Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF
Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac“ 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca 26. oktobar 2023. 6/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF
Zakon o javnom informisanju i medijima 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o elektronskim medijima 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I) 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd 26. oktobar 2023. 92/23 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - „Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici Srbiji" 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP) 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI") Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+) 6. septembar 2023. 5/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o kulturi 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu 6. septembar 2023. 76/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu 6. septembar 2023. 75/23 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 6. septembar 2023. 75/23 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (IPARD III) 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Services Limited, kao Agenta 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF) 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor) 26. jul 2023. 4/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala) 26. jul 2023. 62/23 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave 28. april 2023. 3/23 (МU) PDF , DOC
Zakon o elektronskim komunikacijama 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)") 28. april 2023. 35/23 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save" 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke 27. februar 2023. 2/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 27. februar 2023. 2/23MU PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke 27. februar 2023. 2/23MU PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 27. februar 2023. 17/23 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ -programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 9. februar 2023. 1/23 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o Visokom savetu tužilaštva 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o Ustavnom sudu 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o sudijama 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o uređenju sudova 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o javnom tužilaštvu 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o Visokom savetu sudstva 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka A.D. Beograd i AIK banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda od 19. decembra 2022. godine 9. februar 2023. 10/23 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF
Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala) 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnisti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu 10. novembar 2022. 125/22 PDF
Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć 10. novembar 2022. 125/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 10. novembar 2022. 125/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program "Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)" 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 22. oktobar 2022. 116/22 PDF , DOC