Петак, 13. октобар 2006.

Конкурс за помоћнике секретара у Народној скупштини Републике Србије

На основу чл 54 и 180 Закона о државним службеницима –(`Службени гласник РС`, бр. 79/2005,81/2005 и 83/2005)НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕоглашава први јавни конкурс за попуњавање радних места са овлашћењима и одговорностима за вођење органа и усклађивање рада у њима (положаја) - помоћника секретара Народне скупштинеКонкурс се објављује за следећа радна места:1. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ РАДНИХ ТЕЛА– 1 извршилац, (завршен правни факултет и најмање 9 година радног искуства у струци);2. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ– 1 извршилац, (завршен правни факултет и најмање 9 година радног искуства у струци);3. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ– 1 извршилац, (завршен економски факултет, најмање 9година радног искуства, знање рада на рачунару);4. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ– 1 извршилац, (завршен грађевински, архитектонски или електротехнички факултет, најмање 9 година радног искуства).На основу чл 54 и 180 Закона о државним службеницима –(`Службени гласник РС`, бр. 79/2005,81/2005 и 83/2005)

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

оглашава први јавни конкурс за попуњавање радних места са овлашћењима и одговорностима за вођење органа и усклађивање рада у њима (положаја) - помоћника секретара Народне скупштине

Конкурс се објављује за следећа радна места:

1. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ РАДНИХ ТЕЛА– 1 извршилац,
(завршен правни факултет и најмање 9 година радног искуства у струци);

2. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
– 1 извршилац,
(завршен правни факултет и најмање 9 година радног искуства у струци);

3. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
– 1 извршилац,
(завршен економски факултет, најмање 9година радног искуства, знање
рада на рачунару);

4. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКО И ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ
– 1 извршилац,
(завршен грађевински, архитектонски или електротехнички факултет,
најмање 9 година радног искуства).

Помоћници секретара Народне скупштине – руководиоци сектора од 1-4 , примају се у радни однос на неодређено време и постављају на положај треће групе на период од пет година.

Одлуку о постављењу на положај доноси Административни одбор Народне скупштине, на предлог секретара Народне скупштине.

У изборном поступку провераваће се познавање области из делокруга рада Народне скупштине и стручно знање које неопходно за обављање послова на одговарајућем радном месту.

Поред провере знања из претходног става, у изборном поступку, провераваће се вештина логичког и аналитичког резоновања, вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења.

Знање, стручне оспособљености и вештина комуникације кандидата провераваће се увидом у податке из пријаве (вреднује се и садржина пријаве на конкурс) и питањима која ће се кандидатима усмено постављати (разговор).

Пријава на конкурс обавезно садржи податке: име и презиме, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву на јавни конурс учесник јавног конкурса обавезно прилаже:

-оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
-оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Србије и
Црне Горе,
-оверену копију дипломе о завршеном факултету,
-доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице),
-уверење суда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци,
-доказ да му радни однос није престао због теже повреде дужности
из радног односа ако је раније радио у државном органу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс једо28.октобра 2006.године.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Пријаве на јавни конкурс подносе се: Служба Народне скупштине – Одељењу за људске ресурсе, Трг Николе Пашића 13.
Одговорно лице за давање обавештења о јавном конкурсу Мр Мила Ђорђевић.
Контакт телефон: 3026-180,3026-181, 3026-179

Напомена: Оглас је објављен у ''Службеном гласнику РС'' број 88 од 13. октобра 2006. године.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
недеља, 5. јул
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја