Четвртак, 14. октобар 2010. - Уторак, 23. новембар 2010.

Трећа седницa Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за четвртак, 14. октобар 2010. године, са почетком у 15,00 часова.


Седница је почела у 20,25 часова.

Народна скупштина утврдила је дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, који је
поднела Влада;

2. Предлог одлуке о Плану развоја здравствене заштите Републике Србије, који је
поднела Влада;

3. Предлог закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године,
који је поднела Влада;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, који је поднела
Влада;

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, који
је поднела Влада;

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној
средини, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, који је
поднела Влада;

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, који је
поднела Влада;

10. Предлог закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности, који је поднела
Влада;

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму, који је поднела
Влада;

12. Предлог закона о измени Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике
Србије, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о транспорту опасног терета, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о задужбинама и фондацијама, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о задуживању Републике Србије код KBC Banke a.d. Beograd,
Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Војвођанске
банке а.д. Нови Сад, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd и Erste Bank a.d. Novi
Sad и код BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd,
Raiffeisen bank a.d. Beograd и Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd које су
дале заједничку понуду, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale
Banke Srbija a.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу
Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“ а.д. Београд,
који је поднела Влада;

19. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике
Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији
концесионалног зајма Народне Републике Кине, који је поднела Влада;

20. Предлог закона о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за
Пројекат систем NUCTECHTM за инспекцију контејнера/возила између Владе
Републике Србије као зајмопримца и Кинеске Export Import банке као
зајмодавца, који је поднела Влада;

21. Предлог закона о потврђивању Допуна Конвенције о стварању Савета за
царинску сарадњу, који је поднела Влада;

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Кабинета министара Украјине о узајамној помоћи у царинским питањима, који
је поднела Влада;

23. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и
Владе Чешке Републике уз Споразум о економској сарадњи између Савета
министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике, који је поднела
Влада;

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Чешке Републике о изменама и допунама Споразума између Савезне
владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Чешке о узајамном
подстицању и заштити улагања, потписаног 13. октобра 1997. године, који је
поднела Влада;

25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Малте о узајамном подстицању и заштити улагања, који је
поднела Влада;

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Азербејџан о трговини и економској сарадњи, који је поднела
Влада (број 335-1690/10 од 18. јуна 2010. године);

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области туризма, који је
поднела Влада;

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Арапске Републике Египат о економској, техничкој и научној сарадњи,
који је поднела Влада;

29. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат, који је
поднела Влада;

30. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између
Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египта, који је поднела
Влада;

31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Руске Федерације о сарадњи у области хуманитарног реаговања у
ванредним ситуацијама, спречавања елементарних непогода и техногених
хаварија и уклањања њихових последица, који је поднела Влада;

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Азербејџан о сарадњи у борби против криминала, који је
поднела Влада;

33. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи, који је поднела Влада;

34. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Бугарске о оснивању и функционисању заједничког контакт
центра за сарадњу полиције и царине, који је поднела Влада;

35. Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту
равноправности, који је поднео Одбор за правосуђе и управу Народне
скупштине Републике Србије.

36. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о образовању и раду
стручне службе Повереника за заштиту равноправности, који је поднео
Одбор за правосуђе и управу Народне скупштине Републике Србије.Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о 1. и 2. тачки дневног реда седнице; заједнички начелни претрес о тачкама 4,5,6,7,8,9. и 10 дневног реда седнице; заједнички начелни претрес о тачкама 11,12,13, и 14. дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 15 и 30 дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 17. до 22. тачке дневног реда седнице; заједнички јединствени претрес о тачкама од 23. до 29. тачке дневног реда седнице; заједнички јединствени претрес о тачкама од 31. до 34. тачке дневног реда седнице.

Поред тога, Народна скупштина водиће заједнички јединствени претрес о тачкама 35 и 36 дневног реда седнице.

Другог дана рада, 19. октобра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити и Предлогу одлуке о Плану развоја здравствене заштите Републике Србије, које је образложио представник предлагача, министар здравља проф. др Томица Милосављевић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милош Алигрудић, Велимир Илић, Зоран Остојић и Борис Алексић, затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић - Дејановић, сагласно члану 101. Пословника Народне скупштине прекинула је рад Треће седнице Другог редовног заседања, због одржавања нове Четврте седнице Другог редовног заседања у 2010. години, сазване за среду 20. октобар 2010. године у 10,00 часова.

Седница је сазвана због хитности разматрања предлога закона на дневном реду. Трећа седница Другог редовног заседања биће настављена по закључивању Четврте седнице Другог редовног заседања.

Трећег дана рада, 26. октобра, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, који је образложио представник предлагача, министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Небојша Ранђеловић, Јован Дамјанов, Немања Шаровић, Зоран Николић и Велимир Илић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.


Четвртог дана рада, 27. октобра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној средини, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом и Предлогу закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности.

Предложене законе народним посланицима образложио је министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић.

У току рада Народна скупштина констатовала је, на предлог Административног одбора, престанак мандата пре истека времена на које је изабранa народноj посланици Снежани Стојановић-Плавшић, изабраној са Изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“. Народна скупштина је констатовала, такође на предлог Административног одбора, да су се стекли услови за потврђивање мандата народној посланици Елизабет Пауновић, изабране са Изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“.

До краја дана, Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о тачкама 4,5,6,7,8,9 и 10 дневног реда седнице.


Петог дана рада, 28. октобра, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о туризму, Предлогу закона о измени Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије. Предлге ових закона образложила је министарка за Национални инвестициони план Верица Калановић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Милош Алигрудић, Александар Мартиновић, Нада Колунџија, Јован Дамјановић и Велимир Илић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Расправа о четири предлога закона прекинута је из разлога што се последњег четвртка у месецу посланици обраћају премијеру и представницима Владе постављањем питања.Шестог дана рада, 2. новембра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о предлозима закона по тачкама од 11. до 14. дневног реда. изменама и допунама Закона о туризму, Предлогу закона о измени Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Небојша Ранђеловић, Милица Војић-Марковић, Немања Шаровић и Злата Ђерић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Потредседница Народне скупштине Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати група студената Правног факултета из Крагујевца и поздравила их у име народних посланика.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о туризму, Предлогу закона о измени Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о транспорту опасног терета и о Предлогу закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египта.Седмог дана рада, 3. новембра, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о задужбинама и фондацијама.

Предложене законе народним посланицима образложио је министар културе Небојша Брадић.

До краја дана Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о задужбинама и фондацијама.

Осмог дана, 4. новембра, на почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Јудита Поповић, Вјерица Радета, Радојко Обрадовић и Мирослав Маркићевић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У наставку седнице, председавајућа, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, обавила је консултације са председницима, заменицима или овлашћеним представницима посланичких клубова, обзиром да је предвиђени представник предлагача одсутан са седнице због болести и да Влада није послала ни једног другог овлашћеног представника. Председавајућа је по завршетку састанка, народним посланицима саопштила закључак донет на консултацијама председника, заменика или овлашћених представника посланичких група да Народна скупштина наставља рад у уторак, 9. новембра 2010. године, у 10 часова.

Деветог дана рада, 9. новембра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 17. до 22. дневног реда седнице. Предлоге шест закона o задуживању Србије код комерцијалних банака образложила је министарска финансија Диана Драгутиновић.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Владимир Милентијевић, Јован Дамјановић, Драган Шормаз, Зоран Остојић, Јоргованка Табаковић и Паја Момчилов затражили су, у складу са чланом 286 Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина почела је заједнички јединствени претрес о тачкама од 23. до 29. дневног реда седнице. Предлоге закона о потврђивању неколико споразума и протокола између Владе Србије и других држава из области економије представила је министарка за Национални инвестициони план Верица Калановић.

Десетог дана рада, 10. новембра, Народна скупштина наставила је заједнички јединствени претрес о предлозима закона по тачкама од 23. до 29. дневног реда седнице и у преподневном делу седнице закључила претрес о предложеним законима.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес по тачкама 31, 32, 33 и 34 дневног реда.Једанаестог дана рада, 11. новембра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности и Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности, које је поднео Одбор за правосуђе и управу Народне скупштине Републике Србије.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Зоран Остојић, Милош Алигрудић, Никола Крпић и Борис Алексић, затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити.

Дванаестог дана рада, 16. новембра, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о просторном планирању Републике Србије од 2010. до 2020. године.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Чедомир Јовановић, Жељко Томић, Велимир Илић и Борис Алексић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У поподневном делу седнице Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о предлозима седам закона из области екологије. Реч је о: Предлогу закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној средини, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом и Предлогу закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности.Тринаестог дана рада, 17. новембра, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима o предлозима закона о изменама и допунама Закона о туризму, о измени Закона о запошљавању и осигурању у случју незапослености, о изменамa и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије и о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије.

До краја дана Народна скупштина закључила је расправу у појединостима о овим предлозима закона.

Четрнаестог дана рада, 18. новембра, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о транспорту опасног терета, Предлогу закона о задужбинама и фондацијама, Предлогу закона о задуживању Републике Србије код KBC Banke a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad и код BANCA INTESA a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. Beograd и Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd које су дале заједничку понуду и Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“ а.д. Београд.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Немања Шаровић, Иван Андрић и Злата Ђерић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате у оквиру посете Народној скупштини стипендисти координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и поздравила их у име народних посланика.Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић одредила је уторак, 23. новембар 2010. године, са почетком у 11,00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 23. новембра, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила 36 предлога закона и других аката који су били на дневном реду ове седнице.

Народна скупштина одлучивала је о повреди члана 107. Пословника на коју је указао народни посланик у току седнице и одлучила да није повређен наведени члан Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја