31. oktobar 2013. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

31. oktobar 2013. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Četvrtak, 31. oktobar 2013.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Nebojša Stefanović sazvao je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za četvrtak, 31. oktobar 2013. godine, sa početkom u 13 časova.
Sednica je počela u 14.25 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je podnela Vlada,
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada,
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela grupa od 65 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka,
6. Predlog zakona o detektivskoj delatnosti, koji je podnela Vlada,
7. Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o robnim rezervama, koji je podnela Vlada,
9. Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, koji je podnela Vlada,
10. Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, koji je podnela Vlada,
11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, koji je podnela Vlada,
12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, koji je podnela Vlada,
13. Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji je podneo narodni poslanik dr Nebojša Stefanović,
14. Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada,
15. Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada,
16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada,
17. Predlog zakona o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, koji je podnela Vlada,
18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu, koji je podnela Vlada,
19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, koji je podnela Vlada,
20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, koji je podnela Vlada,
21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, koji je podnela Vlada,

22. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac – Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export – Import banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada,
23. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada,
24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada,
25. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada,
26. Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), koji je podnela Vlada,
27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, koji je podnela Vlada,
28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, koji je podnela Vlada,
29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, koji je podnela Vlada,

30. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada,
31. Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine,
32. Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana,
33. Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana,
34. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,
35. Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,
36. Lista kandidata za izbor jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz reda Srpske pravoslavne crkve, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,
37. Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,
38. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović,
39. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije,
40. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica,
41. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada,
42. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika odlučila da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jednistveni pretres o tačkama 5, 41, 42, 14, 15, 16. i 17. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 6, 7, 18, 19, 20 i 21. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 8, 9, 24, i 25. predloženog dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30. predloženog dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 22 i 23. predloženog dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. i 40. predloženog dnevnog reda.
Predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović pozdravio je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, grupu pedagoga Srpske gimnazije u Budimpešti.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić, Bojan Đurić, Miloš Aligrudić, Nebojša Zelenović i prof. dr Janko Veselinović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Drugog dana rada, 4. novembra, Narodna skupština nastavila je zajedniki načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda. Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović, pored predstavnika predlagača, ministra pravde i državne uprave Nikole Selakovića, pozvao je da sednici prisustvuju i: državni sekretari u Ministarstvu pravde i državne uprave, dr Danilo Nikolić i Neđo Jovanović; pomoćnik ministra pravde i državne uprave Ljiljana Blagojević; šef Odseka u Ministarstvu pravde i državne uprave Jovan Ćosić i viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave Zlatko Petrović.

Na početku rasprave u načelu, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković dao je uvodne napomene u vezi sa Predlogom zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je raspravu u načelu o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda.

Trećeg dana rada, 5. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Aleksandar Jugović, Miroslav Markićević, Slavica Saveljić, Petar Petković, Vesna Jovicki, Bojan Đurić, Srđan Milivojević, Dragan Šormaz i Nebojša Zelenović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Narodna skupština nastavila je i do kraja dana vodila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice.
Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, pozdravila je u ime narodnih poslanika i u svoje ime, učenike Srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.

Četvrtog dana rada, 6. novembra, Narodna skupština je nastavila i zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice.

Petog dana rada, 7. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Mirko Čikiriz, Ranka Savić, Branislav Mitrović, Sanda Rašković Ivić, Miodrag Linta i Ivan Jovanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 5, 14, 15, 16. i 17. dnevnog reda sednice. Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović obavestio je narodne poslanike da je Vlada, pisanim putem, povukla iz procedure Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela grupa od 65 narodnih Poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka, obrazložio je u ime predlagača Zoran Babić, predsednik Poslaničke grupe.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 5, 14, 15, 16.i 17. dnevnog reda sednice.

Šestog dana rada, 8. novembra Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 6, 7, 18, 19, 20 i 21. dnevniog reda.
Na početku rasprave u načelu, predstavnik predlagača ,premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, dao je uvodne napomene u vezi sa predlozima zakona.
Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 6, 7, 18, 19, 20 i 21. dnevniog reda.

Sedmog dana, 12. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Siniša Lazić, Bojana Božanić, Žika Gojković, Judita Popović, Srđan Dragojević i Momir Stojanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Narodna skupština je, u prepodnevnom delu rada, započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 8, 9, 24. i 25. predloženog dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o robnim rezervama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.
Predlog zakona o robnim rezervama obrazložili su, u ime predlagača, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine prof. dr Zorana Mihajlović.
Predloge zakona iz tačaka 9. i 24. predstavila je ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine prof. dr Zorana Mihajlović, dok je uvodne napomene o predlogu zakona iz tačke 25. dao ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Do kraja rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 8, 9, 24. i 25. dnevnog reda sednice.

Osmog dana rada, 13. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30. dnevnog reda sednice.

Predloge zakona obrazložio je ministar saobraćaja Aleksandar Antić.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30. dnevnog reda sednice.

Devetog dana rada, 14. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Enis Imamović, Vesna Milekić, Radmila Gerov, Nebojša Zelenović, Suzana Grubješić, Petar Petković, Mirko Čikiriz, Ivana Dinić, Gorica Mojović i Dragan Šormaz zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji je podneo narodni poslanik dr Nebojša Stefanović.

Desetog dana rada, 15. novembra, Narodna skupština započela je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 22 i 23. dnevnog reda sednice.
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac – Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export – Import banke, kao Zajmodavca i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, obrazložio je ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić.
U nastavku rada, Narodna skupština je započela i zaključila i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. i 40. dnevnog reda.

Jedanaestog dana rada, 18. novembra, Narodna skupština započela je i do kraja rada vodila pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda - Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Dvanaestog dana rada, 19. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Arpad Fremond, Zoran Ostojić, Olgica Batić, Suzana Grubješić, Milica Vojić Marković, Srđan Dragojević, Srđan Milivojević i Katarina Rakić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je i do kraja rada zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Žarko Korać, podsetio je na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.

Saglasno toj odredbi, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Žarko Korać odredio je sredu, 20. novembar 2013. godine, u 10 časova, kao Dan za glasanje o prve četiri tačke dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 20. novembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o prve četiri tačke dnevnog reda, nastavljena je Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja raspravom u pojedinostima o petoj tački dnevnog reda.


Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Četrnaestog dana rada, 21. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Mirko Čikiriz, Zoran Ostojić, Slavica Savić, Radmila Gerov, Miroslav Markićević, dr Nikola Jovanović, Dušica Morčev, Saša Dujović, dr Janko Veselinović i dr Ljubiša Stojmirović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o detektivskoj delatnosti i Predlogu zakona o privatnom obezbeđenju.

Petnaestog dana rada, 22. novembra, Narodna skupština započela je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o robnim rezervama i Predlogu zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju.
U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je započela i zaključila i pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi.

Šesnaestog dana rada, 26. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Jelena Travar Miljević, Kenan Hajdarević, Janko Veselinović, Mirko Čikiriz i Milan Lapčević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
U nastavku rada, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja.
Pošto je Narodna skupština zaključila pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović, odredio je utorak, 26. novembra 2013. godine, sa početkom u 14.00 časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini, izuzev o tačkama 1, 2, 3. i 4. o kojima je Narodna skupština glasala 20. novembra 2013. godine.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 26. novembra, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, Predlog zakona o robnim rezervama i Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju.
Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi i Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja.
U Danu za glasanje, većinom glasova usvojeni su Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i Predlog zakona o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji.
Narodna skupština je, većinom glasova, usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu.
Narodna skupština takođe je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac – Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export – Import banke, kao Zajmodavca i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.
Narodna skupština je, u Danu za glasanje, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari.
Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana, Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta i Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta,
Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika izabrala dr Vladimir Vukašinovića za člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz redova Srpske pravoslavne crkve. U Danu za glasanje narodni poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica.
U danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su tokom Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović zaključio je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.
Video (1)

Četvrtak, 31. oktobar 2013. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini 31.10.2013.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
nedelja, 29. januar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja