Понедељак, 26. октобар 2009. - Петак, 11. децембар 2009.

Друга седница другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, за понедељак 26. октобар 2009. године, са почетком у 14,00 часова.


Народна скупштина је усвојила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова,
2. Предлог закона о допуни Закона о судијама,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку
за ратне злочине,
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу
против високотехнолошког криминала,
6. Предлог закона о Правосудној академији,
7. Предлог закона о тајности података,
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима
10. Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији,
11. Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији,
12. Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и зајмопримаца или гараната за преузете обавезе по
зајмовима Међународне банке за обнову и развој,
13. Предлог закона о класификацији делатности,
14. Предлог закона о званичној статистици,
15. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године,
16. Предлог закона о попису пољопривреде 2011. године,
17. Предлог закона о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње
магистралног гасовода МГ-11,
18. Предлог закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих
угљоводоника,
19. Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству,
20. Предлог закона о престанку важења Закона о удруживању у Заједницу југословенске електропривреде,
21. Предлог закона о изменама и допунама Закона о путним исправама,
22. Предлог закона оЈединственом бирачком списку,
23. Предлог закона о равноправности полова,
24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова,
25. Предлог закона о стечају,
26. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника,
27. Предлог закона о жиговима,
28. Предлог закона о заштити топографија интегрисаних кола,
29. Предлог закона о правној заштити индустријског дизајна,
30. Предлог закона о ауторским и сродним правима,
31. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (возна средства – вишеделне електромоторне
гарнитуре) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,
32. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке (Унапређење електромреже ЈП ''Електромрежа Србије''),
33. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за
реализацију Програма „Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора
и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа“,
34. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке којим се регулишу активности ЕИБ у Републици Србији,
35. Предлог закона о потврђивању Предлога измена Статута Међународног монетарног фонда,
36. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Шпаније о избегавању
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,
37. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шведске о општим
одредбама и условима за развојну сарадњу,
38. Предлог закона о потврђивању Споразума о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Словачке Републике,
39. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о
општим одредбама и условима развојне сарадње,
40. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Данске о
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,
41. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о
слободној трговини између Републике Србије и Републике Белорусије,
42. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о
изузецима из режима слободне трговине уз Споразум између Савезне Владе Савезне Републике
Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске
Федерације од 28. августа 2000. године,
43. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Већа
министара Босне и Херцеговине,
44. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Данске о подстицању и
узајамној заштити улагања,
45. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике
Турске,
46. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Републике Хрватске,
47. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Републике Македоније,
48. Предлог закона о потврђивању Конвенције о међународним изложбама,
49. Предлог закона о потврђивању Анекса XVIII уз Конвенцију о привилегијама и имунитетима
специјализованих агенција Уједињених нација који се односе на Светску туристичку организацију,
50. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и
Владе Републике Кипар,
51. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Републике Србије и
Сиријске Арапске Републике,
52. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Републике Белорусије о привременом запошљавању држављана Републике Србије у Републици Белорусији
и држављана Републике Белорусије у Републици Србији,
53. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске инвестиционе банке о
оснивању и активностима Регионалне канцеларије Европске инвестиционе банке у Републици Србији,
54. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике
Кине о научној и технолошкој сарадњи,
55. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о
сарадњи на увозу озраченог нуклеарног горива са истраживачког реактора у Руску Федерацију,
56. Предлог закона о потврђивању Статута Међународне агенције за обновљиву енергију (ИРЕНА)
57. Листа кандидата за члана Савета Републичке радиодифузне агенције из реда домаћих невладиних
организација и удружења грађана,
58. Листа кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије.

Пре отварања начелног претреса Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Влатка Ратковића да се обави заједнички начелни или јединствени претрес о појединим тачкама дневног реда ове седнице.
На почетку заједничког начелног претреса о предлозима закона о изменама и допунама закона о уређењу судова, о јавном тужилаштву, о организацији надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала, о допуни Закона о судијама и о Предлогу закона о Правосудној академији, народним посланицима се, у име предлагача, обратила министарка правде Снежана Маловић. Она је, образлажући предлоге закона, истакла да ће усвајање предложених закона допринети реформи правосуђа у Србији и са већ донетим прописима, заокружити процес реформе правосуђа.
У наставку седнице, народни посланици започели су начелну расправу о сету правосудних закона.

Другог дана рада, 27. октобра, Народна скупштина наставила је рад обједињеном начелном расправом о сету закона из области правосуђа. На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Драган Шормаз, Слободан Мараш, Драган Тодоровић, Томислав Николић, Велимир Илић и Снежана Стојановић-Плавшић затражили су, у складу са чланом 235 Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.
Председавајућа Народне скупштине, Гордана Чомић, обавестила је народне посланике да ће, поводом обележавања Недеље Уједињених нација, једном делу седнице присуствоватти деца из Пирота, Прокупља, Крагујевца, Краљева и Бечеја.
Током поподнева, Народна скупштина завршила је обједињену начелну расправу о шест предлога закона из области правосуђа. Реч је о предлозима закона о: изменама и допунама Закона о уређењу судова, допуни Закона о судијама, изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала и о Правосудној академији.
У расправи је највише пажње посвећено Предлогу закона о правосудној академији.

Народна скупштина почела је и до краја радног дана водила обједињену начелну расправу о Предлогу закона о тајности података и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У образложењу првог Предлога закона, министарка правде Снежана Маловић је рекла да се њиме на једном месту прописују критеријуми на основу којих ће се подаци од интереса за земљу одредити као тајна. Она је навела да Предлог закона одређује четири степена тајности података, а то су државна тајна, строго поверљиво, поверљиво и интерно.
Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја образложио је министар културе Небојша Брадић. Измене су предложене са циљем лакшег приступа информацијама од јавног значаја и треба да допринесу даљој демократизацији друштва и слободи информисања, рекао је Брадић.

Трећег дана рада, 28. октобра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о тајности података иПредлогу закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У преподневном делу седнице Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о овим предложеним законима.
У наставку седнице Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.
Председавајућа седници Славица Ђукић-Дејановић одредила је паузу у раду Народне скупштине, јер представници Владе нису дошли на седницу.
Председница Народне скупштине накнадно ће обавестити народне посланике о наставку седнице.

Четвртог дана рада, 2. новембра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.
Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима образложио је министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић, који је истакао да, након три године његове примене, нови службенички систем у Републици Србији систем није доживео своју афирмацију. Марковић је навео да су најважније области у којим су предложене измене вредновање рада државних службеника, прелазак у веће звање, дисциплинска одговорност државних службеника, начин пријема у радни однос и услови за напредовање. Све то треба да допринесе да државна управа буде функционалнија, а самим тим побољшан и квалитет њеног рада.
Образложење предложених закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и у локалној администрацији дао је, у име предлагача, министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић. Истакао је да је циљ закона који се односи на републичку администрацију побољшање њене ефикасности, чиме се постиже и ефекат смањења трошкова, али ће се он осетити мање у следећој години, а више у 2011. години. Он је указао да је циљ смањење административних послова за 25 одсто и укидање процедура које скупо коштају привреду и грађане.
Говорећи о закону који се односи на локалну администрацију, Динкић је навео да је просек запослених у локалу већи од европског. Прецизирао је да Предлогом закона број запослених не може бити већи од четири запослена на хиљаду становника. Циљ закона је да се локалној самоуправи да на одлучивање да ли ће смањити број запослених који су вишак, или ће их сама финансирати.
У току преподневног рада народни посланици водили су обједињену начелну расправу о предложеним законима.
Након паузе, Народна скупштина није наставила расправу зато што седници нису могли да присуствују представници предлагача, па је председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић наставак рада заказала за сутра.

Петог дана рада, 3. новембра, Народна скупштина обавилаје заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.
На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Мирослав Маркићевић, Радојко Обрадовић, Томислав Николић, Владан Батић, Драган Тодоровић и Гордана Чомић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.
У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о регулисању односа Републике Србије и зајмопримаца или гараната за преузете обавезе по зајмовима Међународне банке за обнову и развој.

Шестог дана, 4. новембра, Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о предлозима закона о класификацији делатности, о званичној статистици, о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и о попису пољопривреде 2011. године.
Предложена законска решења народним посланицима образложила је Јасна Матић, министарка за телекомуникације и информационо друштво.
Она је у свом излагању истакла да је доношење ових предлога закона неопходно због промена насталих у областима класификације и званичне статистике, али и ради усклађивања са стандардима Европске уније. При изради предлога закона узети су у убзир принципи званичне статистике Уједињених нација и кодекс праксе европске статистике. Што се тиче Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године задовољиће се потребе корисника података из области популационе политике, просторног планирања, реализације генералних и реионалних урбанистичких пројеката и стамбено-комуналних делатности. Такође, регулисаће се права и обавезе дражвних органа у вези са припремом и спровођењем пописа. Предлогом закона о попису пољопривреде 2011. године укључујемо се у светски програм пољопривредног пописа, који све земље треба да заврше у периоду од 2006. до 2015. године.
До краја дана народни посланици окончали су заједнички начелни претрес о Предлогу закона о класификацији делатности, Предлогу закона о званичној статистици, Предлогу закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и Предлогу закона о попису пољопривреде 2011. године.

Седмог дана рада, 5. новембра, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње магистралног гасовода МГ-11, Предлогу закона цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о рударству и Предлогу закона о престанку важења Закона о удруживању у Заједницу југословенске електропривреде.
На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Владан Батић, Мирослав Маркићевић, Чедомир Јовановић, Милан Лапчевић, Божидар Делић и Драган Тодоровић затражили су, у складу са чланом 235 Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.
Председница Народне скупштине је рекла да ће све сугестије, питања и предлоге проследити надлежним министарствима.
У току преподневног рада председавајућа је обавестила Народну скупштину да део седнице са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате ученици и студенти из Књажевца, као и Милош Милошевић који је недавно помогао народној посланици Биљани Хасановић-Кораћ када је била нападнута.
Почетак заједничког начелног претреса о предложеним законима из области енергетике одложен је, како би се чланови Законодавног одбора, на седници коју је заказала је председница Народне скупштине, изјаснили о Предлогу закона о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње магистралног гасовода МГ-11.
Након паузе, председник Законодавног одбора Влатко Ратковић обавестио је Народну скупштину да седница Одбора није одржана, јер није било могуће обезбедити кворум. Изнео је лично становиште да је предложени закон у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.
Предложене законе образложио је министар рударства и енергетике Петар Шкундрић.
До краја дана Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о четири предложена закона из области енергетике.

Осмог дана рада, 9. новембра, Народна скупштина обавилаје начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о путним исправама.
Први потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић образлажући у име представника предлагача Предлог закона о изменама и допунама Закона о путним исправама, истакао је да се овим Предлогом предвиђа, да се рок важења пасоша издатих на старом обрасцу продужи до 31. децембра 2010. године, уместо до краја 2009. године како је било првобитно Законом о путним исправама предвиђено и навео разлоге за то.
У поподневном делу седнице, Народна скупштина је започела начелни претрес о Предлогу закона о Јединственом бирачком списку.
Министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић, је представљајући Предлог закона о Јединственом бирачком списку истакао да ће његовим усвајањем бити омогућено стварање јединственог електронског бирачког списка, што ће обезбедити ажурну и тачну евиденцију бирача у Србији.

Деветог дана, 10. новембра, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о јединственом бирачком списку.
Пре преласка на расправу по дневном реду народни посланици Слободан Мараш, Мирослав Маркићевић, Паја Момчилов, Владан Батић, Радојко Обрадовић и Томислав Николић искористили су право по члану 235. Пословника затраживши обавештења и објашњења од надлежних институција.
У преподневном делу рада народни посланици обавили су начелни претрес о Предлогу закона о јединственом бирачком списку.
У наставку седнице, народни посланици започели су начелни претрес о Предлогу закона о равноправности полова. Представник предлагача министар рада и социјалне политике Расим Љајић образложио је народним посланицима Предлог закона. Он је истакао да се његовим усвајањем употпуњава правни основ за даљу борбу против дискриминације, унапређује заштита људских права и домаће законодавство усклађује са међународним. Министар је додао да ће се усвајањем овог Предлога закона створити оквир за отклањање диспаритета у погледу просечних зарада и незапослености жена у односу на мушкарце. Предлог закона омогућава једнаке могућности остваривања права жена и мушкараца, отклањање дискриминације на основу пола и дефинише поступак заштите лица. Новине које се уводе овим Предлогом закона односе се на запошљавање, социјалну и здравствену заштиту, а посебно се гарантује право на једнако плаћање за исти рад.

До краја дана народни посланици окончали су начелни претрес о Предлогу закона о равноправности полова.

Десетог дана рада, 11. новембра, Народна скупштина водила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова. Министар рада и социјалне политике Расим Љајић указао је да ће предложене измене и допуне омогућити ефикаснији рад Агенције за мирно решавање радних спорова. Изменама се предлаже да, осим потписника колективних уговора, репрезентативних синдиката и организација послодаваца, радни спор могу да покрену и други синдикати, групе радника и радници који сматрају да је ускраћено неко од њихових колективних или индивидуалних радних права. Осим тога, изменама се проширују и врсте радних спорова које могу бити предмет решавања у оквиру Агенције.Трећа измена односи се на прописивање посебних услова за избор арбитра кко би се обезбедила што већа правна заштитаучесника у поступку, истакао је министар Љајић.
До паузе, Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.
У поподневном делу седнице, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о стечају и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о агенцији за лиценцирање стечајних управника. Образлажући Предлог закона о стечају, министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић је истакао да је циљ новог закона поједностављење стечаног поступка. Он је објаснио да су до сада поступак водили стечајни управник и стечајно веће, а да се сада укидају већа, тако да ће само један стечајни судија обављати стечај и тиме убрзати овај поступак. Поред тога, новим решењима унапређује се и начин избора стечајних судија, у складу са праксом која постоји у развијеним земљама.
Министар Динкић је нагласио да се уводи и институт „аутоматског стечаја“, за предузећа која су дуже време у блокади.
До краја радног дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о предлозима наведених закона.

Једанаестог дана рада, 12. новембра, Народна скупштина наставила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о стечају и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

На почетку рада, председници,односно овлашћени представници посланичких група Владимир Милентијевић, Момо Чолаковић, Паја Момчилов, Владан Батић, Мирослав Маркићевић и Нада Колунџија затражили су, у складу са чланом 235.Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања председнику Републике,Влади Србије и председници Народне скупштине.

Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић изрекла је, због кршења Пословника, прву опомену народном посланику Зорану Красићу.

У току преподневног рада Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о стечају и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Након паузе, народни посланици почели су заједнички начелни претресо

Предлогузакона о жиговима, Предлогузакона о заштити топографија интегрисаних кола, Предлогузакона о правној заштити индустријског дизајнаи Предлогузакона о ауторским и сродним правима.

Образлажући предложене законе, министар за људска и мањинска права Светозар Чиплић је изјавио да је усвајање закона из области интелектуалне својине основна претпоставка за стварање система који ће бити користан како за ствараоце и привредне субјекте, тако и за потрошаче и друштво у целини. Нагласио је да њихово усвајање представља још један значајан корак ка достизању европских стандарда, али и доказ да је Србија модерна и развијена држава.

До краја дана Народна скупштина закључила језаједнички начелни претрес оПредлогузакона о жиговима, Предлогузакона о заштити топографија интегрисаних кола, Предлогузакона о правној заштити индустријског дизајнаи Предлогузакона о ауторским и сродним правима.

Пре преласка на дневни ред, дванаестог дана рада, 16. новембра, народним посланицима се обратила председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић, поводом смрти Његове светости патријарха српског Павла.

''Православни верници и грађани Србије са дубоком тугом су примили вест о упокојењу свог највећег духовника. Његове мудре речи, доброта, истрајност и племенитост остају у сећању целог православног света. Одлазак патријарха Павла је ненадокнадив губитак за Србију и њене грађане'', рекла је Ђукић-Дејановић. Она је додала, да Народна скупштина, на дан сахране Његове светости патријарха Павла, у четвртак 19. новембра 2009. године, неће бити у пленарном заседању.

Народна скупштина је потом, минутом ћутања одала дужну пошту патријарху Павлу.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила je заједнички јединствени претрес о предлозима закона под тачкама од 31. до 56. дневног реда.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Листи кандидата за члана Савета Републичке радиодифузне агенције из реда домаћих невладинихорганизација и удружења грађанаи Листикандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије.

Народна скупштина почела је тринаести дан рада, 17. новембра, претресом у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова.

На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Зоран Бабић и Драган Тодоровић затражили су, у складу са чланом 235 Пословника, обавештења и објашњења и поставили питања Влади Србије и надлежним министарствима.

У току преподневног рада Народна скупштина обавила је претрес у појединостим о Предлогу закона о допуни Закона о судијама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала и водила претрес у појединостима о Предлогу закона о Правосудној академији.

Након паузе, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу овог закона.

До краја дана, народни посланици обавили су претрес у појединостима о Предлогу закона о тајности података.

Четрнаестог дана рада, 18. новембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

По окончању расправе, министар културе Небојша Брадић је истакао да су изнете примедбе биле садржајне и да ће допринети побољшању Предлога закона. Он је поновио да је циљ предложених измена и допуна ефикаснија примена овог закона у косрист грађана Србије.

У току преподневног дела седнице, председавајућа Гордана Чомић обавестила је народне посланике да седници присуствују средњошколци из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, стипендисти Координационог тела Владе Србије за југ Србије, који су посетили Београд и најважније државне институције.

У наставку рада, Народне скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Након паузе, народна скупштина почела је расправу у појединостима о Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији.

Поштоседници нису присуствовалипредставници предлагача, Народна скупштина је прекинула расправу о Предлогу овог закона у појединостима. Председавајућа Гордана Чомић је рекла да ће се у Дану за гласање Народна скупштина изјаснити о томе да ли су министри Милан Марковић, Жарко Обрадовић, Млађан Динкић и Расим Љајић повредили Пословник Народне скупштине.


Петнаестог дана, 20. новембра, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији.

У преподневном делу рада народни посланици обавили су расправу о овом Предлогу закона у појединостима.

У поподневном делу рада народни посланици обаивили су расправу у појединостима о Предлогу закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и о Предлогу закона о регулисању односа Републике Србије и зајмопримца или гаранта за преузете обавезе по зајмовима Међународне банке за обнову и развој.

Шеснаестог дана рада, 23. новембра, Народна скупштина је у преподневном делу седнице закључила претрес о амандманима на Предлог закона о класификацији делатности, Предлог закона о званичној статистици, Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и Предлог закона о попису пољопривреде 2011. године.

У наставку рада, Народна скупштина je завршила расправу о амандманима на Предлог закона о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње магистралног гасовода МГ 11иПредлог закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника. На велики број примедаба које су народни посланици изнели на предлоге ових закона одговарао је министар енергетике Петар Шкундрић.

Председавајући Никола Новаковић обавестио је Народну скупштину да ће Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години бити прекинута, пошто је председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала за сутра Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години. О наставку текуће седнице народни посланици биће накнадно обавештени.

Седамнаестог дана рада, 1. децембра, Народна скупштина обавилајепретрес у појединостима о Предлогузакона о изменама и допунама Закона о рударствуи Предлогузакона о престанку важења Закона о удруживању у Заједницу југословенске електропривреде.

На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Милица Војић-Марковић, Мирослав Маркићевић, Слободан Мараш, Влајко Сенић, Драган Стевановић и Јоргованка Табаковић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостимао Предлогузакона о изменама и допунама Закона о путним исправама.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да ће са галерије Велике сале део седнице пратити чланови делегације Групе за самопомоћ људи који живе са ХИВ-ом, подсетивши да је 1. децембар Светски дан борбе против СИДЕ.

Осамнаестог дана, 2. децембра, Народна скупштина наставила је рад расправом у појединостима о Предлогу закона о јединственом бирачком списку.

У преподневном делу рада народни посланици обавили су расправу у појединостима о овом Предлогу закона.

У поподневном делу рада народни посланици започели су расправу у појединостима о Предлогу закона о равноправности полова.

До краја дана, народни посланици водили су расправу у појединостима о овом Предлогу закона.

Деветнаестог дана рада, 3. децембра, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о равноправности полова.

Потпредседница Народне скупштине, Гордана Чомић, обавестила је народне посланике да ће једном делу седнице присуствовати представници организација особа са инвалидитетом, који су посетили Дом Народне скупштине поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, 3. децембра.

Поздрављајући госте, Гордана Чомић је позвала народне посланике да у својим срединама утичу на јачање свести о потребама особа са инвалидитетом и допринесу њиховом укључивању у све области друштвеног живота. Она је подсетила да је Народна скупштина у мају усвојила Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, који ће почети да се примењује 21. маја 2010. године и који обавезује послодавце да запошљавају ове особе.

На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Радојко Обрадовић, Драган Тодоровић, Снежана Стојановић-Плавшић, Злата Ђерић, Томислав Николић и Јован Дамјановић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је престао мандат народном посланику Драгану Вујадиновићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију- Борис Тадић, пре истека времена на које је изабран.

Народна скупштина је, на основу извештаја Републичке изборне комисије и Административног одбора, констатовала потврђивање мандата народном посланику Слободану Гојковићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова и водила расправу у појединостима о Предлогу закона о стечају.

Народна скупштина је, двадесетог дана рада, 4. децембра, наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о стечају.

У току преподневног рада Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу овог закона и претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Двадесетпрвог дана рада, 8. децембра, Народна скупштина обавила је

претрес у појединостима о Предлогу закона о жиговима, Предлогузакона озаштити топографија интегрисаних кола, Предлогу закона о правној заштити индустријског дизајнаи Предлогу закона о ауторском и сродним правима.

На почетку рада, председници односно овлашћени представници посланичких група Драган Стевановић, Драган Шормаз, Томислав Николић, Слободан Мараш и Мирослав Маркићевић затражили су, у складу са чланом 235. Пословника, обавештења и објашњења и поставили више питања Влади Србије и председници Народне скупштине.

Двадесет другог дана рада, 11. децембра, Народна скупштина је, на основу члана 165. став 3. Пословника, по хитном поступку, уврстила у дневни ред седнице, као 59. тачку, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије. У наставку рада, народни посланици обавили су једниствени претрес о Предлогу одлуке.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић је, у складу са чланом 85. став 3. Пословника, одредила петак, 11. децембар, са почетком у 10,20 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Дан за гласањеСа 126 гласова народних посланика, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова. Предлог закона о допуни Закона о судијама усвојен је са 129 гласова, а Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву са 127 гласова народних посланика. Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине народни посланици су усвојили са 128 гласова. Са 126 гласова усвојени су Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала и Предлог закона о Правосудној академији, док је Предлог закона о тајности података усвојен са 125 гласова народних посланика.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, усвојен је са 125 гласова народних посланика.

Народна скупштина је усвојила Пред


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
субота, 24. октобар