Put zakona


Šta je nacrt zakona?

Nacrt zakona je radni oblik zakona koji se priprema u Vladi, sa obrazloženjem. Nacrt zakona se najčešće priprema u resornom ministarstvu, tako što se obrazuje radna grupa koju čine pravnici i drugi zaposleni kojima u radu pomažu naučnici, stručnjaci i svi drugi koji mogu da utiču da tekst nacrt zakona bude što bolji.
O nacrtu zakona često se organizuje javna rasprava na kojoj svi zainteresovani subjekti mogu da daju primedbe na nacrt.
Javna rasprava je obavezna kada je reč o pripremi  zakona kojim se bitno menja uređenje nekog pitanja ili uređuje pitanje koje posebno zanima javnost.  
Vlada prihvata nacrt zakona tako što utvrđuje predlog zakona koji podnosi Narodnoj skupštini.