Petak, 13. oktobar 2006.

Konkurs za pomoćnike sekretara u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Na osnovu čl 54 i 180 Zakona o državnim službenicima –(`Službeni glasnik RS`, br. 79/2005, 81/2005 i 83/2005)NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJEoglašava prvi javni konkurs za popunjavanje radnih mesta sa ovlašćenjima i odgovornostima za vođenje organa i usklađivanje rada u njima (položaja) - pomoćnika sekretara Narodne skupštineKonkurs se objavljuje za sledeća radna mesta:1. RUKOVODILAC SEKTORA ZA POSLOVE RADNIH TELA– 1 izvršilac, (završen pravni fakultet i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci);2. RUKOVODILAC SEKTORA ZA ORGANIZACIONE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE– 1 izvršilac, (završen pravni fakultet i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci);3. RUKOVODILAC SEKTORA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE – 1 izvršilac, (završen ekonomski fakultet, najmanje 9godina radnog iskustva, znanje rada na računaru);4. RUKOVODILAC SEKTORA ZA INVESTICIONO-TEHNIČKO I TEKUĆE ODRŽAVANjE– 1 izvršilac, (završen građevinski, arhitektonski ili elektrotehnički fakultet, najmanje 9 godina radnog iskustva).Na osnovu čl 54 i 180 Zakona o državnim službenicima –(`Službeni glasnik RS`, br. 79/2005, 81/2005 i 83/2005)

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
oglašava prvi javni konkurs za popunjavanje radnih mesta sa ovlašćenjima i odgovornostima za vođenje organa i usklađivanje rada u njima (položaja) - pomoćnika sekretara Narodne skupštine

Konkurs se objavljuje za sledeća radna mesta:

1. RUKOVODILAC SEKTORA ZA POSLOVE RADNIH TELA– 1 izvršilac,
(završen pravni fakultet i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci);

2. RUKOVODILAC SEKTORA ZA ORGANIZACIONE I ADMINISTRATIVNE
POSLOVE
– 1 izvršilac,
(završen pravni fakultet i najmanje 9 godina radnog iskustva u struci);

3. RUKOVODILAC SEKTORA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
– 1 izvršilac,
(završen ekonomski fakultet, najmanje 9godina radnog iskustva, znanje rada
na računaru);

4. RUKOVODILAC SEKTORA ZA INVESTICIONO-TEHNIČKO I TEKUĆE
ODRŽAVANjE
– 1 izvršilac,
(završen građevinski, arhitektonski ili elektrotehnički fakultet, najmanje 9 godina
radnog iskustva).

Pomoćnici sekretara Narodne skupštine – rukovodioci sektora od 1-4 , primaju se u radni odnos na neodređeno vreme i postavljaju na položaj treće grupe na period od pet godina.
Odluku o postavljenju na položaj donosi Administrativni odbor Narodne skupštine, na predlog sekretara Narodne skupštine.

U izbornom postupku proveravaće se poznavanje oblasti iz delokruga rada Narodne skupštine i stručno znanje koje neophodno za obavljanje poslova na odgovarajućem radnom mestu.

Pored provere znanja iz prethodnog stava, u izbornom postupku, proveravaće se veština logičkog i analitičkog rezonovanja, veština komunikacije, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja.

Znanje, stručne osposobljenosti i veština komunikacije kandidata proveravaće se uvidom u podatke iz prijave (vrednuje se i sadržina prijave na konkurs) i pitanjima koja će se kandidatima usmeno postavljati (razgovor).

Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Uz prijavu na javni konurs učesnik javnog konkursa obavezno prilaže:

-original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
-original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Srbije i Crne Gore,
-overenu kopiju diplome o završenom fakultetu,
-dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice),
-uverenje suda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
-dokaz da mu radni odnos nije prestao zbog teže povrede dužnosti iz
radnog odnosa ako je ranije radio u državnom organu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs jedo28.oktobra 2006.godine.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Prijave na javni konkurs podnose se: Služba Narodne skupštine – Odeljenju za ljudske resurse, Trg Nikole Pašića 13.
Odgovorno lice za davanje obaveštenja o javnom konkursu Mr Mila Đorđević.
Kontakt telefon: 3026-180,3026-181, 3026-179

Napomena: Oglas je objavljen u ''Službenom glasniku RS'' broj 88 od 13. oktobra 2006. godine.