Сектор за опште послове

руководилац Сектора: Марина Шуковић
контакт тел: 011/3026-100
е-mail: marina.sukovic@parlament.rs

У Сектору за опште послове обављају се послови који се односе на: планирање и израду скупштинског буџета, финансијско рачуноводство и књиговодство; управљање људским ресурсима; управљање ризицима и заштиту на раду; писарницу, експедицију поште, архиву, дактилографију, стенографисање; послови јавних набавки, као и други општи послови за потребе Народне скупштине.

У Сектору за опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за људске ресурсе,
  2. Одељење за административне послове,
  3. Одељење за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове,
  4. Одсек за јавне набавке,
  5. Одсек за правне послове.

Одељење за људске ресурсе

У Oдељењу за људске ресурсе обављају се послови који се односе на: праћење и примену закона и других аката из делокруга рада Одељења; припрему предлога општих и појединачних аката из области радних односа; припрему и реализацију политике управљања људских ресурса; припрему нацрта кадровског плана и анализу испуњења кадровског плана; координацију послова у вези са спровођењем стратешких докумената; праћење и анализу кадровске оспособљености запослених; припрему програма посебног стручног усавршавања запослених и праћење њихове реализације, предузимање мера безбедности и здравља на раду и осигурања запослених; вођење кадровске и друге евиденције; као и други стручни и административни послови из области рада и за потребе запослених у Служби.

начелник Одељења: Милош Прошић
контакт тел:
011/3026-027

Одељење за административне послове

У Одељењу за административне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек писарнице са експедицијом и архивом,
  2. Одсек дактилобироа,
  3. Одсек стенобироа,
начелник Одељења:
контакт тел:
е-mail: 

У Одсеку писарнице са експедицијом и архивом обављају се послови који се односе на: пријем, отварање и преглед поште; класификовање и завођење предмета по материји; пријем, завођење, смештај, архивирање и чување архивске грађе, доставу поште, штампе, предмета и других аката, као и на пријем, распоређивање, завођење, доставу и архивирање електронских докумената.

шеф Одсека: Горан Стојановић
контакт тел: 011/3026-100

У Одсеку дактилобироа обављају се послови који се односе на: препис и унос података и контролу тачности и исправности текстова у електронском облику; графичко обликовање и припрему слога за штампу и формирање датотеке корисника; текстуалну обраду тонских записа снимљених седница радних тела Народне скупштине.

дактилограф - шеф Одсека: Љиљана Лукић
контакт тел:
011/3026-100

У Одсеку стенобироа обављају се послови који се односе на: стенографисање и израду стенограма са седница Народне скупштине и њених радних тела, као и састанака у Народној скупштини; редакцију и уређивање првог издања стенографских бележака; обраду аудио записа у текстуални и електронски облик, као и на дистрибуцију израђених стенографских бележака.

стенограф - шеф Одсека: Милица Владичић
контакт тел: 011/3026-100
e-mail:


Одељење за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове

У Одељењу за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за буџетско планирање,
  2. Одсек за буџетско рачуноводство.
начелник Одељења: Дара Купусинац Поповић
контакт тел: 011/3026-564
У Одсеку за буџетско планирање обављају се послови који се односе на: израду скупштинског буџета; припрему интерних упутстава и процедура за израду предлога финансијског плана корисника скупштинског буџета, анализу финансијских планова корисника скупштинског буџета, као и на израду финансијских извештаја о извршењу скупштинског буџета.

шеф Одсека: Стефан Шћепановић
контакт тел: 
011/3026-100

У Одсеку за буџетско рачуноводство обављају се послови који се односе на реализацију финансијских и материјалних средстава, обрачун и исплату плата, дневница и других накнада народних посланика и запослених у Народној скупштини; припрему документације за годишње и ванредне пописе имовине, обавеза и потраживања Народне скупштине; вођење пословних књига и усклађивање књига са главном књигом трезора, као и на израду редовних годишњих и периодичних обрачуна и финансијских извештаја о извршеним расходима за рад Народне скупштине.

шеф Одсека: Александра Панић
контакт тел: 
011/3026-100Одсек за јавне набавке

У Одсеку за јавне набавке обављају се послови који се односе на: организовање и спровођење поступака јавних набавки за потребе Народне скупштине; израду извештаја у вези са спровођењем јавних набавки; израду уговора и других аката у вези са јавним набавкама као и на рад комисија за јавне набавке у Народној скупштини.

шеф Одсека: Љиљана Вржина
контакт тел:
011/3026-100


Одсек за правне послове

У Одсеку за правне послове обављају се најсложенији нормативно – правни и студијско – аналитички послови, учествује се у изради стратешких докумената политика и процедура, као и аката који се односе на организацију и рад Одсека, дају се стручна мишљења у процесу формирања планова рада, прати се спровођење и усклађивање општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, израђују се општи и појединачни акти, дају се тумачења истих и контролише се њихова примена од стране запослених. Предлажу се мере за унапређење интерних процедура, израђују се текстови имовинско-правних уговора и учествује се у праћењу њихове реализације. Сарађује се са надлежним органима ради регулисања питања управљања имовином коју користи Народна скупштина за остваривање својих надлежности, прати се спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из области јавних набавки, израђују се текстови уговори о набавци добара, услуга и радова и учествује се у праћењу њихове реализације и предлажу се врсте правних мера, као и други нормативно-правни послови из надлежности Одсека.

шеф Одсека: Јелена Мијатовић
контакт тел:
011/3026-100

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Будите у току