POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

III. PREDSEDNIK, POTPREDSEDNICI, KOLEGIJUM, GENERALNI SEKRETAR I ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE

1. Predsednik Narodne skupštine

Član 27.

Predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva njene sednice, predsedava njima i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog poslovnika.

Član 28.

Godišnji program rada Narodne skupštine utvrđuje predsednik Narodne skupštine, nakon konsultacija na sastanku Kolegijuma, polazeći od obaveza Narodne skupštine u skladu sa zakonom i godišnjeg programa Vlade.

Predsednik Narodne skupštine godišnji program rada Narodne skupštine dostavlja svim narodnim poslanicima.

Član 29.

Predsedniku Narodne skupštine prestaje funkcija: ostavkom, razrešenjem ili prestankom mandata narodnog poslanika.

Predsednik Narodne skupštine ostavku podnosi u pisanom obliku ili usmeno, na sednici Narodne skupštine.

Predsedniku Narodne skupštine funkcija prestaje danom i časom podnošenja ostavke.

O podnetoj ostavci ne otvara se pretres, niti se odlučuje, već se prestanak funkcije predsednika Narodne skupštine po ovom osnovu i vreme prestanka funkcije samo konstatuju.

Član 30.

Narodna skupština može da razreši dužnosti predsednika Narodne skupštine.

Na postupak za razrešenje predsednika Narodne skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika o izboru predsednika Narodne skupštine.

Član 31.

U slučaju prestanka funkcije predsednika Narodne skupštine, Narodna skupština će na istoj, a najkasnije na narednoj sednici, izabrati novog predsednika Narodne skupštine, u skladu s odredbama ovog poslovnika.

Ako je predsedniku Narodne skupštine prestala funkcija, dužnost predsednika Narodne skupštine, do izbora novog predsednika, vrši najstariji potpredsednik Narodne skupštine.

Najstariji potpredsednik Narodne skupštine je dužan da odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka funkcije predsedniku Narodne skupštine, sazove sednicu na kojoj će se vršiti izbor novog predsednika Narodne skupštine.

Ako najstariji potpredsednik ne može ili odbije da vrši dužnost predsednika Narodne skupštine, tu dužnost vrši sledeći najstariji potpredsednik Narodne skupštine.

2. Potpredsednici Narodne skupštine

Član 32.

Potpredsednici Narodne skupštine pomažu predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga.

Predsednika Narodne skupštine, u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti, zamenjuje jedan od potpredsednika Narodne skupštine, koga on odredi, o čemu obaveštava sve potpredsednike i generalnog sekretara Narodne skupštine, pisanim putem. Ako predsednik Narodne skupštine ne odredi koji ga od potpredsednika zamenjuje, zamenjuje ga najstariji potpredsednik.

Potpredsednik Narodne skupštine koji zamenjuje predsednika na sednici Narodne skupštine ima ovlašćenja predsednika Narodne skupštine u predsedavanju, u skladu s ovim poslovnikom.

Član 33.

Potpredsedniku Narodne skupštine prestaje funkcija: ostavkom, razrešenjem ili prestankom mandata narodnog poslanika, po postupku i na način predviđenim za prestanak funkcije predsednika Narodne skupštine.

U slučaju prestanka funkcije potpredsednika Narodne skupštine, izbor potpredsednika Narodne skupštine vrši se po postupku i na način utvrđen čl. 14. do 20. ovog poslovnika.

3. Kolegijum Narodne skupštine

Član 34.

Kolegijum Narodne skupštine (u daljem tekstu: Kolegijum) čine predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine i predsednici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Sastancima Kolegijuma prisustvuju generalni sekretar Narodne skupštine, šef Kabineta predsednika Narodne skupštine, kao i druga lica, na poziv predsednika Narodne skupštine.

Predsednik Narodne skupštine, nakon konsultacija sa članovima Kolegijuma, donosi pravila o radu Kolegijuma Narodne skupštine.

4. Generalni sekretar i zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Član 35.

Generalni sekretar Narodne skupštine vrši poslove utvrđene zakonom, ovim poslovnikom i drugim aktima Narodne skupštine, odnosno nadležnog radnog tela Narodne skupštine.

Generalni sekretar Narodne skupštine se stara o obezbeđivanju uslova za rad narodnih poslanika, poslaničkih grupa i radnih tela Narodne skupštine.

Za svoj rad generalni sekretar Narodne skupštine odgovoran je Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.

Član 36.

Generalnom sekretaru Narodne skupštine funkcija prestaje imenovanjem novog generalnog sekretara Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

Ako generalnom sekretaru Narodne skupštine funkcija prestane ostavkom ili razrešenjem, do imenovanja novog generalnog sekretara Narodne skupštine, dužnost generalnog sekretara vrši njegov zamenik koga odredi predsednik Narodne skupštine.

Član 37.

Generalni sekretar Narodne skupštine ima dva zamenika koji mu pomažu u radu.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara Narodne skupštine, uz saglasnost predsednika Narodne skupštine. Za zamenika generalnog sekretara imenovan je kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Generalni sekretar Narodne skupštine određuje koji ga od zamenika zamenjuje u slučaju odsutnosti, o čemu obaveštava predsednika Narodne skupštine.

Zameniku generalnog sekretara Narodne skupštine funkcija prestaje danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

Za svoj rad zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine je odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine i generalnom sekretaru Narodne skupštine.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
petak, 21. jun

Ceo kalendar događaja