22. jul 2013. Međusektorski sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji 2010-2015.

22. jul 2013. Međusektorski sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji 2010-2015.

Ponedeljak, 22. jul 2013.

Održan međusektorski sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji 2010-2015.

U Narodnoj skupštini danas je održan međusektorski sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji 2010-2015, na kome su predstavljene dosadašnje aktivnosti i najavljen budući rad institucionalnih mehanizama za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije.


Sastanak je organizovan u saradnji sa vladinom Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, Multisektorskim koordinacionim telom (MSKT) za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu UN Rezolucije 1325 i organizacijama civilnog društva iz oblasti bezbednosti, odbrane i rodne ravnopravnosti.

Sastanak je otvorila direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković, koja je rekla da je fokus današnjeg sastanka razmatranje najboljih mehanizama saradnje sa organizacijama civilnog društva, kako bi se uspostavio sistemski pristup poboljšanju položaja žena u Republici Srbiji.

Predsednica Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji 2010-2015. Zlata Đerić upoznala je učesnike sastanka sa dosadašnjim aktivnostima Komisije, kao nadzornog organa na čijem je čelu, kao i načinom podnošenja izveštaja Narodnoj skupštini. Ona je govorila o zakonodavnom okviru Republike Srbije, koji reguliše oblast ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i posebno položaj žena, o izmenama i dopunama zakona koje su usmerene na poboljšanje položaja žena kao i o učešću žena u radu radnih tela Narodne skupštine i radu Ženske parlamentarne mreže.

Predsednica Multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN Vesna Nikolić predstavila je aktivnosti MSKT-a, kao operativnog tela Vlade osnovanog 2011.godine, koje se stara o sprovođenju ciljeva Akcionog plana. Ona je ukazala na značaj donošenja jedinstvene liste indikatora za sprovođenje NAP-a i dodala da se izveštaji MSKT podnose Vladi i Narodnoj skupštini na šestomesečnom nivou, kao i da je ostvarena intersektorska saradnja sa nevladinom sektorom i međunarodnim organizacijama.

Na sastanku su se predstavile i organizacije civilnog društva uključene u primenu Rezolucije 1325 – Žene u crnom, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Romski ženski centar Bibija, Centar za istraživanje javnih politika, Autonomni ženski centar, Astra, Pravni skener, JUKOM, Helsinški odbor za ljudska prava, Atina i UN Women. Predstavnici nevladinog sektora razmenili su iskustva sa narodnim poslanicima, članovima Komisije, predstavnicima Vlade i MSKT-a, na polju zaštite ljudskih i ženskih prava i izneli predloge za unapređenje buduće saradnje na ovom polju. Ukazano je na neophodnost bliže komunikacije nevladinog sektora sa državnim telima, aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi ciljevi Akcionog plana mogli da se primene i na lokalnom novou, edukaciju svih učesnika koji su uključeni u proces primene Akcionog plana i potrebu da se obezbede domaća sredstva za finansiranje Akcionog plana i Strategije.

Po završetku sastanka, izradiće se zaključci i preporuke koji će biti dostavljeni svim učesnicima sastanka.