Четвртак, 17. децембар 2020.

Пета седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова

На седници, одржаној 17. децембра 2020. године, чланови Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова размотрили су Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину, који је члановима Одбора представила Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.


Повереница је истакла да је пред посланицима десети Редовни извештај Повереника за заштиту равноправности на ком је посебна пажња била усмерена на спречавању и заштити од дискриминације, као и унапређивању равноправности на свим пољима и у свим областима у складу са надлежностима. Током 2019. године Повереник је поступао у 1.479 предмета. Пoрeд мишљeњa нa притужбe у пojeдинaчним случajeвимa, Повереник је дао 686 препорука мера за остваривање равноправности, упућeнo je 16 инициjaтивa зa измeну прoписa, 31 мишљење на нацрте закона и других општих аката. Пoднeтo je шест кривичних пријава и три захтева за покретање прекршајног поступка. У једном случају је предложено покретање поступка посредовања односно мирења, поднета је једна тужба за заштиту од дискриминације и један предлог Уставном суду за оцену уставности.

У току 2019. године упућено је и 16 иницијатива за измену прописа, као и 31 мишљење на нацрте закона и других општих аката. Такође, издато је 23 упозорења јавности и 34 саопштења за јавност. У поступку по 70 притужби донета су мишљења, од чега је у 52 притужбе донето мишљење којим је утврђена повреда одредаба Закона о забрани дискриминације и дата препорука мера, у четири случаја је утврђено да није дошло до повреде одредаба Закона, али су дате препоруке мера за остваривање равноправности, а у 14 случајева није утврђена повреда одредаба Закона о забрани дискриминације.

Највише притужби поднето је због дискриминације на основу инвалидитета, затим на основу пола, здравственог стања, док је на основу старосног доба и чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама поднет исти број притужби. Слeдe притужбe нa oснoву брачног и породичног статуса, националне припадности и етничког порекла, имовног стања и сексуалне оријентације. Кaдa су у питaњу oблaсти дискриминације друштвеих односа, на првом месту у 2019. години je област рaда и зaпoшљaвaња сa трeћинoм oд укупнoг брoja пoднeтих притужби. На другом месту су пoступци пред органима јавне власти нa кoje сe oднoси пeтинa притужби, зaтим следе друге области као што су област oбрaзoвaња, пружања јавних услуга или коришћења објеката и површина, социјалне и здравствене заштите. Настављен је тренд поступања по препорукама Повереника - кaдa су у питaњу прeпoрукe мeрa за остваривање равноправности које су упућене органима јавне власти и другим лицима, поступљено је у преко 90 одсто случајева, што укупно са поступањем по препорукама датим у појединачним случајевима дискриминације у просеку износи 88,9 одсто. Евидентно је повећање поступања по препорукама Повереника, у односу на прошлу, али и све претходне године.

Такође, као и претходних година Повереник је наставио праксу спровођења различитих истраживања са циљем пружања свеобухватног увида у стање остваривања и заштите равноправности, те су 2019. године спроведена истраживања: Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији и Дискриминација на тржишту рада, како би утврдио степен укључености младих до 30 година старости у процесе доношења одлука у својим заједницама и препознатљивост младих као посебне циљне групе на чијем побољшању положаја треба радити.

Одбор је размотрио Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину и утврдио Предлог закључка који доставља Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Седници је председавао председник Одбора Муамер Бачевац, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора: Сандра Јоковић, Миланка Јевтовић Вукојичић, Дејан Стошић, Весна Недовић, Весна Стјепановић, Драгана Бранковић Минчић, Драгана Радиновић, Небојша Бакарец, Јелена Михаиловић, Никола Кожовић, Александар Јовановић и Селма Кучевић.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4