Уторак, 30. новембар 2010. - Понедељак, 15. децембар 0200.

Шеста седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 30. новембар 2010. године, са почетком у 11,00 часова.


Народна скупштина утврдила је

Д н е в н и   р е д :

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о измени и допуни Закона о државној управи, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези, који је поднела Влада;

5. Предлог одлуке о обустави обавезе служења војног рока, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о потврђивању Протокола о забранама или ограничењима употребе мина, мина изненађења и других направа, измењен и допуњен 3. маја 1996. године (Протокол II измењен и допуњен 3. маја 1996. године) који је прилог Конвенцији о забранама или ограничењима у погледу употребе одређених врста конвенционалног оружја за која се може сматрати да имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике у погледу циљева , који је поднела Влада;

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о размени средстава и документације, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научно-технолошкој сарадњи, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Француске о мобилности младих, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о обављању лукративних делатности извесних чланова породица особља дипломатских и конзуларних представништава, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Источне Републике Уругвај о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за њихове држављане, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Холандије о лукративној делатности издржаваних чланова породице дипломатског и другог особља дипломатских и конзуларних представништава, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о измени Закона о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Ковенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима, који је поднела Влада;

19. Предлог закона о изменама Закона о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података, који је поднела Влада;

20. Предлог закона о измени Закона о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији, са додатним протоколима, који је поднела Влада;

21. Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити људских права и достојанства људског бића у погледу примене биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини, који је поднела Влада;

22. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт, који је поднела Влада;

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности, који је поднела Влада;

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности, који је поднела Влада

25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине о сарадњи у области ветеринарства, који је поднела Влада

26. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о ветеринарској сарадњи, који је поднела Влада;

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области ветерине, који је поднела Влада;

28. Предлог закона о потврђивању Споразума о научно-технолошкој сарадњи у области пољопривреде између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис, који је поднела Влада;

29. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном друмском превозу између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Белгије, који је поднела Влада;

30. Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне конвенције о грађанској одговорности за штету проузроковану загађењем нафтом, усвојене 29. новембра 1969. године, који је поднела Влада;

31. Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне конвенције о оснивању Међународног фонда за накнаду штете проузроковане загађењем нафтом, усвојене 18. децембра 1971. године, који је поднела Влада;

32. Предлог закона о потврђивању Одлуке ECAA Заједничког комитета бр. 1/2008 од 10. децембра 2008. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја, који је поднела Влада;

33. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић (број 02-3122/10 од 26. новембра 2010. године).
Већином гласова народних посланика, Народна скупштина је одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1 и 2 дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 4. до 7. тачке дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 8. до 32. тачке дневног реда седнице.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о дувану и Закона о играма на срећу, које је образложио Божидар Ђелић, потпредседник Владе, министар за науку и технолошки развој.

Другог дана рада, 1. децембра, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државној управи.

Пре преласка на рад по дневном реду, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић – Дејановић информисала је народне посланике да је 1. децембар Светски дан борбе против сиде и поручила, да људи са ХИВ-ом живе са нама и да им ми као друштво дугујемо подршку.

У току рада Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, да су се стекли услови за потврђивање мандата народном посланику Бојану Ђурићу, изабраном са Изборне листе Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић.

Трећег дана рада, 2.децембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним и јединственим претресом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Предлогу одлуке о обустави обавезе служења војног рока, Предлогу закона о потврђивању Протокола о забранама или ограничењима употребе мина, мина изненађења и других направа, измењен и допуњен 3. маја 1996. године (Протокол II измењен и допуњен 3. маја 1996. године) који је прилог Конвенцији о забранама или ограничењима у погледу употребе одређених врста конвенционалног оружја за која се може сматрати да имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике у погледу циљева и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о размени средстава и документације, које је образложио министар одбране Драган Шутановац.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Константин Арсеновић, Арсен Ђурић, Чедомир Јовановић, Срђан Спасојевић, Зоран Бабић и Драган Тодоровић, затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председавајућа седници потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, део седнице у преподневном делу, прати група ученика из Аде.

У поподневном делу рада председавајућа седници потпредседница Гордана Чомић обавестила је народне посланике да и део седнице Народне скупштине у поподневном делу, са галерије Велике сале, прати група ученика основне школе и ученика средње музичке школе „Стеван Христић“ из Крушевца.

До краја дана Народна скупштина окончала је заједнички начелни и јединствени претрес о предложеним законима.


На почетку Четвртог дана рада, 7.децембра, председници, односно овлашћени представници посланичких група Драган Тодоровић, Драган Шормаз, Јован Дамјановић, Зоран Шами, Кенан Хајдаревић и Александар Југовић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о 25 предлога закона о потврђивању међународних споразума, конвенција, протокола и других аката.

Народна скупштина обавила је јединствен претрес о Предлогу одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.


Петог дана рада, 8. децембра, Народна скупштина обавила је претртес у појединостима о предлозима закона о изменама и допунама Закона о дувану и Закона о играма на срећу.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале, прате чланови Међупарламентарне групе пријатељства са Србијом у Хрватском сабору, који се налазе у званичној посети Народној и поздравила их у име народних посланика.Шестог дана рада, 9.децембра, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о измени и допуни Закона о државној управи.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић подсетила је народне посланике да су на данашњи дан 1990.године одржани први вишестраначки избори у Републици Србији и истакла да смо, 20 година након тог значајног датума, сведоци чињенице да је вишепартијски систем у Србији заживео. Она је додала да парламентаризам у Србији увелико има све атрибуте демократског парламентаризма и изразила уверење да ће сви народни посланици дати допринос његовом даљем унапређењу.

Пре почетка рада народни посланици Балинт Пастор, Злата Ђерић, Небојша Ранђеловић, Мирослав Петковић, Јоргованка Табаковић и Драган Тодоровић, затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

У току преподневног дела рада потпредседница Народне скупштине обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати група студената Факултета за безбедност из Београда, које је поздравила у своје и у име народних посланика.

У току расправе у појединостима о тачки 3. дневног реда седнице председавајућа седници изрекла је две мере опомене народном посланику Милану Аврамовићу, због нарушавања реда на седници Народне скупштине.

До краја преподневног дела рада Народна скупштина окончала је претрес у појединостима о Предлогу закона о измени и допуни Закона о државној управи.

У поподневном делу рада Народна скупштина обавила је расправу у појединостима и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези.

Пошто је Народна скупштина обaвила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да ће, у складу са одредбама Пословника, благовремено бити обавештени о Дану за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2010.години.


Дан за гласање

У Дану за гласање, 15. децембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлог закона о измени и допуни Закона о државној управи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Предлог одлуке о обустави обавезе служења војног рока, Предлог закона о потврђивању Протокола о забранама или ограничењима употребе мина, мина изненађења и других направа, измењен и допуњен 3. маја 1996. године (Протокол II измењен и допуњен 3. маја 1996. године) који је прилог Конвенцији о забранама или ограничењима у погледу употребе одређених врста конвенционалног оружја за која се може сматрати да имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике у погледу циљева , Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о размени средстава и документације, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, Предлог закона о потврђивању Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научно-технолошкој сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Француске о мобилности младих, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о обављању лукративних делатности извесних чланова породица особља дипломатских и конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Источне Републике Уругвај о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за њихове држављане, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Холандије о лукративној делатности издржаваних чланова породице дипломатског и другог особља дипломатских и конзуларних представништава, Предлог закона о измени Закона о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Ковенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима, Предлог закона о изменама Закона о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података, Предлог закона о измени Закона о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији, са додатним протоколима, Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити људских права и достојанства људског бића у погледу примене биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине о сарадњи у области ветеринарства, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о ветеринарској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области ветерине, Предлог закона о потврђивању Споразума о научно-технолошкој сарадњи у области пољопривреде између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис, Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном друмском превозу између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Белгије, Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне конвенције о грађанској одговорности за штету проузроковану загађењем нафтом, усвојене 29. новембра 1969. године, Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне конвенције о оснивању Међународног фонда за накнаду штете проузроковане загађењем нафтом, усвојене 18. децембра 1971. године, Предлог закона о потврђивању Одлуке ECAA Заједничког комитета бр. 1/2008 од 10. децембра 2008. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повреди Пословника на коју је током седнице указао народни посланик Иван Јовановић и одлучила да није повређен члан 107. Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја