26. mart 2013. Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini

26. mart 2013. Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini

Utorak, 26. mart 2013.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović sazvao je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini, za utorak, 26. mart 2013. godine, sa početkom u 11 časova.


Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Mirko Čikiriz, Zaharije Trnavčević, Nebojša Zelenović, Slavica Saveljić, Miljenko Dereta, Dubravka Filipovski, Branko Gogić, Slobodan Samardžić, Srđan Milivojević i Dragomir Karić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,
2. Predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je podnela Vlada,
4. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, koji je podnela Vlada,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada, 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je podneo narodni poslanik mr Nebojša Stefanović,
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, koji je podnela Vlada,
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada,
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, koji je podnela Vlada,
11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka, koji je podnela Vlada,
12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji, koji je podnela Vlada,
13. Predlozi kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koje su podneli ovlašćeni predlagači:
- Odbor za administrativo-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine,
- Vrhovni kasacioni sud,
- Državna revizorska institucija,
- zajedno Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i
- Advokatska komora Srbije Srbije,
14. Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
15. Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine, koji je podneo narodni poslanik Milovan Drecun i
16. Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, 4, 5. i 11. dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 8, 9, 10. i 12. dnevnog reda, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 13, 14, 15. i 16. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, podsetila je na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.

Saglasno toj odredbi, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač odredila je utorak, 26. mart 2013. godine, u 15 časova, kao Dan za glasanje o prvoj tački dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje 26. marta 2013. godine, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, 4, 5. i 11. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, Predlogu zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka.

Predložene zakone, narodnim poslanicima, obrazložio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Drugog dana rada, 27. marta, Narodna skupština nastavila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, 4, 5. i 11. dnevnog reda sednice.
U nastavku rada, Narodna skupština započela je i do kraja dana vodila pretres u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je podneo narodni poslanik mr Nebojša Stefanović.

Trećeg dana, 28.marta, Narodna skupština nastavila je rad načelnim pretresom o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Neven Cvetićanin, Zoran Ostojić, Konstantin Arsenović, Miodrag Đidić, Mirko Čikiriz, Nikola Jovanović, Milan Lapčević, Janko Veselinović i Ljubica Mrdaković Todorović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, pozdravila je u svoje, i u ime narodnih poslanika, studente Fakulteta za inženjerski menadžment, koji su, sa galerije Velike sale, pratili deo sednice Narodne skupštine.

Takođe, u toku rada, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović, pozdravio je u svoje, i u ime narodnih poslanika, 65 mladih iz Bujanovca, Preševa i Vranja, koji su pratili rad Narodne skupštine, sa galerije Velike sale.

Do kraja dana narodni poslanici vodili su načeni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Četvrtog dana, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Elvira Kovač, Bojan Đurić, Predrag Marković, Miroslav Markićević, Slobodan Samardžić, Olena Papuga, Vesna Stepić, Borislav Stefanović i Momir Stojanović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština nastavila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je narodnim poslanicima obrazložio potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić.

Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Jovanki Petrović i Mići Rogoviću.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je načelni pretres o sedmoj tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Petog dana rada, 3. aprila, Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim i jedinstvenim pretresom o predlozima zakona po tačkama 8, 9, 10. i 12. dnevnog reda. Predložene zakone obrazložio je, u ime predlagača, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština zaključila je pretres o Predlogu zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 13, 14, 15. i 16. dnevnog reda sednice.

Šestog dana, 4. aprila, Narodna skupština nastavila je rad raspravom u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Kenan Hajdarević, Milica Vojić Marković, Dušan Milisavljević, Dragan Todorović, Đorđe Stojšić, Mirko Čikiriz i Zlata Đerić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U toku dana, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, kao i o Predlogu zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, o Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Sedmog dana rada, 5. aprila, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Predlogu zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Osmog dana, 8. aprila, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač čestitala je svim pripadnicima romske nacionalnosti Međunarodni dan Roma.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika uvrstila u dnevni red Druge sednice Prvog redopvnog zasedanja u 2013. godini Predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je podneo Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice i odlučivanje o prvoj tački dnevnog reda sednice, Predlogu odluke o izboru predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač odredila je ponedeljak, 8. april, sa početkom u 10.20 časova, kao Dan za glasanje o ostalim tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 8. aprila, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, Predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, izabrala prof.dr Zorana Stojiljkovića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji, prof. dr Evicu Petrović, prorektora Univerziteta u Nišu, dr Branka Lubardu, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zorana Vujičića, advokata, za članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine i Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Narodna skupština je, većinom glasova, izabrala dr Boža Draškovića za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

U danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su, tokom Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine, ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač zaključila je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2