Izveštaji

Naziv Datum Preuzmi
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o stabilnosti finansijskog sistema za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o poslovanju i rezultatima rada za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Izveštaj Zaštitnika građana o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Finansijski izveštaj Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2019. godinu 30. jul 2020. PDF
Godišnji izveštaj o radu i poslovanju RTV za 2019. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora 13. jul 2020. PDF
Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2019. godinu 29. jun 2020. PDF
Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2019. godinu i Finansijskim izveštajem za 2019. godinu - Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti a.d. 22. jun 2020. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog savet za 2019. godinu 10. jun 2020. PDF
Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti u 2019. godinu 2. jun 2020. PDF
Izveštaj o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 1. jun 2020. PDF
Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu 13. maj 2020. PDF
Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu 10. april 2020. PDF
Izveštaj o radu Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu 31. mart 2020. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu 31. mart 2020. PDF
Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine 27. mart 2020. PDF
Izveštaj o radu za period od 1. jula do 31. decembra 2019. godine - Savet guvernera Narodne banke Srbije 23. mart 2020. PDF
Finansijski izveštaji za 2019. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora - Savet guvernera Narodne banke Srbije 23. mart 2020. PDF
Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu 23. mart 2020. PDF
Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2019. godinu 17. mart 2020. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2019. godinu 13. mart 2020. PDF
Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2019. godinu 2. mart 2020. PDF
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu 28. februar 2020. PDF
Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2019. godinu 27. februar 2020. PDF
Konsolidovani izveštaj Republike Srbije za 2018. godinu 11. oktobar 2019. PDF
Konsolidovani izveštaj Republike Srbije za 2017. godinu 16. septembar 2019. PDF
Konsolidovani izveštaj Republike Srbije za 2016. godinu 16. septembar 2019. PDF
Konsolidovani izveštaj Republike Srbije za 2015. godinu 16. septembar 2019. PDF
Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu 31. maj 2019. PDF
Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu 1. april 2019. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu 29. mart 2019. PDF
Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu 25. mart 2019. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu 22. mart 2019. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu 15. mart 2019. PDF
Redovan Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu 19. mart 2019. PDF
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu 28. februar 2019. PDF
Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine 14. jul 2017. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu 31. mart 2017. PDF
Godišnji izveštaj Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2016. godinu 31. mart 2017. PDF
Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu 29. mart 2017. PDF
Godišnji izveštaj o radu Budžetske inspekcije za 2016. godinu 24. mart 2017. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2016. godinu 15. mart 2017. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2016. godinu 21. mart 2017. PDF
Redovan Godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2016. godinu 15. mart 2017. PDF
Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine 20. oktobar 2016. PDF
Izveštaj o radu Agencije za osiguranje depozita za 2015. godinu 28. jul 2016. PDF
Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine 18. jul 2016. PDF
Izveštaj o poslovanju Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine 8. jul 2016. PDF