Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог уставног закона за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије 29. новембар 2021. Одбор за уставна питања и законодавство PDF
Предлог закона о културном наслеђу 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума - Шабац - Лозница 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о давању дозвола члановима породица особља дипломатско-конзуларних представништава за бављење плаћеним делатностима 26. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd и Raiffeisen banke a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу уговора о кредиту за јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о трговинској и економској сарадњи 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о иновационој делатности 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона запосленима у јавним службама 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 19. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о буџетској инспекцији 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину 4. новембар 2021. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 28. октобар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју 28. октобар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о биоцидним производима 22. октобар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица 12. мај 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама 23. март 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о измени и допунама Закона о електронским медијима 9. март 2021. народни посланик Маријан Ристичевић PDF