Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 3. март 2016. 21-16 PDF , DOC
Закон о систему плата запослених у јавном сектору 29. фебруар 2016. 18-16 PDF , DOC
Закон о општем управном поступку 29. фебруар 2016. 18-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 29. фебруар 2016. 18-16 PDF , DOC
Закон о заштити становништва од заразних болести 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о јавном здрављу 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о метрологији 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о јавним предузећима 24. фебруар 2016. 15-16 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне војно-техничке сарадње 24. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1 (а), члана 14 (1) и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године о међународном друмском превозу опасне робе (АДР) 24. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о међународном друмском саобраћају 24. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 24. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 24. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 24. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон o потврђивању измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала 19. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 19. фебруар 2016. 4-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о сточарству 19. фебруар 2016. 14-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 19. фебруар 2016. 14-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе 19. фебруар 2016. 14-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 19. фебруар 2016. 14-16 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране 12. фебруар 2016. 3-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке 12. фебруар 2016. 3-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о уређењу судова 12. фебруар 2016. 13-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима 12. фебруар 2016. 13-16 PDF , DOC
Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника 12. фебруар 2016. 13-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација 12. фебруар 2016. 13-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о култури 12. фебруар 2016. 13-16 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 12. фебруар 2016. 13-16 PDF , DOC
Закон о спорту 4. фебруар 2016. 10-16 PDF , DOC
Закон о међународним мерама ограничавања 4. фебруар 2016. 10-16 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти 4. фебруар 2016. MU 2-16 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша 4. фебруар 2016. MU 2-16 PDF , DOC
Закон о полицији 26. јануар 2016. 6-16 PDF , DOC
Закон о јавном реду и миру 26. јануар 2016. 6-16 PDF , DOC
Закон о јавном окупљању 26. јануар 2016. 6-16 PDF , DOC
Закон о оглашавању 26. јануар 2016. 6-16 PDF , DOC
Закон о информационој безбедности 26. јануар 2016. 6-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о преузимању обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад према привредном друштву „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о задругама 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о привредним коморама 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о обнови након елементарне и друге непогоде 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о заштити земљишта 29. децембар 2015. 112-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 29. децембар 2015. MU 24-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података 18. децембар 2015. MU 24-15 PDF , DOC
Закон о извршењу и обезбеђењу 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о судијама 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о јавном тужилаштву 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Правосудној академији 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о здравственом осигурању 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 18. децембар 2015. 106-15 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину 12. децембар 2015. 103-15 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 12. децембар 2015. 103-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 12. децембар 2015. 103-15 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о Уставном суду 12. децембар 2015. 103-15 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације Пројекта ''Београд на води'' 12. децембар 2015. 103-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 12. децембар 2015. 103-15 PDF , DOC
Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима 12. децембар 2015. 103-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 12. децембар 2015. MU 23-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора 4. децембар 2015. MU 23-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 4. децембар 2015. MU 23-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова дипломатских или конзуларних представништава 4. децембар 2015. MU 23-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника 4. децембар 2015. MU 23-15 PDF , DOC
Закон о рударству и геолошким истраживањима 4. децембар 2015. 101-15 PDF , DOC
Закон о озакоњењу објеката 20. новембар 2015. 96-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру 20. новембар 2015. 96-15 PDF , DOC
Закон о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација 20. новембар 2015. 96-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 20. новембар 2015. 96-15 PDF , DOC
Закон о трговачком бродарству 20. новембар 2015. 96-15 PDF , DOC
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 20. новембар 2015. 96-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног моста преко реке Дрине са пратећим путним објектима на локацији Љубовија–Братунац 20. новембар 2015. MU 21-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о ваздушном саобраћају између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Швајцарског Федералног Савета 20. новембар 2015. MU 21-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину 16. новембар 2015. MU 21-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак 16. новембар 2015. MU 21-15 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину 16. новембар 2015. 94-15 PDF , DOC
Закон о јаким алкохолним пићима 5. новембар 2015. 92-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве 5. новембар 2015. MU 20-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце 3. новембар 2015. MU 20-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о друмском превозу путника и ствари 3. новембар 2015. MU 20-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари 3. новембар 2015. MU 20-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о међународним комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике 3. новембар 2015. MU 20-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице 3. новембар 2015. 92-15 PDF , DOC
Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити 3. новембар 2015. 91-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду 3. новембар 2015. 91-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о железници 3. новембар 2015. 91-15 PDF , DOC
Закон о улагањима 23. октобар 2015. 89-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23. октобар 2015. 89-15 PDF , DOC
Закон о споразумном финансијском реструктурирању 23. октобар 2015. 89-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о шумама 23. октобар 2015. 89-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи 23. октобар 2015. MU 20-15 PDF , DOC
Закон о националним парковима 5. октобар 2015. 84-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о туризму 5. октобар 2015. 84-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI) 5. октобар 2015. MU 19-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 28. септембар 2015. 83-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 28. септембар 2015. 83-15 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о хипотеци 28. септембар 2015. 83-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1764 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 28. септембар 2015. MU 18-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/Б 31. јул 2015. MU 16-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/А 31. јул 2015. MU 16-15 PDF , DOC
Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о високом образовању 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о уџбеницима 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о превозу путника у друмском саобраћају 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о превозу терета у друмском саобраћају 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност 31. јул 2015. 68-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава 23. јул 2015. MU 15-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу 23. јул 2015. MU 15-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима 23. јул 2015. MU 15-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима 23. јул 2015. MU 15-15 PDF , DOC
Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 23. јул 2015. 66-15 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о облигационим и основама својинско - правних односа у ваздушном саобраћају 23. јул 2015. 66-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 16. јул 2015. 64-15 PDF , DOC
Закон о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији 16. јул 2015. 64-15 PDF , DOC
Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 16. јул 2015. 64-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага, са Додатним протоколом Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага и Наредним додатним протоколом Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага 7. јул 2015. MU 14-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о хипотеци 7. јул 2015. 60-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара 29. јун 2015. MU 14-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима 29. јун 2015. 58-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку 24. јун 2015. MU 13-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом 24. јун 2015. MU 13-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 24. јун 2015. MU 13-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-ДПЛ) 24. јун 2015. MU 13-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља 24. јун 2015. MU 13-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама 24. јун 2015. MU 13-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 24. јун 2015. 55-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војно-техничкој сарадњи 19. јун 2015. MU 12-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 19. јун 2015. MU 12-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области одбране 19. јун 2015. MU 12-15 PDF , DOC
Закон о одбрани од града 19. јун 2015. 54-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 19. јун 2015. 54-15 PDF , DOC
Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 19. јун 2015. 54-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији 27. мај 2015. 46-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стандардизацији 27. мај 2015. 46-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 21. мај 2015. 45-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним називима 15. мај 2015. MU 11-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима 15. мај 2015. MU 11-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна 15. мај 2015. 45-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу 8. мај 2015. 42-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола број 15 којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода 8. мај 2015. MU 10-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола 8. мај 2015. MU 10-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити тајних података 8. мај 2015. MU 10-15 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о судијама 7. мај 2015. 40-15 PDF , DOC
Закон о заштити права на суђење у разумном року 7. мај 2015. 40-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 28. април 2015. MU 9-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 28. април 2015. MU 9-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево - Табановце 28. април 2015. MU 9-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 28. април 2015. 38-15 PDF , DOC
Закон о употреби знаковног језика 28. април 2015. 38-15 PDF , DOC
Закон о жичарама за транспорт лица 28. април 2015. 38-15 PDF , DOC
Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају 28. април 2015. 38-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи у области туризма 17. април 2015. MU 8-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи 17. април 2015. MU 8-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о подстицању и заштити улагања 17. април 2015. MU 8-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма 17. април 2015. MU 8-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 17. април 2015. 36-15 PDF , DOC
Закон о инспекцијском надзору 15. април 2015. 36-15 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” 10. април 2015. 34-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности 20. март 2015. MU 6-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја 20. март 2015. MU 6-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразумa о зајму између KFW, Франкфурт на Маjни и Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат „Енергетске ефикасности у јавним објектима” 20. март 2015. MU 6-15 PDF , DOC
Закон о кретању уз помоћ пса водича 20. март 2015. 29-15 PDF , DOC
Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 20. март 2015. 29-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Царинског закона 20. март 2015. 29-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 10. март 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња 10. март 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине 10. март 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 10. март 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 10. март 2015. MU 5-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 10. март 2015. 25-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима 10. март 2015. 25-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама 10. март 2015. 25-15 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 25. фебруар 2015. 22-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013) 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) - Фењ (Румунија) на српско-румунској државној граници 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) – Валкањ (Румунија) на српско-румунској државној граници 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) - Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији 20. фебруар 2015. MU 3-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара 20. фебруар 2015. 20-15 PDF , DOC
Закон о оружју и муницији 20. фебруар 2015. 20-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 12. фебруар 2015. 18-15 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о државној припадности и упису пловила 12. фебруар 2015. 18-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 12. фебруар 2015. 18-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о јавним набавкама 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о Агенцији за осигурање депозита 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о осигурању депозита 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о министарствима 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о банкама 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 3. фебруар 2015. 14-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани 28. јануар 2015. 10-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 28. јануар 2015. 10-15 PDF , DOC
Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 23. јануар 2015. 8-15 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 21. јануар 2015. 6-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву 21. јануар 2015. 6-15 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о ванпарничном поступку 21. јануар 2015. 6-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности 21. јануар 2015. 6-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Породичног закона 21. јануар 2015. 6-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о наслеђивању 21. јануар 2015. 6-15 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца 19. јануар 2015. MU 2-15 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије 19. јануар 2015. 5-15 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о привредним друштвима 19. јануар 2015. 5-2015 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе 29. децембар 2014. 145-14 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о планирању и изградњи 29. децембар 2014. 145-14 PDF , DOC
Закон о енергетици 29. децембар 2014. 145-14 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о матичним књигама 29. децембар 2014. 145-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) 29. децембар 2014. MU 19-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 25. децембар 2014. MU 18-14 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину 25. децембар 2014. 142-14 PDF
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о порезу на додату вредност 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''АИК Банка'' а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад 25. децембар 2014. 142-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 18. децембар 2014. 139-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању 18. децембар 2014. 139-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 18. децембар 2014. 139-14 PDF , DOC
Закон о платним услугама 18. децембар 2014. 139-14 PDF , DOC
Закон о осигурању 18. децембар 2014. 139-14 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о извршењу и обезбеђењу 18. децембар 2014. 139-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал)) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 8. децембар 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. децембар 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Свете столице у области високог образовања 8. децембар 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа 8. децембар 2014. MU 17-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 8. децембар 2014. 132-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT) 25. новембар 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу 25. новембар 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве 25. новембар 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије 25. новембар 2014. MU 16-14 PDF , DOC
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње 25. новембар 2014. 128-14 PDF , DOC
Закон о запошљавању странаца 25. новембар 2014. 128-14 PDF , DOC
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 25. новембар 2014. 128-14 PDF , DOC
Закон о заштити узбуњивача 25. новембар 2014. 128-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности 8. новембар 2014. 123-14 PDF , DOC
Закон о изменaмa Закона о здравственом осигурању 8. новембар 2014. 123-14 PDF , DOC
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 8. новембар 2014. 123-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности 5. новембар 2014. 121-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву 5. новембар 2014. 121-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о трговини наоружањем 29. октобар 2014. MU 14-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података 29. октобар 2014. MU 14-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о легализацији објеката 29. октобар 2014. 117-14 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о јавном тужилаштву 29. октобар 2014. 117-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о судијама 29. октобар 2014. 117-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину 26. октобар 2014. 116-14 PDF , DOC
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија 26. октобар 2014. 116-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 26. октобар 2014. 116-14 PDF , DOC
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 26. октобар 2014. 116-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације 23. октобар 2014. 115-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију 23. октобар 2014. 115-14 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kv напонског нивоа „трансбалкански коридор – прва фаза” 23. октобар 2014. 115-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инвестициoним фондовима 23. октобар 2014. 115-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Голубац (Република Србија) и Нова Молдова (Румунија) на српско-румунској државној граници 15. октобар 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врачев Гај (Република Србија) и Сокол (Румунија) на српско-румунској државној граници 15. октобар 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола 15. октобар 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа 15. октобар 2014. MU 13-14 PDF , DOC
Закон о спречавању допинга у спорту 15. октобар 2014. 111-14 PDF , DOC
Закон о допунама Кривичног законика 10. октобар 2014. 108-14 PDF , DOC
Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме 8. октобар 2014. 107-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији 8. октобар 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора 8. октобар 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране 8. октобар 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи 8. октобар 2014. MU 12-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима 3. октобар 2014. MU 11-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 3. октобар 2014. MU 11-14 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о јавној својини 3. октобар 2014. 105-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији 3. октобар 2014. 105-14 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника 10. септембар 2014. 99-14 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама 10. септембар 2014. 99-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државној управи 10. септембар 2014. 99-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 10. септембар 2014. 99-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 10. септембар 2014. 99-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о здравственом осигурању 10. септембар 2014. 99-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних мисија при међународним организацијама 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО 8. септембар 2014. МУ 92-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020) 4. септембар 2014. МУ 9-14 PDF , DOC
Закон о измени Закона о здравственој заштити 31. август 2014. 93-14 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о судским таксама 31. август 2014. 93-14 PDF , DOC
Закон о промету непокретности 31. август 2014. 93-14 PDF , DOC
Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа 31. август 2014. 93-14 PDF , DOC
Закон о јавним медијским сервисима 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о електронским медијима 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о јавном информисању и медијима 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о приватизацији 2. август 2014. 83-14 PDF , DOC
Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији 18. јул 2014. 75-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 18. јул 2014. 75-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о раду 18. јул 2014. 75-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL) 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране 3. јул 2014. MU 7-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 3. јул 2014. 68-14 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о Безбедносно-информативној агенцији 29. јун 2014. 66-14 PDF , DOC
Закон o потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 19. јун 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 19. јун 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедност путева” 19. јун 2014. MU 6-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о заштити потрошача 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама 13. јун 2014. 62-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 30. мај 2014. 57-14 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 30. мај 2014. 57-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/A” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом у износу од 1.000.000.000 америчких долара 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена 30. мај 2014. МУ 5-14 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије