Субота, 8. новембар 2008. - Понедељак, 22. децембар 2008.

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години, за за среду, 5. новембар 2008. године, са почетком у 12:00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред :

1. Предлог закона о уређењу судова

2. Предлог закона о судијама

3. Предлог закона о Високом савету судства

4. Предлог закона о јавном тужилаштву

5. Предлог закона о Државном већу тужилаца

6. Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима

8. Предлог закона о јавним набавкама

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита

10. Предлог закона о измени и допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака
и друштава за осигурање

12. Предлог закона о измени Закона о путним исправама

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

14. Предлог закона о удружењима

Пошто је утврђен дневни ред, народни посланици СРС и ДСС-НС су протестовали што у дневни ред није уврштена њихова иницијатива за изгласавање неповерења Влади, указујући притом на кршење Устава и повреде Пословника.

Председница Народне скупштине је подсетила да је Трећа седница сазвана 31. октобра и да ће се ова иницијатива наћи на првој наредној седници.


Другог дана рада, 11. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о уређењу судова, Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о прекршајима.

Предложена законска решења народним посланицима представила је министарка правде Снежана Маловић. Образлажући предлоге закона, министарка Маловић истакла је да наведени закони представљају усклађивање закона из ове области са одредбама Устава Републике Србије, али и да доносе нова решења, која ће довести до суштинске реформе правосудних органа и допринети повећању њихове ефикасности и побољшању квалитета њиховог рада.

У наставку рада, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да ће народни посланик Владан Батић убудуће у раду Народне скупштине учествовати и наступати као самостални посланик Демохришћанске странке Србије. Поред расправе по тачкама дневног реда, народни посланици су указивали и на повреде Пословника.

До краја дана Народна скупштина је окончала заједнички начелни претрес о предлозима закона о о уређењу судова, о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и о изменама и допунама Закона о прекршајима.


У наставку Треће седнице Другог редовног заседања,12.новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о судијама и Предлогу закона о Високом савету судства.

Предложена законска решења народним посланицима представила је министарка правде Снежана Маловић. Образлажући предлоге закона, министарка Маловић истакла је да наведени закони, са једне стране, представљају усклађивање закона из ове области са одредбама Устава Републике Србије, а са друге стране доносе нова решења која ће довести до значајне реформе правосудних органа и допринети повећању њихове ефикасности и побољшању квалитета њиховог рада, уз прокламовано начело независности судова и судија.

У наставку рада, поред расправе по тачкама дневног реда, народни посланици су указивали и на повреде Пословника.

До краја дана Народна скупштина обавила je заједнички начелни претрес о о Предлогу закона о судијама и Предлогу закона о Високом савету судства.


Четвртог дана рада, 13. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о јавном тужилаштву и Предлогу закона о Државном већу тужилаца.

Образлажући ове законе, министарка правде Снежана Маловић је рекла да предложена решења представљају основу за борбу против криминала и да доприносе ефикасности и квалитету правосудних органа. Предвиђа се постојање више врста тужилаштава, хијерархија, као и вредновање и дисциплинска одговорност тужилаца и њихових заменика. Предложено је да јавног тужиоца бира скупштина, на предлог владе који упућује Државно веће тужилаца је. Државно веће тужилаца је, како је истакла, нови орган у правном систему који ће предлагати обим буџетских средстава и самостално их распоређивати и то ће бити независан и самосталан орган који ће обезбеђивати независност тужиоца.

Народна скупштина је у току преподневног рада закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о јавном тужилаштву и Предлогу закона о Државном већу тужилаца.

У поподневном делу седнице Народна скупштина започела је начелну расправу о Предлогу закона о јавним набавкама.

Поред расправе о тачкама дневног реда, народни посланици су указивали и на повреде Пословника.


У наставку Треће седнице Другог редовног заседања, 14. новембра, током преподнева, Народна скупштина завршила је начелни претрес о Предлогу закона о јавним набавкама.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, Закона о Агенцији за осигурање депозита и Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање.

Образлажући измене и допуне закона, министарка финансија Диана Драгутиновић истакла је да су оне одговор државе на финансијску кризу, чије последице већ почињу да се осећају и у нашој земљи. Ради ублажавања ефеката светске финансијске кризе Влада Србије је, у сарадњи са Народном банком Србије,предложила измене Закона о осигурању депозита којима се предвиђа повећање нивоа осигураних депозита са три хиљаде на 50 хиљада евра по штедном улогу у једној банци. Осигурани износ депозита односи се и на физичка лица и на предузетнике, као и на мала и средња предузећа, што ће допринети финансијској стабилности на тржишту и јачању поверења у банкарски систем.Предложене мере односе се на целокупан финансијски сектор и за њихово спровођење обезбеђена су средстава, навела је министарка финансија и нагласила да су исте мере предузеле и државе Европске уније, као и земље у нашем окружењу.

У расправи о предложеним законима чула су се мишљења да је повећање гаранција за депозите потребна, али закаснела мера за смањење утицаја светске финансијске кризе. Такође, изнете су и оцене да ће ове мере допринети ублажавању финансијске кризе и подизању поверења грађана у банкарски систем.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, Закона о Агенцији за осигурање депозита и закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање.


Шестог дана рада, 18. новембра, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о измени закона о путним исправама.

Предложено законско решење народним посланицима образложио је представник предлагача Ивица Дачић, први потпредседник, заменик председника Владе и министар унутрашњих послова, истакавши да се Предлогом закона о измени члана 53. важећег Закона о путним исправама предвиђа промена рока важења путних исправа до краја 2009. године.

У наставку рада, поред расправе по тачки дневног реда, народни посланици су указивали и на повреде Пословника.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима. Образлажући измене и допуне закона , представник предлагача, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић је рекао да се предложеним изменама продужава рок за спровођење јавних конкурса ради постављења државних службеника на положаје до 31. децембра 2009. године. Уколико се усвоје измене и допуне, Заштитиник грађана ће бити овлашћен да предложи разрешење државног службеника који не штити интересе грађана и тиме ће се ојачати позиција Заштитиника грађана, али и Повереника за информације од јавног заначаја.

До краја дана Народна скупштина је закључила je начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.


Седмог дана рада, 19. новембра, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о удружењима.

Предлог закона народним посланицима представио је министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић, нагласивши да се још од 2001. године интензивно ради на изради овог закона који се тек сада нашао пред народним посланицима. Он је навео да разлози за доношење закона о удружењима леже у шароликости и међусобној неусаглашености правног оквира који уређује област остваривања слободе удруживања. Донoшењем овог закона мења се стари законски оквир, усаглашавају одредбе закона са Уставом Републике Србије и одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, коју је наша земља ратификовала 2003. године. Предложени закон на целовит начин уређује положај и деловање домаћих и страних удружења која ће се убудуће регистровати код Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а одредбе закона којима се уређује положај и деловање страних удружења битно олакшати и подстаћи њихов рад. Током расправе народни посланици су, поред расправе о Предлогу закона у начелу, указивали и на повреде Пословника. До краја дана Народна скупштина окончала је начелни претрес о Предлогу закона о удружењима.


Осмог дана рада, 20. новембра, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о уређењу судова.

Током расправе народни посланици су, поред расправе о Предлогу закона у начелу, указивали и на повреде Пословника. До краја дана Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о уређењу судова.


У наставку Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, 24. новембра, завршена је расправа у појединостима о Предлогу закона о уређењу судова, започета на седници 20. новембра.

Народна скупштина је затим почела претрес у појединостима о Предлогу закона о судијама. Током расправе, народни посланици указивали су и на повреде Пословника.


Десетог дана рада, 25. новембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о судијама.

Током дана, поред расправе амандманима, народни посланици указивали су на повреде Пословника и постављали питања о пословању руководства ЈП Аеродром ''Никола Тесла''.


Једанаестог дана рада, 26. новембра, народни посланици наставили су претрес у појединостима о Предлогу закона о судијама.

Пре наставка претреса у појединостима, народни посланици указивали су на повреду Пословника, постављали питања и тражили обавештења.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да ће Влада Републике Србије, поводом навода који постоје у јавности о висини зарада и бонуса који су исплаћивани или се исплаћују у јавним предузећима, извршити анализу укупних примања органа пословања у јавним предузећима како би утврдила да ли су та примања одређена и исплаћена у складу са позитивним прописима, као и остале околности везане за исплате наведених примања. Народни посланици наставили су да постављају питања и покрећу теме мимо дневног реда. Председница Народне скупштине обавестила је народне посланикеда одређује паузу ради консултација са шефовима посланичких група.

У поподневном делу седнице,народни посланици наставили супретрес у појединостима по другој тачки дневног реда и да указују на повреду Пословника.


Дванаестог дана рада, 27. новембра, пре наставка претреса у појединостима о Предлогу закона о судијама,

председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да је позвала да седници присуствују студенти и професори Факултета политичких наука римског универзитета „Ла Сапиенца“, који бораве у посети Народној скупштини Републике Србије.

Пре расправе о амандманима, народни посланици су указивали на повреде Пословника, тражећи да буџетска инспекција испита пословање руководства ЈП Аеродром „Никола Тесла“, као и пословање осталих јавних предузећа, тако да је председница Ђукић-Дејановић заказала консултације шефова посланичких група и одредила паузу.

У наставку рада, председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да је са шефовима посланичких група договорено да се од Владе Србије затражи формалан одговор на питања која су постављали народни посланици, због чега је продужена пауза у раду Народне скупштине.

Након паузе, председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да ће благовремено бити обавештени о одржавању Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине заказане за петак, 28. новембар 2008. године, са почетком у 10 часова.

Председница Ђукић-Дејановић прочитала је народним посланицима обавештење Владе Србије, у вези са њиховом захтевом да Влада преко својих надлежних институција изврши надзор и контролу пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија и других институција основаних од стране Владе, у којем се наводи да ће Влада Републике Србије редовно извештавати Народну скупштину о предузетим мерама.

Након обавештења, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима и до краја дана окончала расправу у појединостима о Предлогу закона о судијама.


Тринаестог дана рада, 28. новембра, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о Високом савету судства.

Током дана, народни посланици су у расправи покренули и питања буџета за 2009. годину, поскупљења лекова и Еулекса, као и посланичких мандата.

До краја дана Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о Високом савету судства.


У наставку Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине, 1. децембра, народни посланици разматрали су амандмане на Предлог закона о јавном тужилаштву. У расправи је било речи и о буџету, јавним предузећима и Државној ревизорској институцији која треба да контролише њихово пословање, као и о другим питањима.

Већи део седнице народни посланици указивали су на повреде пословника.

До краја дана Народна скупштина завршила је претрес у појединостима о Предлогу закона о јавном тужилаштву.


Петнаестог дана рада, 2. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о Државном већу тужилаца.

У наставку рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Поред расправе по тачкама дневног реда, народни посланици су указивали и на повреде Пословника.


Шеснаестог дана рада, 3. децембра, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

До краја дана народни посланици водили су расправу у појединостима о Предлогу овог закона и указивали на повреде Пословника.


Седамнаестог дана рада, 4. децембра, народни посланици су, пре наставка претреса у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, водили расправу мимо дневног реда. Пошто су се јављали по Пословнику и, осим о претресу куће сина хашког оптуженика Ратка Младића, расправљали о буџету за 2009. годину и другим питањима, председница Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић одредила је преподневну паузу. Након тога настављен је претрес у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

У поподневном делу седнице и до краја дана народни посланици водили су расправу у појединостима о Предлогу овог закона и даље указивали на повреде Пословника.


Осамнаестог дана рада, 5. децембра, народни посланици наставили су претрес у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да је поводом смрти патријарха руског Алексија Другог, у име Народне скупштине и у своје име, упутила телеграм саучешћа председнику Државне думе Руске Федерације Борису Гризлову.

У расправи, која је вођена мимо дневног реда, затражено је од Владе да обелодани детаље енергетског споразума са Русијом, као и да се тим поводом одржи седница Одбора за индустрију. Међу захтевима који су понављани у расправи био је и тај да се Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава повуче из процедуре.

Поред расправе о амандманима, народни посланици наставили су да указују и на повреде Пословника.


У наставку Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине, 8. децембра, народни посланици наставили су претрес у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

До краја дана народни посланици су водили расправу у појединостима о Предлогу овог закона и указивали на повреде Пословника.


Двадесетог дана рада, 9. децембра, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

У преподневном делу рада, а пре почетка расправе по амандманима поднетим на овај Предлог закона, народни посланици указивали су на повреде Пословника, критикујући размештање Мисије ЕУЛЕКС на територији Косова и Метохије.

Пошто ни у поподневном делу рада, након консултација председнице Народне скупштине са председницима посланичких група, народни посланици нису наставили расправу о амандманима на Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, председница Народне скупштине прекинула је рад.


Двадесетпрвог дана рада, 10. децембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

На почетку рада, народни посланици поново су указивали на повреде Пословника, враћајући се на питање размештања Мисије ЕУЛЕКС на територији Косова и Метохије.

У преподневном делу рада, Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је престао мандат, пре истека времена на који је изабран, народном посланику Миловану Марковићу, са Изборне листе За европску Србију. Председница Народне скупштине је најавила да ће се, сагласно Закону о избору народних посланика, извршити попуњавање упражњеног посланичког места.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.На почетку рада, 11. децембра, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић је, на предлог народних посланика, сазвала седницу Одбора за Косово и Метохију у паузи заседања, са једном тачком дневног реда, а то је избор председника и заменика председника Одбора.

Народна скупштина је затим обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, чиме је окончана расправа у појединостима о сету правосудних закона.

Министарка правде Снежана Маловић истакла је тим поводом да ће њиховим доношењем бити извршена свеобухватна реформа правосуђа. Она је рекла да ће Предлогом закона о буџету за 2009. годину бити обезбеђено довољно средстава за спровођење закона и успостављање нове мреже правосудних органа.

Током седнице, а на основу извештаја Републичке изборне комисије и Административног одбора, Народна скупштина констатовала је потврђивање мандата народном посланику Милану Урошевићу, са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

У наставку рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним набавкама, али је током ове расправе било досата указивања на повреде Пословника. У расправи је највише речи било о реализацији споразума између влада Србије и Русије у области нафтне и гасне привреде. Народни посланици су затражили да се сазове седница надлежних одбора за индустрију и за приватизацију како би се размотрила информација о току преговора о реализацији тог споразума.

Председница Ђукић-Дејановић обавестила је Народну скупштину да је седница два одбора сазвана за 12. децембар.Двадесеттрећег дана рада, 12. децембра, народни посланици наставили су претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним набавкама. Поред расправе о амандманима, народни посланици указивали су и на повреде Пословника.

До краја дана, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о јавним набавкама.Двадесетчетвртог дана рада, 13. децембра, Народна скупштина започела је претрес Предлога закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита у појединостима.

На самом почетку расправе о амандманима поднетим на Предлог овог закона, народни посланици су почели да указују на повреде Пословника, због чега је председница Народне скупштине одредила паузу ради консултација са председницима посланичких група о даљем току седнице Народне скупштине.

Пошто ни након консултација народни посланици нису расправљали по дневном реду, председница Народне скупштине прекинула је седницу.Двадесетпетог дана рада, 15. децембра, Народна скупштина наставила је рад по дневном реду и прешла на претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита.

Пошто је завршена расправа о амандманима на Предлог овог закона, Народна скупштина је поподневни рад наставила претресом Предлога закона о измени и допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита у појединостима.

На крају расправе о амандманима на Предлог овог закона, за реч се јавила министарка финансија Диана Драгутиновић која је, одговарајући на посланичка питања, рекла да је у основи Закона о заштити депозита заштита малих штедиша, а да је финансијска криза утицала да се у извесној мери промени основна намена тог прописа. Она је истакла да би, уколико Закон не би био промењен, њиме били заштићени самио они депоненти где је држава акционар.Двадесетшестог дана рада, 16. децембра, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање. Поред расправе о aмандманима, народни посланици указивали су и на повреде Пословника.

На крају расправе о амандманима, министарка финансија Диана Драгутиновић је истакла да предложеним пакетом измена закона о депозитима држава гарантује сигурност штедње грађана. Одговарајући на примедбе народних посланика, она је рекла да ће, поред предложених измена закона, пакет мера у борби против финансијске кризе чинити и порески закони и олакшице, као и различити облици интервенције државе у привреди. Народна скупштина је, до паузе, завршила расправу у појединостима о Предлогу овог закона.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о измени Закона о путним исправама. Обраћајући се на крају расправе народним посланицима, министар унутрашњих послова Ивица Дачић указао је на важност тог закона и позвао посланике да убрзају рад на његовом усвајању, подсетивши да ће закон ступити на снагу осмог дана од објављивања у “Службеном гласнику.”Двадесетседмог дана рада, 17. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима. Поред расправе о амандманима, народни посланици указивали су и на повреде Пословника.

У току преподневног рада, Народна скупштина је, на основу извештаја Републичке изборне комисије и Административног одбора, констатовала потврђивање мандата народном посланику Љиљани Здравковић, изабраној са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић.

Председница Народне скупштине Славица Ђукић- Дејановић обавестила је народне посланике да је Влада, на основу члана 143. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Србије, повукла из скупштинске процедуре предлоге закона и то: Предлог закона о удружењима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о кривичном поступку, Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и Предлог закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Председница је обавестила народне посланике да је почетак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине заказала за четвртак, 18. децембар 2008. године, у 10.00 часова.

У поподневном делу рада, председница Народне скупштине одредила је као Дан за гласање суботу, 20. децембар 2008. године са почетком у 10.00 часова о тачкама Дневног рада Треће седнице Другог редовног заседања.


Дан за гласањеУ Дану за гласање, 22. децембра, Народна скупштина обавила је гласање о 13 тачака дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години.

Већином гласова, Народна скупштина усвојила је у целини седам закона из области правосуђа: Предлог закона о уређењу судова, Предлог закона о судијама, Предлог закона о Високом савету судства, Предлог закона о јавном тужилаштву, Предлог закона о Државном већу тужилаца, Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима.

У наставку рада, Народна скупштина усвојила је већином гласова Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, Предлог закона о измени и допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита, Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Предлог закона о измени Закона о путним исправама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

У Дану загласање, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су током седнице указали народни посланици. Народна скупштина је одлучила да ни у једном случају нису повређени чланови Пословника.Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић закључила је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2008. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
петак, 30. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја