22.  novembar 2012. Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

22. novembar 2012. Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

Četvrtak, 22. novembar 2012.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije mr Nebojša Stefanović sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini za četvrtak, 22. novembar 2012. godine, sa početkom u 11 časova.


Pre početka sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Elvira Kovač, Olgica Batić, Đorđe Stojšić, Slavica Savić, Zoran Ostojić, Petar Petković, Miroslav Markićević, Gorica Mojović i Miodrag Linta zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je dnevni red:

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine,
2. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada,
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada,
5. Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada
6. Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, koji je podnela Vlada,
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada,
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, koji je podnela Vlada,
10. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada,
11. Predlog zakona o zateznoj kamati, koji je podnela Vlada,
12. Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju, koji je podnela Vlada,
13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji je podnela Vlada,
14. Predlog zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada,
15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnela Vlada,
16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada,
17. Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine,
18. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS),
19. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije i
20. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, i 4. dnevnog reda; zajednički načelni pretres o tačka 5,6,7,8,9,10,11. i 12. dnevnog reda, zajednički načelni pretres o tačkama 14, 15. i 16. dnevnog reda, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 17,18, 19. i 20. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština nastavila je rad raspravom u načelu Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je, narodnim poslanicima, obrazložio predstavnik predlagača, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor.

Do kraja rada, Narodna skupština zaključila je raspravu u načelu Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu.

Drugog dana rada, 23. novembra, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Predlog zakona o budžetu za 2013. godinu, sa pratećim dokumentima i izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o akcizama, obrazložio je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

Trećeg dana rada, 26. novembra, Narodna skupština nastavila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa pratećim dokumentima i izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o akcizama.

Četvrtog dana, 29. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Neven Cvetićanin, Mirko Čikiriz, Judita Popović, Milica Radović, Dušan Milisavljević i Dragan Šormaz zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je rad raspravom u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa pratećim dokumentima.

Petog dana rada, 30. novembra, Narodna skupština nastavila je rad razmatranjem u pojedinostima Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa pratećim dokumentima.

U prepodnevnom delu, Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Oliveru Duliću i Snežani Malović.

Tokom popodnevnog rada, Narodna skupština završila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa pratećim dokumentima.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, podsetila je na odredbu člana 175. stav 3. Poslovnika prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi Dan za glasanje o predlogu budžeta u toku sednice Narodne skupštine, ne čekajući da se završi rasprava u načelu i pojedinostima o ostalim tačkama dnevnog reda.

Saglasno toj odredbi, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač odredila je subotu, 1. decembar 2012. godine, u 9 časova, kao Dan za glasanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje 1. decembra 2012. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog zakona budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu.

Sedmog dana rada, Narodna skupština vodila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlogu zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlogu zakona o javnim preduzećima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji, Predlogu zakona o zateznoj kamati i Predlogu zakona o izmeni Zakona o osiguranju, koje je, narodnim poslanicima, obrazložio ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

Osmog dana rada, 4. decembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olena Papuga, Zoran Ostojić, Mirko Čikiriz, Nevena Adžemović, Borisav Kovačević, Slavica Saveljić, Dejan Mihajlov, dr Marko Atlagić i Borislav Stefanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika.
Narodna skupština nastavila je zajednički načelni pretres o tačkama od 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. dnevnog reda.

Devetog dana rada, 5. decembra, Narodna skupština nastavila je i zaključila zajednički načelni pretres o tačkama od 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. dnevnog reda.
U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni pretres o
Predlogu zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Predložene zakone obrazložila je ministarka zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović.

Desetog dana, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Aleksandar Jugović, Aleksandra Jerkov, Zoran Ostojić, Slobodan Samardžić, Predrag Mijatović i Ivan Jovanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim pretresom o Predlogu zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je, narodnim poslanicima, obrazložila ministar zdravlja Slavica Đukić Dejanović.

Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Gojku Radiću i Mirku Cvetkoviću.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o tačkama 14, 15 i 16. dnevnog reda sednice, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 17,18,19 i 20. dnevnog reda sednice, odnosno, o Predlogu odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS),
Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije i Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Jedanaestog dana, 11. decembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Aleksandar Jugović, dr Slobodan Samardžić, Miljenko Dereta i Radoslav Milovanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu.
Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Aleksandru Seniću i Biljani Hasanović Korać, izabranim sa Izborne liste IZBOR ZA BOLjI ŽIVOT- BORIS TADIĆ. Narodni poslanici su zatim položili zakletvu.
Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač obavestila je narodne poslanike da će delu sednice prisustvovati studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlogu zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlogu zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.
Jedanaestog dana rada, Narodna skupština počela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o javnim preduzećima.

Dvanaestog dana rada, 12. decembra, Narodna skupština nastavila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o javnim preduzećima.

Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Vesni Rakonjac, izabranoj sa Izborne liste Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikolić i Srđanu Milivojeviću, izabranom sa Izborne liste Izbor za bolji život - Boris Tadić. Narodni poslanici su zatim položili zakletvu.

U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji, Predlogu zakona o zateznoj kamati, Predlogu zakona o izmeni Zakona o osiguranju i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Trinaestog dana, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Elvira Kovač, Olgica Batić, Nevena Stojanović, Radmila Gerov, Slavica Saveljić, Slobodan Samardžić, Zoran Radovanović i Veroljub Arsić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Do kraja rada, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o tačkama 14,15. i 16. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Četrnaestog dana rada, 15. decembra, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović je, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predložio da se po hitnom postupku na dnevni red ove sednice stavi Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.
Narodna skupština je većinom glasova prihvatila ovaj predlog i u nastavku rada obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, a s obzirom na to da je već odlučivala o 2. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović odredio je subotu, 15. decembar 2012. godine, sa početkom u 9,25 časova, kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 15. decembra 2012. godine, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o javnim preduzećima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji, Predlog zakona o zateznoj kamati, Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Predlog zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i predloge dve odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika i odlučila da nije bilo povrede Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30