29. novembar 2019. Učesnici Konferencije „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ i 11. zasedanja „Ženskog parlamenta“ (foto: © Skupština Crne Gore)

29. novembar 2019. Učesnici Konferencije „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ i 11. zasedanja „Ženskog parlamenta“ (foto: © Skupština Crne Gore)

Ponedeljak, 2. decembar 2019.

Učešće narodnih poslanica na Konferenciji „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ i na 11. zasedanju „Ženskog parlamenta“ u Podgorici

Narodne poslanice Ljupka Mihajlovska, Olena Papuga i Marija Janjušević učestvovale su na Konferenciji „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, koja je održana 28. novembra 2019. godine u Podgorici, a koju su zajednički organizovali Kancelarija Specijalne predstavnice NATO-a za žene mir i bezbednost, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore.


Naredni dan, 29. novembra 2019. godine održano je 11. zasedanje „ Ženskog parlamenta“ u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost Crne Gore, koje je bilo posvećeno razmatranju ostvarivanja prava žena u zemljama regiona, sa akcentom na borbu protiv nasilja nad ženama i borbu protiv trgovine ljudima.

U okviru panela na temu kako zemlje iz regiona sprečavaju i suzbijaju borbu protiv trgovine ljudima, Ljupka Mihajlovska je upoznala prisutne sa novim zakonskim propisima koji sadrže i odredbe koje imaju za cilj sprečavanje trgovine ljudima, kao što su: Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima, Zakon o presađivanju organa, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Takođe je govorila o aktivnostima koje se u Srbiji sprovode u skladu sa Strategijom prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine.

Ispred Ženske parlamentarne mreže učesnicima se obratila Olena Papuga koja je predstavila aktivnosti Ženske parlamentarne mreže i govorila o ključnim izazovima u izgradnji društva jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Posebno je istakla da je jedan od osnovih ciljeva ove mreže donošenje novih zakona i politika i nadzor sprovođenja aktuelnih zakonskih rešenja, posebno u oblastima: suzbijanja nasilja nad ženama i decom u porodici, zdravlje žena i porodice, ekonomsko osnaživanje žena, obrazovanje žena i promocija ženskog znanja. Govorila je i o značaju uključivanja žena u odlučivanje i ukazala da u Narodnoj skupštini ima 37,6 odsto narodnih poslanica, kao i da se pored predsednice Narodne skupštine, žene nalaze i na čelu osam parlamentarnih odbora.

Ljupka Mihajlovska je u svom izlaganju istakla značaj Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 2016. godine u procesu suzbijanja nasilja, kao i važnost izmene Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na izjednačavanje visine zatvorske kazne za krivično delo silovanja i krivično delo obljuba nad nemoćnim licem. Mihajlovska je istakla da je 2016. godine kazna za krivično delo obljuba bila manja od kazne silovanja. Takođe se osvrnula i na zaključke sa javnog slušanja koji je organizovao Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije. Na kraju je zaključila da je razmena primera dobrih praksi u regionu veoma značajna za dalji vid borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.