6. decembar 2017. Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

6. decembar 2017. Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Sreda, 6. decembar 2017.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini za sredu, 6. decembar, sa početkom u 9 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada;
 21. Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnela Vlada;
 22. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je podnela Vlada;
 23. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji je podnela Vlada;
 24. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, koji je podnela Vlada;
 25. Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;
 26. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 27. Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 28. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
 29. Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada;
 30. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (''Službeni glasnik RS'', br. 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i
 31. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić obavestio je narodne poslanike da su pozvani da prisustvuju sednici svi članovi Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.

Ministar finansija dr Dušan Vujović obrazložio je narodnim poslanicima predložene zakone.

Drugog dana rada, 7. decembra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Marko Đurišić, Zoran Radojičić, Đorđe Vukadinović, Aleksandra Čabraja, Olena Papuga, Radoslav Milojičić, Marijan Rističević, Đorđe Milićević, Saša Radulović i Žarko Mićin zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.

Sednici su prisustvovali ministar finansija dr Dušan Vujović, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija dr Rasim Ljajić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović.

Trećeg dana rada, 8. decembra, Narodna skupština nastavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.

Četvrtog dana rada, 11. decembra, Narodna skupština je započela i do kraja dana vodila pretres u pojedinostima o tačkama dnevnog reda.

Petog dana rada, 12. decembra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Marinika Tepić, dr Sanda Rašković Ivić, Marija Janjušević, Marija Jevđić, Enis Imamović, Miroslav Aleksić, Dejan Nikolić, Saša Radulović, Bojan Torbica, Dušica Stojković, Nemanja Šarović i Radoslav Milojičić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je do kraja dana vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Šestog dana rada, 13. decembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je četvrtak, 14. decembar 2017. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Narodna skupština je u nastavku sednice usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Narodni poslanici usvojili su i Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević pozdravio je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, delegaciju Državne Dume Federalne skupštine Ruske Federacije na čelu sa potpredsednikom Komiteta za ekonomsku politiku, industriju, inovacioni razvoj i preduzetništvo, Denisom Kravčenkovim, koja je sa galerije velike sale, pratila deo sednice Narodne skupštine.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.


Video (29)

Sreda, 6. decembar 2017. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 06.12.2017. (I)

Sreda, 6. decembar 2017. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 06.12.2017. (II)

Sreda, 6. decembar 2017. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 06.12.2017. (III)

Sreda, 6. decembar 2017. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 06.12.2017. (IV)

Sreda, 6. decembar 2017. | Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 06.12.2017. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 24


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2