Četvrtak, 17. mart 2005.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za četvrtak, 17. mart 2005. godine, sa početkom u 10 časova.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za četvrtak, 17. mart 2005. godine, sa početkom u 10 časova.

Na početku rada narodni poslanici su minutom ćutanja odali poštu žrtvana pogroma koji se, pre godinu dana, desio na Kosovu u Metohiji.

Za ovu sednicu Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
4. Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
5. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
6. Predlog zakona o semenu, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
7. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
8. Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
9. Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
10. Predlog Zakona o turizmu, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
11. Predlog Zakona o Vladi, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
12. Predlog Zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
13. Predlog zakona o zaštiti konkurencije, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
14. Predlog odluke o izboru predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
15. Predlog kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
16. Predlog za davanje koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege, LOT1: Beograd-Požega (E-763), LOT2: Horgoš-Novi Sad (E-75) i LOT3: Novi Sad-Beograd (E-75) s Predlogom zaključka, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
17. Predlog za davanje koncesije za izgradnju, održavanje i korišćenje autoputa E-80 od Niša (petlja Trupale) do Dimitrovgrada, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
18. Predlog odluke o merama zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji za 2005, 2006. i 2007. godinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
19. Predlozi odluka o primeni imuniteta prema narodnim poslanicima, koje je podneo Administrativni odbor;
20. Izbor članova Nacionalnog prosvetnog saveta;
21. Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji, koji je podnela grupa od 22 narodna poslanika Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije;
22. Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao Lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
23. Predlog odluke o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, koji je podnela Vlada Republike Srbije;
24. Izveštaj o poslovanju Komisije za hartije od vrednosti za 2003. godinu, sa Godišnjim računom i Izveštajem ovlašćenog revizora, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;
25. Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2004. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;
26. Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2005. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;
27. Statut Narodne banke Srbije, koji je podnela Narodna banka Srbije;
28. Odluka o obrazovanju Službe Poverenika za informacije od javnog značaja, Odluka o platama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja, koje je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja;
29. Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, na predlog grupe od 53 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije.

Prvog dana rada Narodna skupština je otvoriloa zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o akcijskom fondu i Zakona o privatizaciji.

Drugog dana rada (21. mart) Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

Trećeg dana rada (22. mart) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih organizacija i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu.

Četvrtog dana rada (23. mart) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

Na početku petog dana rada (24. mart) Narodna skupština je minutom ćutanja odala poštu žrtvama stradalim pre šest godina u NATO agresiji na našu zemlju.

Narodna skupština je obavila pretres u načelu i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o regulisanju odnosa republike rbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova.

Šestog dana rada (29. mart) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila pretres u načelu o Predlogu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala.

Sedmog dana rada (30. mart) Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o semenu.

Osmog dana rada (31. mart) Narodna skupština je započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o semenu.

Devetog dana rada (5. april) Narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o semenu.

Desetog dana rada (6. april) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o semenu.

Jedanaestog dana rada (12. april) Narodna skupština je počela zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi i jedinstveni pretres o Predlogu kandidata za predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije i Predlogu odluke o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine.

Na početku dvanaestog dana rada (13. aprila) Narodna skupština je konstatovala da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Ostoji Stojanoviću, izabranom sa Izborne liste Srpska radikalna stranka- dr Vojislav Šešelj, danom nastupanja smrti.

Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi i jedinstveni pretres o Predlogu kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije i Predlogu odluke o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prestanku važenja zakona o elektroprivredi i otvorila pretres u načelu o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Trinaestog dana rada (14. aprila) Narodna skupština je, na početku rada, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Miloradu Buhi, izabranom sa Izborne liste Srpska radikalna stranka –dr Vojislav Šešelj. Narodna skupština je konstatovala da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Milutinu Pešiću, izabranom sa Izborne liste Drmokratska stranka Srbije-Vojislav Koštunica, danom nastupanja smrti.

U nastavku rada Narodna skupština je obavila pretres u načelu i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Narodna skupština je na početku četrnaestog dana rada (19. april) konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Zoranu Stojanovići izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Vojislav Koštunica.

Narodna skupština je, u nastavku rada, vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Narodna skupština je petnaestog dana rada (20. april) nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Narodna skupština je šesnaestog dana rada (21. april) vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Narodna skupština je u nastavku rada, sedamnaestog dana rada (25. april) vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Narodna skupština je osamnaestog dana rada (26. april) zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine.

Narodna skupština je devetnaestog dana rada (10. maj) obavila pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i započela pretres u načelu o Predlogu zakona o turizmu.

Dvadesetog dana rada (11. maj) narodni poslanici okončali su načelnu raspravu i otpočeli razmatranje amandmana podnetih na Predlog zakona o turizmu.

Rasprava o Predlogu zakona o turizmu u pojedinostima nastavljena je i dvadeset prvog dana rada (12. maj).

Dvadesetdrugog dana rada (16. maj) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o turizmu i započela zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o Vladi i Predlogu zakona o državnoj upravi.

Dvadeset trećeg dana rada (17. maj) Narodna skupština je okončala zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o Vladi i Predlogu zakona o državnoj upravi.

U popodnevnom delu rada, narodni poslanici su otpočeli raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o Vladi.

Narodna skupština je dvadesetčetvrtog dana rada (18. maj) nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Vladi.

Dvadesetpetog dana rada (19. maj) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o vladi.

U nastavku rada Narodna skupština je po hitnom postupku uvrstila u dnevni red ove sednice predloge odluka o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, koje su podneli narodni poslanici Tomislav Nikolić i Dušan Petrović, Predlog za izbor devetog člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Lazarević i usvojila odluku da Narodna skupština nastavi rad do okončanja pretresa.

Posle pauze za odmor (20. maj) ministar pravde u Vladi Republike Srbije Zoran Lončar povukao je iz procedure Predlog zakona o državnoj upravi i Predlog zakona o zaštiti konkurencije.

Narodna skupština je zaključila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije i zajednički jedinstveni pretres o Predlogu za davanje koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravcaod Horgoša do Požege, LOT1: Beograd-Požega (E-763), LOT2: Horgoš-Novi Sad (E-75) i LOT3: Novi Sad- Beograd (E-75), s Predlogom zaključka i Predlogu za davanje koncesije za izgradnju, održavanje i korišćenje autoputa E-80 od Niša (petlja Trupale) do Dimitrovgrada.

Nastavljajući rad po dnevnom redu, Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o merama zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbijiza 2005, 2006. i 2007. godinu, zatim o predlozima odluka o primeni imuniteta prema narodnim poslanicima, o predloženim kandidatima za članove i predsednike Nacionalno-prosvetnog saveta

Narodna skupština je zaključila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji, Predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao Lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, Predlogu odluke o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, Predlogu odluke o davanju saglasnosti na akta Poverenika za informacije od javnog značaja, predlozima odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine i Predlogu kandidata za izbor devetog člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, predsednik Predrag Marković je kao Dan za glasanje odredio ponedeljak, 23. maj u 13 časova.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje (23. maj ) Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o Akcijskom fondu i Zakona o privatizaciji, Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova i Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju kriminala.

Narodna skupština je, u nastavku rada, usvojila u celini Predlog zakona o semenu, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi, Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o turizmu i Predlog zakona o Vladi.

Narodna skupština je usvojila predloge odluka o izboru predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije i predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, kao i predloge za davanje koncesije za izgradnju, održavanje i korišćenje Auto puta E-80 od Niša (petlja Trupale) do Dimitrovgrada i i autoputnog pravca od Horgoša do Požege, LOT1: Beograd-Požega (E-763), LOT2: Horgoš-Novi Sad (E-75) i LOT3: Novi Sad –Beograd (E-75), sa predlozima zaključaka.

U Danu za glasanje usvojene su u celini Predlog odluke o merama zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji za 2005, 2006. i 2007. godinu, Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji, Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, Predlog odluke o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, kao i Predlog odluke o davanju saglasnosti na akte Poverenika za informacije od javnog značaja, a reč je o Odluci o obrazovanju Službe Poverenika za informacije od javnog značasja , Odluci o platama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja.

Narodna skupština je, dalje, usvojila predloge o primeni imuniteta

prema narodnim poslanicima, predloge odluka o izmenama Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine i izabrala predsednika i članove Nacionalnog prosvetnog saveta i devetog člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Predrag Marković je zaključio Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2