Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o ministarstvima 26. oktobar 2020. 128/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 12. novembar 2020. 136/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije („Zajmoprimac”) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II” 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije („Zajmoprimac”) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V” 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd, po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće - Mali Karaman 10. decembar 2020. 149/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu 10. decembar 2020. 149/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 10. decembar 2020. 149/20 PDF , DOC
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu 10. decembar 2020. 149/20 PDF
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 PDF
Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o fiskalizaciji 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o digitalnoj imovini 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke 17. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana 17. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava 17. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava 24. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji 24. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja 24. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 29. decembar 2020. 161/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 29. decembar 2020. 8/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja 29. decembar 2020. 8/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske 29. decembar 2020. 8/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o socijalnoj karti 11. februar 2021. 14/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata 11. februar 2021. 2/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane 11. februar 2021. 2/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II) 25. februar 2021. 18/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu 25. februar 2021. 18/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora“ 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2034 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Infrastruktura u kulturi 4. mart 2021. 4/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje 11. mart 2021. 5/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama, 1995 11. mart 2021. 5/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o klimatskim promenama 18. mart 2021. 26/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine kojom se zamenjuje Aneks I Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu ( u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja 25. mart 2021. 6/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 25. mart 2021. 6/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o muzejskoj delatnosti 7. april 2021. 35/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine 7. april 2021. 35/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine 7. april 2021. 7/21 (МU) PDF , DOC