Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 29. јун 2010. PDF , DOC
Закон о буџетском систему 16. јул 2009. PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист „Мarfin bank” A.D. Београд по задужењу ЈП „Путеви Србије“ 16. јул 2009. PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о Републичким административним таксама 16. јул 2009. PDF , DOC
Закон о допуни закона о раду 16. јул 2009. PDF , DOC
Закон о измени Законика о кривичном поступку 30. децембар 2008. PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2009.годину 29. децембар 2008. PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 29. децембар 2008. PDF , DOC
Закон о министарствима 5. јул 2008. PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Влади 5. јул 2008. PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о акцизама 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину 29. децембар 2010. 101-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о јавним путевима 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона буџетском систему 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о уређењу судова 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о измени Закона о судским таксама 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за заштиту животне средине 29. децембар 2011. 101-11 PDF , DOC
Закон о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 5. новембар 2008. 102/08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2008.годину 4. новембар 2008. 102/08 PDF , DOC
Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање 5. новембар 2008. 102/08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о удруживању у Заједницу Југословенске електропривреде 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о ауторском и сродним правима 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње магистралног гасовода МГ-11 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о Класификацији делатности 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о судијама 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступкуза ратне злочине 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о регулисању односа Републике Србије и зајмопримаца или гараната за преузете обавезе по зајмовима међународне банке за обнову и развој 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о тајности података 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о попису пољопривреде 2011. године 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о стечају 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о Правосудној академији 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о званичној статистици 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о правној заштити индустријског дизајна 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о заштити топографија интегрисаних кола 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о јединственом бирачком списку 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о равноправности полова 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о жиговима 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о рударству 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова 11. децембар 2009. 104-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи на увозу озраченог нуклеарног горива са истраживачког реактора у Руску Федерацију 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију Програма „Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа” 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Aнекса XVIII уз конвенцију о привилегијама и имунитетима специјализованих агенција Уједињених нација који се односи на Светску туристичку организацију 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске инвестиционе банке о оснивању и активностима регионалне канцеларије Европске инвестиционе банке у Републици Србији 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шведске о општим одредбама и условима за развојну сарадњу 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума o развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању оквирног Споразума између Републике Србије и Европске инвестиционе банке којим се регулишу активности ЕИБ у републици србији 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о општим одредбама и условима развојне сарадње 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Знапређење електромреже ЈП „Електромрежа Србије”) 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (возна средства - вишеделне електромоторне гарнитуре) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о међународним изложбама 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Данске о подстицању и узајамној заштити улагања 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Данске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању предлога измена Статута Међународног монетарног фонда 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о привременом запошљавању држављана Републике Србије у Републици Белорусији и држављана Републике Белорусије у Републици Србији 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Већа Министара Босне и Херцеговине 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине уз споразум између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације … 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини између Републике Србије и Републике Белорусије 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Шпаније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Статута Међународне агенције за обновљиву енергију (irena) 11. децембар 2009. 105-09 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2010.годину 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о задужењу Републике Србије код EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о измени Закона о осигурању 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 21. децембар 2009. 107-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора) 21. децембар 2009. 108-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б“ 21. децембар 2009. 108-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Програмски зајам за развој јавних финансија) 21. децембар 2009. 108-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Аутопут Коридор 10 (Е-75) 21. децембар 2009. 108-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (К10) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 21. децембар 2009. 108-09 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о организацији и пословању привредних јединица установа за извршење кривичних санкција 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о управним споровима 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о Изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о заштити од пожара 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о Изменама и допунама Закона о агенцији за привредне регистре 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закoн о Изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о ванредним ситуацијама 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о промету непокретности 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о Изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о Изменама и допунама Закона о прекршајима 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о безбедносно - информативној агенцији 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о Изменама и допунама Закона о парничном поступку 29. децембар 2009. 111-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о укидању виза за њихове држављане 29. децембар 2009. 111/09 PDF , DOC
Закон о уређењу судова 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о јавном тужилаштву 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о Државном већу тужилаца 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о судијама 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о Високом савету судства 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање депозита 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о измени Закона о путним исправама 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о јавним набавкама 22. децембар 2008. 116-08 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код Societe Generale уз гаранцију Светске банке 28. фебруар 2011. 13-11 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Српске банке а.д. Београд за обавезе ЈП ``Југоимпорт-СДПР`` 28. фебруар 2011. 13-11 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „ЈАТ Airways" а.д. Београд 29. фебруар 2012. 15-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd и Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd за измиривање обавеза Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд, по основу Уговора о кредиту за изградњу стамбено-пословних објеката на локацији касарне „Степа Степановић" у Београду 29. фебруар 2012. 15-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Japan International Cooperation Agency по задужењу Jавног предузећа „Eлектропривреда Србије", Београд 29. фебруар 2012. 15-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Unicredit Srbija a.d. Beograd за изградњу Aнекса хангара 2, довођење у радну функцију одржавања и оправке за већ освојени тип авиона Boeing 737 NG и опремање у циљу освајања одржавања и оправке авиона типа Airbus 320 по задужењу „JAT-Tehnika" д.о.о. Београд 29. фебруар 2012. 15-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd и Aик банке а.д. Ниш по задужењу Галенике а.д. Београд 29. фебруар 2012. 15-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Влади 11. март 2011. 16-11 PDF , DOC
Закон о министарствима 11. март 2011. 16-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о амнестији 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код ERSTE GCIB FINANCE I.B.V. Amsterdam, са ERSTE BANK a.д. Нови Сад као агентом, MARFIN BANK а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о дивљачи и ловству 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о међународном превозу у друмском саобраћају 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о ученичком и студентском стандарду 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о ознакама географског порекла 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о предшколском васпитању и образовању 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Царински Закон 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о Српској академији наука и уметности 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист „Banka Intesa“ а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад 23. март 2010. 18-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о високотехнолошком криминалу 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке... 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама Европске Конвенције о сузбијању тероризма 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине данске о олакшаној процедури за издавање виза 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању тероризма 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима 18. март 2009. 19-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у борби против илегалне трговине и злоупотребе наркотика и психотропних супстанци, тероризма и других тешких кривичних дела 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и владе Републике Италије о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о реадмисији лица која незаконито бораве 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о патентном праву 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити биљних сорти 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године... 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о реадмисији лица која незаконито бораве, са протоколом о примени Споразума 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о полицијској сарадњи у борби против криминала 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о статусу Интернационалне школе у Београду 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о полицијској сарадњи 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан са Протоколом о спровођењу Споразума 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о одређивању граничних прелаза између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Рефинансирање краткорочног дуга, изградња подземног складишта гаса и одржавање мрежа за пренос и дистрибуцију гаса) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о полицијској сарадњи 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KFW, Франфурт на Мајни и Републике Србије – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2 23. март 2010. 19-10 PDF , DOC
Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима 18. март 2009. 20-09 PDF , DOC
Закон о матичним књигама 18. март 2009. 20-09 PDF , DOC
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма 18. март 2009. 20-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 18. март 2009. 20-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о експропријацији 18. март 2009. 20-09 PDF , DOC
Закон о забрани дискриминације 26. март 2009. 22-09 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској институцији KfW по задужењу Јавног предузећа ``Електропривреда Србије`` (Пројекат рехабилитације ХЕ Зворник) 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о социјалној заштити 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe – Adria – Banke a.d. Beograd по задужењу општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о спорту 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 31. март 2011. 24-11 PDF , DOC
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о органској производњи 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о метрологији 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о пиву 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије“ 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о водама 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о регионалном развоју 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о лековима и медицинским средствима 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ветеринарству 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о шумама 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о признавању сорти пољопривредног биља 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о општем управном поступку 5. мај 2010. 30-10 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о акцизама 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о условима узајамних путовања држављана Републике Србије и држављана Руске Федерације 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009.годину 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о измени Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 29. април 2009. 31-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о извршењу и обезбеђењу 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о тржишту капитала 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платном промету 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о јавном бележништву 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о адвокатури 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају 5. мај 2011. 31-11 PDF , DOC
Закон о стандардизацији 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о спољнотрговинском пословању 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о туризму 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним коморама 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 13. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о политичким странкама 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о управљању отпадом 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о Фонду за развој Републике Србије 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о заштити од буке у животној средини 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о заштити ваздуха 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о заштити природе 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о биоцидним производима 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о хемикалијама 12. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 11. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању 11. мај 2009. 36-09 PDF , DOC
Закон о волонтирању 26. мај 2010. 36-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одликовањима Републике Србије 26. мај 2010. 36-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији 26. мај 2010. 36-10 PDF , DOC
Закон о измени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 26. мај 2010. 36-10 PDF , DOC
Закон о спречавању злостављања на раду 26. мај 2010. 36-10 PDF , DOC
Закон о контроли предмета од драгоцених метала 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о заштити корисника финансијских услуга 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о личној карти 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о привредним друштвима 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о дувану 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава 25. мај 2011. 36-11 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Државе Израел о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије И Владе Индије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о економској, научној и техничкој сарадњи 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о комбинованом транспорту на унутрашњим пловним путевима уз Европски споразум о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) из 1991.године 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Програма финансијске сарадње између Републике Србије и Владе Шпаније, са Анексом 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине...Републике Србије и Мисије привремене управе УН ... о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о обједињавању извесних правила за Међународни превоз ваздушним путем 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Кореје о сарадњи у области културе, уметности и образовања 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области образовања и културе 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине 12. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније...Републике Србије и Мисије привремене управе УН на Косову... 13. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању амандмана на анекс Б Кјото протокола уз Оквирну конвенција Уједињених нација о промени климе 12. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде... 12. мај 2009. 38-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о пољопривреди и руралном развоју 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о генетички модификованим организмима 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о средствима за заштиту биља 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о сточарству 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о етанолу 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о безбедности хране 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о ракији и другим алкохолним пићима 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о електронској трговини 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о општој безбедности производа 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о Јавним складиштима за пољопривредне производе 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о здрављу биља 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радиодифузији 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о вину 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о безбедности саобраћаја на путевима 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спољним пословома 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о добробити животиња 29. мај 2009. 41-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Организације за забрану хемијског оружја (OPCW) о привилегијама и имунитетима OPCW-а 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума у области културе између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Документа измене Статута Међународне организације рада из 1997. године 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на Дипломатској конференцији од 2. јула 1999.године 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Србије и Црне Горе и Владе Сједињених Америчких Држава о сарадњи у области спречавања ширења оружја за масовно уништење и унапређивању одбрамбених и војних односа 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о војној сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Аустрије, коју представља савезни министар одбране 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о установљењу Међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу, 12. јуна 1973.године, са изменама од 1.октобра 1985.године 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године, са изменама од 28. септембра 1979.године 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције између Владе Републике Србије и Владе Румуније о обнављању, обележавању и одржавању граничне линије и граничних ознака на заједничкој државној граници 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново Корито (Република Србија) – Салаш (Република Бугарска) 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о повлачењу резерве дате на Протокол о забрани употребе у рату загушљивих, отровних и сличних гасова и бактериолошких средстава 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Петачинци (Република Србија) – Банкја (Република Бугарска 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Стохколмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Републике Србије и Европске заједнице о придруживању Републике Србије Седмом оквирном програму Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне... 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Народне Републике Кине о сукцесији билатералних споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике Кине.. 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/Б 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“ 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије И Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР и бивше СФРЈ 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потвтрђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о трговини и економској сарадњи 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о снабдевању и узајамним услугама (УСА-СРБ-01) између Министарстава одбране Републике Србије у име Владе Републике Србије и Министарства одбране Сједињених Америчких Држава 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Трговинског споразума између Савета Министара Србије и Црне Горе и Владе Краљевине Мароко 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о заштити ратних гробова 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Прптокола између Републике Србије и Републике Грчке о измени Уговора између савезне Републике Југославије и Републике грчке о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 29. мај 2009. 42-09 PDF , DOC
Закон о изменама закона о акцизама 14. јун 2011. 43-11 PDF , DOC
Закон о финансирању политичких активности 14. јун 2011. 43-11 PDF , DOC
Закон о давању Гаранције Републике Србије у корист Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Путеви Србије“ 9. јун 2009. 44-09 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о порезу на доходак грађана 9. јун 2009. 44-09 PDF , DOC
Закон о давању Гаранције Републике Србије у корист „Societe Generale“, Париз, Француска, по задужењу Јавног предузећа „Путеви Србије“ 9. јун 2009. 44-09 PDF , DOC
Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе 29. јун 2010. 45-10 PDF , DOC
Закон о судским вештацима 29. јун 2010. 45-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној Србије 29. јун 2010. 45-10 PDF , DOC
Закон о електронским комуникацијама 29. јун 2010. 45-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе 27. јун 2011. 47-11 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о Царинској тарифи 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 21. јануар 2009. 5-09 PDF , DOC
Закон о младима 5. јул 2011. 50-11 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, Societe General Srbija a.d. Beograd, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, Erste Bank a.d. Novi Sad, Комерцијалне банке а.д. Београд и Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа “Србијагас” Нови Сад 5. јул 2011. 50-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 5. јул 2011. 50-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Републичким административним таксама 5. јул 2011. 50-11 DOC , PDF
Закон о регионалном развоју 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о контроли државне помоћи 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о удружењима 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о Комуналној полицији 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о обавезном осигурању у саобраћају 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о електронском документу 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Закон о заштити конкуренције 8. јул 2009. 51-09 PDF , DOC
Одлука о наставку активности Републике Србије у одбрани суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије 26. јул 2010. 51-10 PDF , DOC
Закон о библиотечко-информационој делатности 14. јул 2011. 52-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 14. јул 2011. 52-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 14. јул 2011. 52-11 PDF , DOC
Закон о обавезном примерку публикација 14. јул 2011. 52-11 PDF , DOC
Закон о оптичким дисковима 14. јул 2011. 52-11 PDF , DOC
Закон о старој и реткој библиотечкој грађи 14. јул 2011. 52-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 28. јул 2010. 53-10 PDF , DOC
Закон о трговини 28. јул 2010. 53-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 28. јул 2010. 53-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 28. јул 2010. 53-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о локалним изборима 20. јул 2011. 54-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 28. јул 2011. 57-11 PDF , DOC
Закон о енергетици 28. јул 2011. 57-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 28. јул 2011. 57-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 28. јул 2011. 57-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању 31. август 2009. 71/09 PDF , DOC
Закон о државном премеру и катастру 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о планирању и изградњи 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код ALPHA BANK SRBIJA а.д. Нови Сад и PIRAEUS BANK а.д. Београд 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о јавном здрављу 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о трансплантацији ћелија и ткива 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о трансплантацији органа 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о трансфузиолошкој делатности 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о националним саветима националних мањина 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о основама система образовања и васпитања 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о Фонду за заштиту животне средине 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о култури 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о сарадњи са Међународним кривичним судом 31. август 2009. 72-09 PDF , DOC
Закон о парничном поступку 26. септембар 2011. 72-11 PDF , DOC
Законик о кривичном поступку 26. септембар 2011. 72-11 PDF , DOC
Закон о заштити пословне тајне 26. септембар 2011. 72-11 PDF , DOC
Закон о јавној својини 26. септембар 2011. 72-11 PDF , DOC
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу 26. септембар 2011. 72-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 31. август 2009. 72/09 PDF , DOC
Закон о социјалном становању 31. август 2009. 72/09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 31. август 2009. 72/09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије „Апекс зајам за мала и средња предузећа“ 31. август 2009. 73-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 31. август 2009. 73-09 PDF , DOC
Закон о заштити потрошача 12. октобар 2010. 73-10 PDF , DOC
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама 12. октобар 2010. 73-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 12. октобар 2010. 73-10 PDF , DOC
Закон о ваздушном саобраћају 12. октобар 2010. 73-10 PDF , DOC
Закон о акредитацији 12. октобар 2010. 73-10 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о путним исправама 22. октобар 2010. 76-10 PDF , DOC
Закон о допунама Законика о кривичном поступку 22. октобар 2010. 76-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину 18. октобар 2011. 78-11 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд 18. октобар 2011. 78-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 18. октобар 2011. 78-11 PDF , DOC
Закон о измени Закона о обавезном осигурању у саобраћају 18. октобар 2011. 78-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 18. октобар 2011. 78-11 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму („Додатно финансирање Пројекта рехабилитације система за наводњавање и одводњавање“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму („Додатно финансирање Пројекта енергетске ефикасности за Србију“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о финансирању („Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију“) између Републике Србије и Међународног удружења за развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о финансирању (Пројекат „Регионални развој Бора“) између Републике Србије и Међународног удружења за развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „ Санација моста Газела“ 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму („Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Рехабилитација путева и мостова – Б2 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области нафтне и гасне привреде 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије са друге стране 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму („Пројекат реформе пољопривреде у транзицији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о Зајму (Пројекат „Регионални развој Бора“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о донацији из Глобалног фонда за заштиту животне средине („Пројекат реформе пољопривреде у транзицији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој... 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/а 10. септембар 2008. 83/08 PDF , DOC
Закон о управној инспекцији 17. новембар 2011. 87-11 PDF , DOC
Закон о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању 17. новембар 2011. 87-11 PDF , DOC
Закон о поморској пловидби 17. новембар 2011. 87-11 PDF , DOC
Закон о пребивалишту и боравишту грађана 17. новембар 2011. 87-11 PDF , DOC
Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају 17. новембар 2011. 87-11 PDF , DOC
Закон о одликовањима Републике Србије 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава алокације специјалних права вучења одобрених Резолуцијама Одбора гувернера... 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о дијаспори и Србима у региону 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о цивилној служби 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о војној, радној и материјалној обавези 26. октобар 2009. 88-09 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о туризму 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној средини 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о транспорту опасног терета 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о давању Гаранције Републике Србије у корист Societe Generale банке Србија а.д. Београд и Unicredit Bank Srbija „Jat Airways” а.д. Београд 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код KBC BANKE A.D. BEOGRAD, NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR...које су дале заједничку понуду 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о задужбинама и фондацијама 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 23. новембар 2010. 88-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о одржавању стамбених зграда 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о рударству и геолошким истраживањима 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о јавно – приватном партнерству и концесијама 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о играма на срећу 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о комуналним делатностима 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 22. новембар 2011. 88-11 PDF , DOC
Закон о Народној скупштини 26. фебруар 2010. 9-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 30. октобар 2009. 90-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума о зајму (пројекат аутопут коридор 10) између Републике Црбије и Међународне банке за обнову и развој 30. октобар 2009. 90-09 PDF , DOC
Закон о потврђивању уговора о сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита 30. октобар 2009. 90-09 PDF , DOC
Закон о давању Гаранције Републике Србије у корист EXPORT DEVELOPMENT CANADA по задужењу РТБ БОР-групе рударско-топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктурирању 30. новембар 2010. 91-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма 30. новембар 2010. 91-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање депозита 30. новембар 2010. 91-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о банкама 30. новембар 2010. 91-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 30. новембар 2010. 91-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010.годину 30. новембар 2010. 91-10 PDF , DOC
Закон о рехабилитацији 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о тржишном надзору 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним празницима у Републици Србији 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о здравственој исправности предмета опште употребе 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама 5. децембар 2011. 92-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези 15. децембар 2010. 95-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 15. децембар 2010. 95-10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 15. децембар 2010. 95-10 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о државној управи 15. децембар 2010. 95-10 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о високом образовању 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије Немачкој финансијској институцији KFW по задужењу ЈП „Електропривреда Србије“ (мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит) 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о Агенцији за борбу против корупције 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких странака 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о заштити државне границе 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о одговорности правних лица за кривична дела 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о заштити података о личности 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о странцима 23. октобар 2008. 97/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе 23. октобар 2008. 98/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Обилазница око Београда“ 23. октобар 2008. 98/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој „Београдски аутопут и обилазница“ 23. октобар 2008. 98/08 PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података, у вези са надзорним органима и прекограничним протоком података 23. октобар 2008. 98/08 PDF , DOC
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 30. новембар 2009. 99-09 PDF , DOC
Закон о патентима 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о измени Закона о осигурању 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о становању 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе куповине зграде Аероинжењеринга и извођење неопходних радова на објекту за потребе смештаја Првог основног суда у Београду 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о кинематографији 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 26. децембар 2011. 99-11 PDF , DOC
Закон о психоактивним контролисаним супстанцама 22. децембар 2010. 99/10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника 22. децембар 2010. 99/10 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о коморама здравствених радника 22. децембар 2010. 99/10 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 22. децембар 2010. 99/10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирак о сарадњи и војној обуци за ирачке оружане снаге 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Рeпублике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у области пољопривреде 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о сарадњи у области туризма 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о олакшаној процедури за издавање виза 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о олакшаној процедури за издавање виза 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о међународном друмском превозу путника и ствари 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о сардњи у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола из 1997. године о изменама и допунама Међународне конвенције о спречавању загађења мора са бродова из 1973. Године, измењене и допуњене Протоколом из 1978. године, који се на њу односи 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске Конвенције о заштити кућних љубимаца 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе ДРжаве Катар о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамархирије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. И 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за огледне и друге научне сврхе измењене Протоколом о измени Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за огледне и друге научне сврхе 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о међународном комбинованом транспорту робе и логистичким услугама 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирне конвенције Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Португал у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Савезне Републике Немачке о војној сарадњи 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о размени и узајамној заштити поверљивих информација у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Норвешке о сарадњи у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о сарадњи у области одбране 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о техничкој и финансијској сарадњи 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном подстицању и заштити улагања 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о економској сарадњи 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европског центра за средњорочне прогнозе времена (ЕЦСПВ) 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Естоније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Ирске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о узајамном подстицању и заштити улагања 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Статута Европске организације за јавно право 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протоколла између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз у Уговор између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о избегавању двоструког опорезивања у односу на доходак... 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Малте о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције о контроли штетних система који се користе против обрастања на бродовима 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о сарадњи у области ветерине и заштите здравља животиња 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области пољопривреде у сродним секторима 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције о грађанској одговорности за штете проузроковане загађењем погонском нафтом 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. Августа 1949. О усвајању додатног знака распознавања (Протокол III) 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о фондацијској сарадњи „Трансевропска железница (ТЕR) “ 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Будимпештанске конвенције о уговору о превозу робе на унутрашњим водним путевима (CMNI) 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола из 2005. Године о изменама и допунама Конвенције о сузбијању незаконитих радњи уперених против безбедности поморске пловидбе 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике србије и Регионалног центра за животну средину за Централну и Источну Европу о правном статусу Регионалног Центра за животну средину у Републици Србији 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката којима се мењају Устав и Конвенција Међународног савеза за телекомуникације 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају 5. мај 2010. MU 1-10 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о потврђивању Протокола од 3.јуна 1999.године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9.маја 1980.године... 5. мај 2010. MU 1-10