Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма 15. септембар 2021. 89/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима 10. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа 10. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса 10. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Студентско становање 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о заштити потрошача 11. септембар 2021. 88/2021 PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи Број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом" и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 29. јул 2021. 16/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о култури 29. јул 2021. 78/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности 29. јул 2021. 78/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије 22. јул 2021. 15/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља 22. јул 2021. 15/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о Високом савету судства 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о попису пољопривреде 2023. 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (Карнета TIR) (Конвенција TIR, 1975) 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије Број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе 14. јул 2021. 71/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 Y између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на климатске промене 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији Фаза 1 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш - Димитровград - Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о уређењу тржишта пољопривредних производа 30. јун 2021. 67/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 30. јун 2021. 67/21 PDF , DOC
Закон о студентском организовању 30. јун 2021. 67/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сингапур о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања 30. јун 2021. 12/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 30. јун 2021. 66/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 16. јун 2021. 62/21 PDF , DOC
Закон о Националној бази података за спречавање и борбу против тероризма 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац-Врање 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о акцизама 27. мај 2021. 53/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о личној карти 27. мај 2021. 53/21 PDF , DOC
Закон о заштити пословне тајне 27. мај 2021. 53/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима 20. мај 2021. 11/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о родној равноправности 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о планирању и изградњи 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о метроу и градској железници 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о култури 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о предметима од драгоцених метала 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека 6. мај 2021. 9/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи 6. мај 2021. 9/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 6. мај 2021. 9/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о електронском фактурисању 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о осигурању 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о регистру административних поступака 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине 28. април 2021. 8/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава 28. април 2021. 8/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији 28. април 2021. 8/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину 22. април 2021. 40/21 PDF
Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о коришћењу обновљивих извора енергије 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова између Републике Србије и Босне и Херцеговине 7. април 2021. 7/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године 7. април 2021. 35/21 PDF , DOC
Закон о музејској делатности 7. април 2021. 35/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 25. март 2021. 6/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке 1/2019 ЕСАА Заједничког комитета од 31. јула 2019. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову ( у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја 25. март 2021. 6/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о климатским променама 18. март 2021. 26/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о трговини житарицама, 1995 11. март 2021. 5/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине у области безбедносне сарадње 11. март 2021. 5/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури 4. март 2021. 4/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора“ 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу 25. фебруар 2021. 18/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II) 25. фебруар 2021. 18/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране 11. фебруар 2021. 2/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната 11. фебруар 2021. 2/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о социјалној карти 11. фебруар 2021. 14/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана у области заштите биља и биљног карантина 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у борби против тероризма 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима 29. децембар 2020. 161/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о државним службеницима 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о дигиталној имовини 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон o фискализацији 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о тржишту капитала 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о јавној својини 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину 10. децембар 2020. 149/20 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетска ефикасност у зградама централне власти 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V” 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II” 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Царинског закона 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о царинској служби 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 12. новембар 2020. 136/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 PDF
Закон о министарствима 26. октобар 2020. 128/20 PDF , DOC