Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Odluka Narodne skupštine Republike Srbije o potvrđivanju Odluke Vlade Republike Srbije o poništavanju protivpravnih akata privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji o proglašenju jednostrane nezavisnosti 18. februar 2008. 19/08 PDF , DOC
Zakon o lokalnoj samoupravi 29. decembar 2007. 129-07 PDF , DOC
Zakon o lokalnim izborima 29. decembar 2007. 129-07 PDF , DOC
Zakon o glavnom gradu 29. decembar 2007. 129-07 PDF , DOC
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije 29. decembar 2007. 129-07 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2008.godinu 28. decembar 2007. 123-07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju... 26. decembar 2007. 123-07 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o javnim putevima 26. decembar 2007. 123-07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji 26. decembar 2007. 123-07 PDF , DOC
Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije 26. decembar 2007. 123-07 PDF , DOC
Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i Ustavnog poretka Republike Srbije 26. decembar 2007. 125-07 PDF , DOC
Zakon o odbrani 11. decembar 2007. 116-07 PDF , DOC
Zakon o vojsci Srbije 11. decembar 2007. 116-07 PDF , DOC
Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije 11. decembar 2007. 116-07 PDF , DOC
Zakon o spoljnim poslovima 11. decembar 2007. 116-07 PDF , DOC
Zakon o izboru predsednika Republike 3. decembar 2007. 111-07 PDF , DOC
Zakon o predsedniku Republike 3. decembar 2007. 111-07 PDF , DOC
Zakon o azilu 24. novembar 2007. 109-07 PDF , DOC
Zakon o Ustavnom sudu 24. novembar 2007. 109-07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza 7. novembar 2007. 103/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave 7. novembar 2007. 103/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Francuske o vraćanju i prihvatanju lica u neregularnoj situaciji, sa Protokolom 7. novembar 2007. 103/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanjo Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o državnom pečatu Republike Srbije 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne gore, Vlade Republike Mađarske i Vlade Rumunije o tački susreta državnih granica... 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o pečatu državnih organa 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Građanskopravne konvencije o korupciji 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice Srbije-Vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi 5. novembar 2007. 101/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Projekat obnove Železnica II) 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola od 3.juna 1999.godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9maja 1980.godine... 5. novembar 2007. 102/07 PDF , DOC
Zakon o putnim ispravama 24. septembar 2007. 90/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 24. septembar 2007. 90/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije 24. septembar 2007. 90/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 24. septembar 2007. 90/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime 24. septembar 2007. 88/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006 24. septembar 2007. 88/07 PDF , DOC
Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o neophodnosti pravednog rešavanja pitanja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija zasnovanog na međunarodnom pravu 25. jul 2007. 69/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi 23. jul 2007. 70/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i finansiranju između KFW, Franfurt na Majni i Republike Srbije „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III“ 23. jul 2007. 70/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 23. jul 2007. 70/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o uprošćavanju i usklađivanju carinskih postupaka 23. jul 2007. 70/07 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske 23. jul 2007. 70/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima 13. jul 2007. 64/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost 29. jun 2007. 61/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 29. jun 2007. 61/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 29. jun 2007. 61/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akscizama 29. jun 2007. 61/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi 29. jun 2007. 61/07 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu 23. jun 2007. 58/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana 13. jun 2007. 54/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji 13. jun 2007. 54/07 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 13. jun 2007. 54/07 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakonika o krivičnom postupku 29. maj 2007. 49/07 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakonika o krivičnom postupku 29. maj 2007. 49/07 PDF , DOC
Zakon o ministarstvima 15. maj 2007. 48/07 PDF , DOC
Rezolucija NSRS povodom „Predloga za sveobuhvatno rešenje statusa Kosova“ specijalnog izaslanika Generalnog sekretara UN Martija Ahtisarija i nastavka pregovora o budućem statusu KiM 14. februar 2007. 18/07 PDF , DOC