Doneti akti

Naziv Datum Vrsta akta Preuzmi
Odluka o prestanku dužnosti nosiocima javnotužilačke funkcije 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015.godine 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na akta poverenika za informacije od javog značaja 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru devetog člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o merama zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji za 2005, 2006. i 2007. godinu 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Upravnog odbora Republičke Agencije za telekomunikacije 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju N.Tesle kao Lični fond N.Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o prestanku funkcije sudiji Ustavnog suda Republike Srbije 22. jun 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 22. jun 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO zaposlenih za 2005 godinu 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika za 2005 godinu 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Rep.fonda za PIO samostalnih delatnosti za 2005 godinu 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Rep. zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2005. godinu 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinslog suda u Batočini 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti zamenika opštinskog javnog tužioca 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca 21. jul 2005. Odluka DOC , PDF
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 21. jul 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni odluke o obraz. Ank.odbora radi utvrđ. istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji 20. oktobar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 20. oktobar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o potvrđ. izveštaja o radu komisije za hartije od vrednosti, sa god. računom za 2004. g. i izveštajem ovlašćenog revizora 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Zajednička izjava usvojena na Trećoj konferenciji parlamentarnih odbora o evropskim integracijama 14. decembar 2006. Odluka PDF , DOC
Prvi interparlamentarni sastanak Brisel 21-22.novembar zajedničko saopštenje predsedavajućih delegacija 22. novembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Rep. zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Fin. plana Rep. fonda za PIO samostalnih delatnosti za 2006. godinu 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosta na Odluku o izmenama i dopunama Fin. plana Rep. fonda za PIO poljoprivrednika za 2006. godinu 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru dva člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Fin. plana Rep. fonda za PIO zaposlenih za 2006. godinu 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana i zamenika člana i imenovanju predsednika, člana i zamenika članova Republičke izborne komisije 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama fin. plana nacionalne službe za zapošljavanje za 2006. g. 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 29. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine Republike Srbije 19. jul 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije 19. jul 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 19. jul 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka povodom Izveštaja o radu državnog pregovaračkog Tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije 12. septembar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 14. jul 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 14. jul 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 25. maj 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o obavezama državnih organa R. Srbije u ostvarivanju nadležnosti R. Srbije kao sledbenika DZ Srbija i Crna Gora 5. jun 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke usluge ekst revizije završnog računa budžeta RS i org.ob.soc.osig za 2005 g 20. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju nacionalne strategije reforme pravosuđa 25. maj 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke usluge ekst revizije završnih računa budžeta RS i org ob soc osig za 02 03 i 04 g 20. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije 25. maj 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika poverenika za informacije od javnog značaja 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 20. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika nacionalnog prosvetnog saveta 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova saveta komisije za zaštitu konkurecije 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova saveta Narodne banke Srbije 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju predsednika nacionalnog prosvetnog saveta 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluku o izboru predsednika sudova 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 3. april 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 22. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju izveštaja o toku razgovora o političkom rešenju budućeg statusa Kosova i Metohije 27. februar 2006. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 22. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 22. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca 22. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO zaposlenih za 2006. godinu 28. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika za 2006. godinu 28. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti za 2006. godinu 28. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti 8. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 8. decembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2006. godinu 28. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu 28. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o izmenama i dopuni odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti opštinskog javnog tužioca 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluku o izboru sudije Ustavnog suda 15. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Aleksincu 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti zamenika okružnog javnog tužioca 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama opšte nadležnosti i posebnih sudova 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Odžacima 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Đakovici 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičke radiodifuzne agencije za 2005. godinu 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Drugog opštinskog suda u Beogradu 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Republičke radiodifuzne agencije 14. novembar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Uroševcu 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 9. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. mart 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije 17. februar 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji 23. maj 2005. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije 22. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za informacije 22. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 14. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa 22. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije sudijama Ustavnog suda Republike Srbije 22. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu 19. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2005. godinu 19. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u postupku privatizacije Preduzeća "Knjaz Miloš" iz Aranđelovca 14. decembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Fin. plan Rep. fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2005. godinu 19. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru jednog poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore 2. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Fin. plan Rep. fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2005. godinu 19. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Fin. plan Rep. fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2005. godinu 19. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Ank. odb. radi utvrđ. činjenica i okolnosti na izb. za Skupštinu grada Beograda održanim 19.sep.2004.g. 2. novembar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministara u Vladi Republike Srbije 19. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Fin. plana Rep. zavoda za zdravstveno osig. za 2004. godinu 19. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Fin. plana sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za 2004. godinu 19. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju sagl. na Odluku o izmenama Fin. plana Rep. fonda za penz. i inval. osig. samostalnih delatnosti za 2004. godinu 19. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Fin. plana Rep. fonda za penz. i inval. osig. poljoprivrednika za 2004. godinu 19. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Fin. plana Rep. fonda za penz. i inval. osig. zaposlenih za 2004. godinu 19. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 13. oktobar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa 24. avgust 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti 24. avgust 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 24. avgust 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. jul 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnih tužilaca 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti nosiocima javnotužilačke funkcije 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Trgovinskog suda u Užicu 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti 30. jun 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju Plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji 29. april 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. april 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti nosiocu javnotužilačke funkcije 20. april 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Bujanovcu 20. april 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 20. april 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 20. april 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o pristupanju donošenja novog ustava Republike Srbije 30. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za 2004. godinu 23. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu 23. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Rep. fonda za penz. i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2004. 23. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2004. 23. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penz. i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2004. 23. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru tri poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore 23. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije 17. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 17. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini el. energijom i finansijsko-bankarskim... 4. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 4. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine Republike Srbije 4. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministara u Vladi Republike Srbije 3. mart 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova Republičke izborne komisije i njihovih zamenika 25. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 25. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije 25. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije 25. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije 25. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore 12. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru guvernera Narodne banke Srbije 25. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 6. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 6. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine Republike Srbije 4. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 4. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 9. februar 2004. Odluka PDF , DOC
Sektor za međunarodne odnose – Izveštaji o radu odbora 2004 – 2006 28. decembar 2006. Izveštaj PDF , DOC
Sektor za poslove radnih tela – Izveštaji o radu odbora 2004 - 2006 22. decembar 2006. Izveštaj PDF , DOC
Rezolucija NSRS povodom „Predloga za sveobuhvatno rešenje statusa Kosova“ spec. izaslanika GS UN Martija Ahtisarija 14. februar 2007. Rezolucija DOC , PDF
Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o mandatu za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije 21. novembar 2005. Rezolucija PDF , DOC
Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji 13. oktobar 2004. Rezolucija PDF , DOC
Rezolucija o Kosovu i Metohiji 26. mart 2004. Rezolucija PDF , DOC
Preporuka o korišćenju grba, zastave i himne Republike Srbije 17. avgust 2004. Preporuka PDF , DOC