne institucije, kao i naučnike i stručnjake, radi proučavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

(član 43. Poslovnika Narodne skupštine)

(17) donosi odluku o spornim pitanjima u vezi sa delokrugom odbora.

(član 44. stav 2. i član 71. Poslovnika
Narodne skupštine)

(18) može da zahteva sazivanje sednice odbora (ako predsednik odbora ne sazove sednicu u zahtevanom roku, sednicu odbora može da sazove predsednik Narodne skupštine).

(član 44. stav 2. i član 71. Poslovnika
Narodne skupštine)

(19) predsednik Odbora za prava deteta. Predsednik Narodne skupštine je po funkciji predsednik Odbora za prava deteta.

( član 47. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine)

20) Ako Odbor za spoljne poslove nije u mogućnosti da odredi sastav delegacije ili da da saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država, odluku o tome donosi predsednik Narodne skupštine, odnosno potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora.

(član 50. stav 5. i čl. 290-292. Poslovnika
Narodne skupštine)

(21) stara se da je predlog zakona i drugog akta pripremljen u skladu sa Poslovnikom i ima ovlašćenja u pripremanju i sazivanju sednice Narodne skupštine, kao i predsedavanju sednicom (predlaže dnevni red sednice Narodne skupštine u redovnom zasedanju; saziva sednicu Narodne skupštine, po pravilu, najmanje sedam dana pre dana određenog za početak sednice – ako sazove sednicu u kraćem roku, dužan je da na početku sednice obrazloži takav postupak; otvara sednicu; može da odloži čas odnosno dan početka sednice; daje obaveštenja o odsutnim narodnim poslanicima i pozvanim licima, kao i potrebna obaveštenja u vezi sa radom; konstatuje postojanje kvoruma za rad, a u Danu za glasanje postojanje kvoruma za odlučivanje; daje reč govornicima; može da prekine sednicu i odredi nastavak sednice; odlučuje o korišćenju prava na repliku; daje objašnjenja u vezi sa ukazivanjem na povredu Poslovnika; u održavanju reda na sednici izriče mere: opomene, oduzimanja reči ili udaljenja sa sednice i određuje pauzu dok se red ne uspostavi; zaključuje pretres; određuje Dan za glasanje; zaključuje glasanje i saopštava rezultat glasanja; rukovodi tajnim glasanjem; zaključuje sednicu).

(čl. 85-160. Poslovnika Narodne skupštine)

(22) potpisuje usvojeni zapisnik sednice Narodne skupštine.

(član 118. stav 7. Poslovnika Narodne skupštine)

(23) saziva i utvrđuje dnevni red posebne i svečane sednice Narodne skupštine.

(čl. 119-121. Poslovnika Narodne skupštine)

(24) obaveštava državni organ nadležan za sprovođenje izbora narodnih poslanika o prestanku mandata narodnog poslanika.

(član 198. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine)

(25) na predlog poslaničke grupe, najmanje jedanput u toku meseca, određuje dan kada će pojedini ministri u Vladi odgovarati na poslanička pitanja u vezi s nekom aktuelnom temom.

(član 209. Poslovnika Narodne skupštine)

(26) može da predloži da se odgovor na interpelaciju stavi na dnevni red sednice Narodne skupštine koja je u toku, kao poslednja tačka, o čemu Narodna skupština odlučuje bez pretresa.

(član 224. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine)

(27) određuje vreme za održavanje sednice Narodne skupštine u vanrednom zasedanju.

(član 249. Poslovnika Narodne skupštine)

(28) ako Narodna skupština odluči da da informaciju sa sednice zatvorene za javnost, predsednik Narodne skupštine daje saopštenje za javnost.

(član 256. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine)

(29) dostavlja usvojeni zakon predsedniku Republike na proglašenje, odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana izglasavanja zakona.

(član 265. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine)

(30) proglašava zakon. Ako predsednik Republike ne donese ukaz o proglašenju zakona u Ustavom predviđenom roku (najkasnije u roku od 15 dana od dana izglasavanja zakona, odnosno sedam dana ako je zakon donet po hitnom postupku), ukaz donosi predsednik Narodne skupštine.

                                (član 113. stav 4. Ustava Republike Srbije i
član 266. Poslovnika Narodne skupštine)

(31) stara se o sprovođenju odluke o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine (i generalni sekretar Narodne skupštine).

(član 294. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine)

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
petak, 21. jun

Ceo kalendar događaja