Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Царински закон 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о Централном регистру становништва 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о Централној евиденцији стварних власника 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о царинској служби 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о Фонду за науку Републике Србије 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о финансијском обезбеђењу 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о финансијској подршци породици са децом 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о управљању аеродромима 22. децембар 2016. 104-16 PDF , DOC
Закон о угоститељству 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о уџбеницима 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о туризму 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о трансфузијској медицини 25. април 2017. 40-17 PDF , DOC
Закон о транспорту опасне робе 22. децембар 2016. 104-16 PDF , DOC
Закон о странцима 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о Бор 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о становању и одржавању зграда 22. децембар 2016. 104-16 PDF , DOC
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о спречавању насиља у породици 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о спречавању корупције 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о робним берзама 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о ратним меморијалима 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о путевима 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о просветној инспекцији 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП – Петрохемија” Панчево према привредном друштву„Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом 14. март 2019. 3/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о пресађивању људских органа 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о предметима опште употребе 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 15. мај 2017. 3-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 22. новембар 2017. 11-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту 14. март 2019. 3/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о оснивању Транспортне заједнице 24. новембар 2017. 11-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 24. новембар 2017. 11-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју представља министар финансија за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V 24. новембар 2017. 11-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца 24. новембар 2017. 11-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин–Обреновац) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца 27. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о статусу и функцијама Међународне комисије за нестала лица 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Фонда за западни Балкан, са Статутом Фонда за западни Балкан 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са Статутом Регионалне канцеларије за сарадњу младих 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају, закљученог разменом нота 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг–Бољковци, Бољковци–Таково и Таково–Прељина ауто-пута Е-763 у Републици Србији од 2. фебруара 2012. године 14. октобар 2016. 9-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента) 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 14. децембар 2017. 12-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм модернизације и оптимизације јавне управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. јун 2018. 6/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. новембар 2017. 10-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 15. мај 2017. 3-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 14. децембар 2017. 12-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. јун 2018. 6/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 27. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 27. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. јун 2018. 6/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Кореје 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице 16. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији 14. децембар 2017. 12-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о заштити ратних гробова и војних меморијала 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) - Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) - Вуча (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) - Врбница - Бијело Поље (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) - Драченовац (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Гостун (Републикa Србија) - Добраково (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) - Ранче (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне административне Регије Хонг Конг Народне Републике Кине о ваздушном саобраћају 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о обављању плаћене делатности чланова породице чланова дипломатског или конзуларног представништва 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и очувања природе 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија) 26. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других видова криминала 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирака о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области туризма 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о војно-техничкој сарадњи 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша 16. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о узајамном подстицању и заштити улагања 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума из Париза 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL) 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1830 (2014) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1768 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката 26. октобар 2018. 14/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи 16. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA) 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана) 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима 22. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Доха Амандмана на Кјото Протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја 24. јул 2018. 10/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти 15. јун 2018. 8/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о планском систему Републике Србије 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о основама система образовања и васпитања 27. септембар 2017. 88-17 PDF , DOC
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о националном ДНК регистру 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о националној инфраструктури геопросторних података 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о Националној академији за јавну управу 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о науци и истраживањима 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о накнадама за коришћење јавних добара 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о медицинским средствима 22. новембар 2017. 105-17 PDF , DOC
Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о лобирању 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о критичној инфраструктури 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о комуналној милицији 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о интероперабилности железничког система 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени и допуни закона о запошљавању странаца 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о државној управи 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о јавној својини 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту 28. август 2017. 80-17 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о управљању аеродромима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о републичким административним таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Царинског закона 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о факторингу 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток" 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о улагањима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 15. мај 2017. 47-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о странцима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Српској књижевној задрузи 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о раду 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о психоактивним супстанцама 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 16. децембар 2016. 101-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју 16. децембар 2016. 101-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 10. новембар 2016. 92-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о мирном решавању радних спорова 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 26. јун 2017. 62-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима 22. децембар 2016. 104-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здрављу биља 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 12. октобар 2018. 76/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о главном граду 29. мај 2019. 37/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о водама 16. децембар 2016. 101-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о водама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 21. октобар 2016. 87-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању