Понедељак, 30. март 2009. - Среда, 13. мај 2009.

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за понедељак 30. март 2009. године, са почетком у 13,00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије,

2. Предлог закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању,

3. Предлог закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности,

4. Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења,

5. Предлог закона о хемикалијама,

6. Предлог закона о биоцидним производима,

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину,

8. Предлог закона о заштити ваздуха,

9. Предлог закона о заштити природе,

10. Предлог закона о заштити од буке у животној средини,

11. Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда,

12. Предлог закона о управљању отпадом,

13. Предлог закона о амбалажи и амбалажном отпаду,

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине,

15. Предлог закона о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини, са изменама и допунама,

16. Предлог закона о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине,

17. Предлог закона о потврђивању Амандмана на Анекс Б Кјото протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе,

18. Предлог закона о политичким странкама,

19. Предлог закона о Фонду за развој Републике Србије,

20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама,

21. Предлог закона о престанку важења Закона о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова,

22. Предлог закона о спољнотрговинском пословању,

23. Предлог закона о стандардизацији,

24. Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености,

25. Предлог закона о туризму,

26. Предлог закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,

27. Предлог закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у име Косова у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 о привилегијама и имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у централној Европи,

29. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о економској, научној и техничкој сарадњи,

30. Предлог закона о потврђивању Програма финансијске сарадње између Републике Србије и Владе Шпаније, са Анексом,

31. Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе,

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Државе Израел о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша,

33. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,

34. Предлог закона о потврђивању Споразума о стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије,

35. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту,

36. Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја,

37. Предлог закона о потврђивању Конвенције о обједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем,

38. Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја,

39. Предлог закона о потврђивању Протокола о комбинованом транспорту на унутрашњим пловним путевима уз Европски споразум о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) из 1991. године,

40. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта,

41. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта,

42. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области образовања и културе,

43. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Кореје о сарадњи у области културе, уметности и образовања,

44. Предлог одлуке о престанку судијске дужности,

45. Предлог одлуке о разрешењу судијске дужности,

46. Предлог одлуке о престанку дужности јавног тужиоца,

47. Предлог одлуке о престанку дужности заменика јавног тужиоца,

48. Предлог одлуке о престанку судијске дужности,

49. Предлог одлуке о разрешењу судијске дужности.

Народна скупштина наставља са радом у уторак, 31. марта 2009. године, са почетком у 14,00 часова, у Великој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића број 13.

Другог дана рада, 31. марта, Народна скупштина наставила је Четврту седницу Првог редовног заседања у 2009. години у Великој сали Дома Народне скупштине у којој ће се убудуће одржавати седнице Народне скупштине Републике Србије.

Пре почетка расправе о првој тачки дневног реда, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић апеловала је на народне посланике Посланичке групе Српска радикална странка да се придржавају распореда седења у Великој сали Дома Народне скупштине у складу са одлуком Административног одбора.

Председница је због нарушавања чланова 104. и 106. Пословника изрекла прву опомену народним посланицима Драгану Тодоровићу, Гордани Поп-Лазић, Вјерици Радети, Сулејману Спахи, Зорану Красићу, Владану Јеремићу, Милану Николићу, Зорану Поповићу, Зорану Михајловићу, Драгану Стевановићу, Лидији Вукићевић, Љубиши Петковићу, Душану Марићу, Радиши Илићу и Добриславу Прелићу.

Пошто након прве опомене народни посланици нису заузели своја места, председница је истим народним посланицима изрекла и другу опомену, а затим меру одузимања речи и на крају меру удаљења са седнице.

Пошто се ни након изречених мера нису стекли услови за почетак седнице Народне скупштине, председница Ђукић-Дејановић одредила је паузу и позвала председнике посланичких група на консултације.

Трећег дана рада, 1. априла, Народна скупштина наставила је рад Четвртеседнице Првог редовног заседања у 2009. години. На почетку начелног претреса о првој тачки дневног реда - Предлогу закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић затражила је од народних посланика Српске радикалне странке да заузму места за седење у складу са одлуком Административног одбора.

Народним посланицима Милораду Крстину, Милану Шкрбићу, Милану Веселиновићу, Витомиру Плужаревићу, Филипу Стојановићу и Влади Милојковићу изречене су мере удаљења са седнице, пошто су им претходно због нарушавања реда и достојанства у Народној скупштини и непридржавања одлуке Административног одбора изречене мере прве опомене, друге опомене и мера одузимања речи.

Након паузе, народним посланицима се, поводом Предлогазакона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије, у име предлагача, обратио министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић.

Посланици Посланичке групе Српске радикалне странке ометали су министра Дулића док је образлагао предложена решења државних симбола, тражили су реч по Пословнику, скандирали и нарушавали ред на седници. Народни посланици Демократске странке Србије и Нове Србије напустили су скупштинску салу, јер нису постојали услови за рад.

Пошто су константно кршили све одредбе Пословника Народне скупштине који се односе на ред и на рад седнице Народне скупштине, као и одлуке Административног одбора, председавајућа седници Гордана Чомић изрекла је, у складу са чланом 108. Пословника Народне скупштине мере удаљења са седнице народним посланицима Милану Аврамовићу, Борису Алексићу, Драгану Аћимовићу, Елени Божић-Талијан, Милораду Бухи, Слободану Вуковићу, Јадранку Вуковићу, Јовану Дамјановићу, Момчилу Дувњаку, Лидији Димитријевић, Бранимиру Ђокићу, Радици Јоцић, Љубомиру Краговићу, Петру Јојићу, Томиславу Љубеновићу, Александру Мартиновићу, Слађану Мијаљевићу, Марку Миленковићу, Дејану Мировићу, Бојану Младеновићу, Паји Момчилову, Мирку Муњићу, Срету Перићу, Душанки Плећевић, Миловану Радовановићу, Николи Савићу и Марини Томан.

Четвртог дана рада, 2. априла,Народна скупштина наставила је рад Четвртеседнице Првог редовног заседања у 2009. години.Пошто су народни посланици Посланичке групе Српска радикална странкакршили одредбе Пословника Народне скупштине који се односе на ред и на рад седнице Народне скупштине, као и одлуке Административног одбора, председавајућа седниципотпредседница Народне скупштинеГордана Чомић изрекла је, у складу са чланом 108.став 1. Пословника Народне скупштине мере удаљења са седнице народним посланицимаГордани Паунковић-Милосављевић, Огњену Михајловићу, Момиру Марковићу и Драгану Живкову.

У наставку рада, народни посланици обавили су начелни претрес Предлога закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије.

У поподневном делу рада, народни посланици наставили су рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању: Предлогу закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности; Предлогу закона о заштити од нејонизујућих зрачења; Предлогу закона о хемикалијама; Предлогу закона о биоцидним производима; Предлогу закона о управљању отпадом и Предлогу закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

Представљајући предлоге законе, министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић указао је на значај доношења сета еколошких закона и појаснионајзначајнија предложена решења која су у складу са законодавством Европске уније.

Петог дана рада, 3. априла, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о седам закона из области заштите животне средине чије усвајање је један од услова за приближавање Србије Европској унији. Овај сет закона треба да допринесе побољшању заштите животне средине и повећању одговорности за њено очување.

До поподневне паузе, Народна скупштина завршила је начелни претрес о: Предлогу закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању: Предлогу закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности; Предлогу закона о заштити од нејонизујућих зрачења; Предлогу закона о хемикалијама; Предлогу закона о биоцидним производима; Предлогу закона о управљању отпадом и Предлогу закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

У наставку рада, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о: Предлогу закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, Предлогу закона о заштити ваздуха, Предлогу закона о заштити природе, Предлогу закона о заштити од буке у животној средини, Предлогу закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине.

Образлажући још шест закона из ове области, министар заштите животне средине и просторног планирања Оливер Дулић је рекао да они представљају корак напред у усклађивању са прописима Европске уније, али и у успостављању ефикаснијих механизама за заштиту животне средине у Србији.

Шестог дана рада, 6. априла, Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, о заштити ваздуха, о заштити природе, о заштити од буке у животној средини, о заштити и одрживом коришћењун рибљег фонда, о управљању отпадом, о амбалажи и амбалажном отпаду и о изменама и допунама Закона о заштити животне средине.

У поподневном делу рада Народна скупштина је почела заједнички начелни претрес о деветнаест тачака дневног реда, предлозима закона о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини, са изменама и допунама, Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, Амандмана на Анекс Б Кјото протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе, Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у име Косова са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 о привилегијама и имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у централној Европи, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о економској и научној и техничкој сарадњи, Програма финансијске сарадње између Републике Србије и Владе Шпаније, са Анексом, Оквирног уговора о зајму између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, Споразума између Републике Србије и Државе Израел о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Споразума о стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, Међународне конвенције против допинга у спорту, Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињенизх нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја, Конвенције о обједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем, Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја, Протокола о комбинованом транспорту на умутрашњим пловним путевима уз Европски споразум о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима из 1999. године, Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта, Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладинеи спорта, Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области образовања и културе и Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Кореје о сарадњи у области културе, уметности и образовања.


Седмог дана рада, 7. априла, Народна скупштина наставила је заједнички јединствени претрес о тачкама 15, 16, 17 и тачкама од 28 до 43 дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Председавајућа, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да је председница проф.др Славица Ђукић-Дејановић позвала да делу седнице присуствује група студената Српског друштва са лондонског Факултета за економију и политичке науке.

Министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић представио је предлоге закона о потврђивању различитих споразума, конвенција и протокола указавши на значај предлога закона из области заштите животне средине и здравља људи.

У поподневном делу рада народни посланици обавили су заједнички јединствени претрес о тачкама 15, 16, 17 и тачкама од 28 до 43 дневног реда седнице и започели начелни претрес о Предлогу закона о политичким странкама.

Представљајући Предлог закона о политичким странкама, представник предлагача, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић истакао је да су основни разлози за доношење овог закона шароликост, неусклађеност и превазиђеност правног оквира који регулише ову област. Овим Предлогом закона омогућава се, поред осталог, лакше регистровање политичких странака и једноставније вођење њиховог регистра.

Осмог дана рада, 8. априла, Народна скупштина наставила је начелни претрес о Предлогу закона о политичким странкама.

Током начелне расправе, која је вођена целог дана, већина посланичких група подржала је предложена решења, осим посланика Либерално демократске партије, која је изнела већи број примедаба на понуђена решења.

На крају начелног претреса за реч се јавио министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић који је изразио задовољство што је расправу обележио висок степен сагласности око суштине закона. Најавио је могућност прихватања неколико амандмана и и рекао да ће се посебно размотрити предлог да се број потписа за регистрацију странке подигне са пет на десет хиљада потписа.

На крају дана, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић заључила је начелни претрес о Предлогу закона о политичким странкама.

Деветог дана рада, 9. априла, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о Фонду за развој Републике Србије, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама и Предлогу закона о престанку важења Закона о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова.

Образлажући предлоге закона, министарка за Национални инвестициони план Верица Калановић је истакла да се њима уређује рад институција које пружају подршку привредним субјектима и које у наредном периоду треба ефикасно да спроведу мере економске политике Владе за ублажавање последица светске економске кризе.

Предлогом закона о Фонду за развој Републике Србије обједињене су активности Фонда за развој и Гаранцијског фонда, ради ефикаснијег рада на подстицању развоја и ликвидности привреде, као и повећања њене конкурентности, равномерног регионалног развоја и запошљавања. Изменама Закона о привредним коморама предвиђа се могућност оснивања и других комора на добровољној бази, док се Предлогом закона о престанку важења Закона о Фонду за осигурање и финансирање спољнотровинских послова предвиђа спајање тог фонда са постојећом истоименом агенцијом.

Током целодневне расправе, народни посланици су највише примедаба упутили на Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама, а било је и захтева да се повуче из процедуре. Постављено је питање зашто се предлажу измене и допуне овог закона по хитном поступку, ако његове одредбе треба да се примене тек 2013. године.

Министарка Калановић је рекла да ове измене и допуне Закона о привредним коморама немају за циљ уништавање коморског система у Србији, већ његов ефикаснији и јевтинији рад, у интересу корисника.

На крају радног дана, председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић честитала је Ускрс свим грађанима Србије који највећи хришћански празник славе по грегоријанском календару.

Десетог данарада, 14. априла,Народна скупштинанаставила је рад.Народни посланици: Владан Батић, Марина Рагуш, Јоргованка Табаковић, Слободан Мараш, Радојко Обрадовић и Александра Јерков су на почетку седнице пре преласка на расправу, искористили право по члану 235. став 2. Пословника и затражили обавештења и објашњења.

Народни посланици, минутом ћутања, одали су пошту Владимиру Грандићу, припаднику МУП-а, који је трагично погинуо вршећи дужност.

У наставку рада, народни посланици обавили су заједнички начелни претрес о тачкама 19, 20. и 21. дневног реда и прешли на заједничку начелну расправу о предлозима закона о спољнотрговинском пословању, о стандардизацији, о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и о туризму.

Представљајући предлоге закона, министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић је истакао да је усвајање закона неопходно ради усаглашавања домаћег законодавства са прописима Европске уније и са правилима Светске трговинске организације и да је реално очекивати да ће Србија, уколико парламент у току ове године усвоји потребне законе, у првој половини наредне године постати чланица СТО.


Једанаестог дана рада, 15. априла, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о спољнотрговинском пословању, Предлогу закона о стандардизацији, Предлогу закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и Предлогу закона о туризму.

У преподневном делу седнице народни посланици обавили су заједнички начелни претрес о тачкама 22, 23, 24. и 25. дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години и започели заједнички начелни претрес о Предлогу закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Предлогу закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Представник предлагача министарка за Национални инвестициони план Верица Калановић представила је предлоге закона истакавши да је Предлог закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености проактиван, реформски и усклађен са европским стандардима и добром праксом земаља у окружењу и Европској унији. Овај Предлог закона на нов начин одређује планирање запошљавања, спровођење политике запошљавања, уводи флексибилне активне мере запошљавања, успоставља систем за праћење спровођења ефеката ових мера и уводи индивидуалне планове запошљавања, а све са циљем повећања броја запослених у Србији.

Предлог закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом је нов и системски закон, чији је основни циљ запошљавање особа са инвалидитетом. Овај Предлог закона утврђује статус особе са инвалидитетом, утврђује подстицајне мере и за особу са инвалидитетом и за послодавца, дефинише низ мера и активности професионалне рехабилитације. Очекивани ефекти будуће примене овог Предлога закона су и финансијски и друштвени, јер ће се особе са инвалидитетом укључивати у свет рада и обезбеђивати своју егзистенцију.

До краја дана Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о тачкама 26. и 27. дневног реда седнице.Дванаестог дана рада, 16. априла, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Предлогу закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Пре наставка начелног претреса представници посланичких група поставили су више питања мимо дневног реда.

Председница Народне скупштине поздравила је групу ученика који су пратили седницу Народне скупштине са галерије Велике сале.

У наставку седнице, пошто је закључен заједнички начелни претрес о предлозима закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, народни посланици су размотрили шрдт предложених одлука о престанку и разрешењу судијске дужности и о престанку дужности јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца.

До краја дана Народна скупштина је завршила претрес о тачкама 44, 45, 46, 47, 48, и 49. дневног реда седнице.

На крају седнице председница Скупштине Славица Ђукић-Дејановић честитала је народним посланицима и грађанима највећи хришћански празник - Ускрс.

Тринаестог данарада, 21. априла,Народна скупштинанаставила је рад. Народни посланици: Милош Алигрудић, Јоргованка Табаковић, Мирослав Маркићевић и Марина Рагуш су на почетку седнице пре преласка на расправу, искористили право по члану 235. став 2. Пословника и затражили обавештења и објашњења.

У наставку рада, народни посланици обавили су претрес у појединостима о Предлогу закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије, Предлогу закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању и Предлогу закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности.

Четрнаестог дана рада, 22. априла, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о заштити од нејонизујућих зрачења, Предлогу закона о хемикалијама, Предлогу закона о биоцидним производима, Предлогу закона о управљању отпадом и Предлогу закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

У поподневном делу рада народни посланици обавили су претрес у појединостима и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, Предлогу закона о заштити ваздуха, Предлогу закона о заштити природе, Предлогу закона о заштити од буке у животној средини, Предлогу закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да је четвртак, 23. април, одредила као Дан за одговарање на посланичка питања у вези са актуелном темом, након кога ће Народна скупштина наставити расправу у појединостима о преосталим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања у 2009. години.


Петнаестог дана рада, 23. априла, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о политичким странкама.

Закључујући расправу, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић је рекао да нови закон о политичким странкама представља почетак реформе изборног законодавства и политичког система, Он је изразио очекивање да ће новим законским решењима, која су у припреми, политички систем бити транспарентнији, јефтинији и ефикаснији.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогузакона о Фонду за развој Републике Србије.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да ће Народна скупштина наставити расправу у појединостима о преосталим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години, након завршетка Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години, која је заказана за 24. април 2009. године.

Председавајућа седници је, с тим у вези, одредила паузу у раду Четврте седнице Првог редовног заседања, а о наставку седнице народни посланици ће бити накнадно обавештени.

Шеснаестог дана, 30. априла, народни посланици наставили су рад по тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовоног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Пре преласка на рад по дневном реду народни посланици: Жељко Томић, Мирослав Маркићевић, Марина Рагуш и Јоргованка Табаковић искористили су право по члану 235. став 2. Пословника затраживши обавештења и објашњења.

Одбор за правосуђе и управу је на основу члана 165. став 3. Пословника предложио, да се по хитном поступку, стави на дневни ред ове седнице тачка – Предлог кандидата Високог савета правосуђа за изборног члана првог састава Високог савета судства из реда судија општинских судија, који је Народној скупштини поднео Високи савет правосуђа.

Народна скупштина уврстила је овај предлог у дневни ред, тако да је он постао 50. тачка дневног реда седнице.

Председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић одредила је паузу у раду, јер представници Владе Републике Србије нису били у могућности да присуствју расправи у појединостима о предлозима закона Четврте седнице Првог редовног заседања. Председница је обавестила народне посланике да ће о наставку седнице бити благовремено информисани.Седамнаестог дана рада, 4. маја, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима 20. тачке дневног реда - Предлога закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама и 21. тачке дневног реда - Предлог закона о престанку важења Закона о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова.

У преподневном, делу рада, Народна скупштина обавила је расправу о амандманима које су народни посланици поднели на Предлог закона о спољнотрговинском пословању, Предлог закона о стандардизацији, Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о туризму.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина завршила је разматрање амандмана на Предлог закона о туризму и до краја дана водила и окончала расправу о амандманима на Предлог закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.Осамнаестог дана, 5. маја, народни посланици наставили су рад расправом у појединостима о Предлогу закона о професионалној рехабилитацији и запошњавању особа са инвалидитетом.

Пре преласка на рад по дневном реду народни посланици Јудита Поповић, Александра Јанковић, Владимир Милентијевић, Марина Рагуш и Владан Батић искористили су право по члану 235. став 2. Пословника затраживши обавештења и објашњења од надлежних институција.

У преподневном делу рада, Народна скупштина обавила је расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о професионалној рехабилитацији и запошњавању особа са инвалидитетом и расправу о Предлогу кандидата Високог савета правосуђа за изборног члана првог састава Високог савета судства из реда судија општинских судова, који је Народној скупштини поднео Високи савет правосуђа.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да ће их председница проф. др Славица Ђукић-Дејановић, у складу са чланом 85. став 3. Пословника, благовремено обавестити о Дану за гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.


Дан за гласање

У Дану за гласање, 11. маја, народни посланици започели су изјашњавање у начелу и појединостима о тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Народна скупштина усвојила је са 140 гласова народних посланика Предлог закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије и Предлог закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, са 126 гласова народних посланика.

Двадесетог дана рада, 12. маја, Народна скупштина наставила је гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице и усвојила 12 закона из области екологије: о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, о заштити од нејонизујућих зрачења, о хемикалијама, о биоцидним производима, о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, о заштити ваздуха, о заштити природе, о заштити од буке у животној средини, о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, о управљању отпадом, о амбалажи и амбалажном отпаду и о изменама и допунама Закона о заштити животне средине

Већином гласова свих народних посланика, Народна скупштина усвојила је и три међународне конвенције из области екологије: Предлог закона о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини, са изменама и допунама, Предлог закона о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине и Предлог закона о потврђивању Амандмана на Анекс Б Кјото протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе.До краја дана, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о политичким странкама и Предлог закона о Фонду за развој Републике Србије.


Двадесетпрвог дана рада, 13. маја, народни посланици наставили су гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Са 108 гласова народни посланици усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама. Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о престанку важења Закона о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова са 125 гласова народних посланика, Предлог закона о спољнотрговинском пословању са 127 гласова народних посланика, Предлог закона о стандардизацији са 125 гласова народних посланика, Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености са 123 гласова народних посланика, Предлог закона о туризму са 127 гласова народних посланика, Предлог закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености са 115 гласова народних посланика и Предлог закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом са 127 гласова народних посланика.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и следеће предлоге закона: о потврђивању Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у име Косова у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 о привилегијама и имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у централној Европи; о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о економској, научној и техничкој сарадњи; о потврђивању Програма финансијске сарадње између Републике Србије и Владе Шпаније, са Анексом; о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе; о потврђивању Споразума између Републике Србије и Државе Израел о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша; о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша; о потврђивању Споразума о стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије; о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту; о потврђивању Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја; о потврђивању Конвенције о обједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем; о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја; о потврђивању Протокола о комбинованом транспорту на унутрашњим пловним путевима уз Европски споразум о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) из


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3