Уторак, 30. март 2010. - Среда, 5. мај 2010.

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Другу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години за уторак, 30. март 2010. године, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, народни посланици Драган Тодоровић и Нада Колунџија искористили су право по члану 235. Пословника и затражили више обавештења и објашњења од државних институција.

Народна скупштина је, на основу Извештаја Републичке изб o рне комисије и предлога Административног одбора констатовала потврђивање мандата народном посланику Стевици Спајићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић.

Н ародна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

Д н е в н и р е д :

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о регионалном развоју,

3.Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације,

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију,

5. Предлог закона о метрологији,

6. Предлог закона о заштити становништва од изложености дуванском диму,

7. Предлог закона о лековима и медицинским средствима,

8. Предлог закона о шумама,

9.Предлог закона о водама,

10. Предлог закона о признавању сорти пољопривредног биља,

11. Предлог закона о пиву,

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству,

13. Предлог закона о органској производњи,

14. Предлог закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде,

15. Предлог закона о изменама Закона о општем управном поступку,

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама,

17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије”,

18. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама,

19.Предлог закона о изменама и допунама Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије,

20. Предлог одлуке о утврђивању старе и ретке књиге од изузетног значаја,

21.Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања,

22. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирак о сарадњи и војној обуци за ирачке оружане снаге,

23. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о сарадњи у области одбране,

24. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Норвешке о сарадњи у области одбране,

25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о размени и узајамној заштити поверљивих информација у области одбране

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области одбране,

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области одбране,

28. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Португал у области одбране

29. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Савезне Републике Немачке о војној сарадњи,

30. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о сарадњи у области одбране,

31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о олакшаној процедури за издавање виза,

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша,

33. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о олакшаној процедури за издавање виза,

34. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о техничкој и финансијској сарадњи,

35. Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању и Статута Европске организације за јавно право,

36. Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о запошљавању лица која живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатско-конзуларних представништава који службују у Србији и Црној Гори, односно у Сједињеним Америчким Државама,

37. Предлог закона о потврђивању Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о усвајању додатног знака распознавања (Протокол III),

38. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области културе и образовања,)

39. Предлог закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима,

40. Предлог закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима,

41. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима,

42. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу,

43. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима,

44. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања,

45. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о економској сарадњи,

46. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката,

47. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе,

48. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном подстицању и заштити улагања,

49. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о узајамном подстицању и заштити улагања,

50. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт,

51. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о сарадњи у области туризма,

52. Предлог закона о потврђивању Конвенције о привременом увозу,

53. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Малте о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак,

54. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз Уговор између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину,

55. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Естоније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак,

56. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Ирске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак,

57. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак,

58. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак,

59. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства,

60. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности,

61. Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа,

62. Предлог закона о потврђивању Оквирне конвенције Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво,

63. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Регионалног центра за животну средину за Централну и Источну Европу о правном статусу Регионалног центра за животну средину у Републици Србији,

64. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европског центра за средњорочне прогнозе времена (ЕЦСПВ),

65. Предлог закона о потврђивању Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту,

66. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о грађанској одговорности за штете проузроковане загађењем погонском нафтом,

67. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о контроли штетних система који се користе против обрастања на бродовима,

68. Предлог закона о потврђивању Протокола из 1997. године о изменама и допунама Међународне конвенције о спречавању загађења мора са бродова из 1973. године, измењене и допуњене Протоколом из 1978. године, који се на њу односи,

69. Предлог закона о допуни Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године,

70. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају,

71. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR2007),

72. Предлог закона о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN),

73. Предлог закона о потврђивању Протокола из 2005. године о изменама и допунама Конвенције о сузбијању незаконитих радњи уперених против безбедности поморске пловидбе,

74. Предлог закона о потврђивању Будимпештанске конвенције о уговору о превозу робе на унутрашњим водним путевима (CMNI),

75. Предлог закона о потврђивању Споразума о фондацијској сарадњи “Трансевропска железница (TER)”,

76. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају,

77. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о међународном комбинованом транспорту робе и логистичким услугама,

78. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о међународном друмском превозу путника и ствари,

79. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о превозу путника и ствари у друмском саобраћају,

80. Предлог закона о потврђивању Амандмана на члан XII (c) (ii) Споразума о међународној телекомуникационој сателитској организацији (ITSO),

81. Предлог закона о потврђивању Завршних аката Регионалне конференције о радио-комуникацијама за планирање дигиталне терестријалне радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06),

82. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама одређених делова Регионалног споразума за Европску радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.) са Резолуцијама (RRC-06-Rev.ST61),

83. Предлог закона о потврђивању Аката којима се мењају Устав и Конвенција Међународног савеза за телекомуникације,

84. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области пољопривреде и сродним секторима,

85. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о сарадњи у области пољопривреде,

86. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о сарадњи у области ветерине и заштите здравља животиња

87. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за огледне и друге научне сврхе измењене Протоколом о измени Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за огледне и друге научне сврхе,

88. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити кућних љубимаца,

89. Предлог закона о потврђивању Допунског споразума уз Основни споразум о техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Федеративне Републике Бразила о сарадњи у области ветерине,

90. Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера,

91. Предлог одлуке о образовању Радне групе за израду предлога закона ради стварања формално-правних услова за поступање надлежних органа по пријавама о нестанку новорођене децеиз породилишта, који је поднела народни посланик проф. др Славица Ђукић-Дејановић.

92. Предлог одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за уставна питања,

93. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска радикална странка и

94. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група За европску Србију.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2,3,4 и 5 дневног реда седнице; заједнички начелни претрес о тачкама 6 и 7 дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 8. до 14. и од 84. до 90. дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама о 15,16,17, 19, 20, 61 и 62 дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 18, 80,81,82 и 83 дневног реда седнице; заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 21, 59 и 60 дневног реда седнице; заједнички јединствени претрес о тачкама од 22. до 30. тачке дневног реда седнице.
Поред тога, Народна скупштина водиће заједнички јединствени претрес о тачкама од 31. до 44; заједнички јединствени претрес о тачкама од 45. до 58, као и заједнички јединствени претрес о тачкама дневног реда од 63. до 79.
Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила је ученике Гимназије из Руског Крстура који су део седнице пратили са галерије Велике сале.

Другог дана рада, 31. марта, Народна скупштина водила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избеглицама.
Први потпредседник Владе, заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић образложио је предложене измене и допуне Закона о избеглицама.
До краја дана Народна скупштина закључила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избеглицама.

Трећег дана рада, 7. априла, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона по тачкама 2, 3, 4. и 5. дневног реда седнице.
Народним посланицима, предложене законе, образложио је представник предлагача потпредседник Владе и министар економије и регионалног развоја мр Млађан Динкић.
У поподневном делу рада, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић изрекла је меру опомене народном посланику Игору Бечићу.

Четвртог дана рада, 8. априла, Народна скупштина је наставила рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о заштити становништва од изложености дуванском диму и Предлогу закона о лековима и медицинским средствима.
Пре преласка на радпо дневном реду, народни посланици Мирослав Маркићевић, Драган Тодоровић, Драган Шормаз и Зоран Остојић искористили су своје право по члану 235. Пословника и затражили више обавештења и објашњења од државних институција.
Председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић подсетила је народне посланике да се данас, 8. априла, обележава Светски дан Рома, те је у своје и у име народних посланика, честитала празник свим грађанима Србије ромске националности.
У преподневном делу рада, министар здравља Томица Милосављевић представио је народним посланицима Предлог закона о заштити становништва од изложености дуванском диму и Предлог закона о лековима и медицинским средствима.
До краја дана народни посланицису окончали заједнички начелни претрес о ова два предлога закона.

Петог дана рада, 9. априла, Народна скупштина је водила заједнички начелни и јединствени претрес о 14 предлога закона из области пољопривреде, шумарства и водопривреде (од 8. до 14. и од 84. до 90. тачке дневног реда).
Образлажући предлоге закона о шумама, о водама, о признавању сорти пољопривредног биља, о пиву, о изменама и допунама Закона о ветеринарству, о органској производњи и о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Саша Драгин је рекао да ће њиховим усвајањем те области бити системски уређене и заокружене. Образложио је и седам међународних споразума из области пољопривреде, шумарства и водопривреде.
У току преподневног рада, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић изрекла је меру одузимања речи до краја текуће седнице народном посланику Томиславу Николићу, због непримереног начина изражавања на седници 7. априла.
До краја рада, Народна скупштина је закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима наведених закона.

Шестог дана рада, 13. априла, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 15,16,17, 19, 20, 61 и 62 дневног реда седнице.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Мирослав Маркићевић, Риза Халими, Драган Шормаз, Предраг Мијатовић, Драган Тодоровић и Јован Дамјановић затражили су, у складу са чланом 235. става 2. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У име предлагача, законе су образложили Небојша Брадић, министар културе и Слободан Милосављевић, министар трговине и услуга.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о општем управном поступку, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању “Службеног гласника Републике Србије”, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, Предлогу одлуке о утврђивању старе и ретке књиге од изузетног значаја, Предлогу закона о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и Предлогу закона о потврђивању Оквирне конвенције Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво.
Седмог дана рада, 14. априла, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона по тачкама 18, 80, 81, 82. и 83. дневног реда седнице.

Народним посланицима, предложене законе, образложила је представница предлагача министарка за телекомуникације и информационо друштво Јасна Матић.

У поподневном делу рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 21, 59. и 60. дневног реда седнице.

У име предлагача, предложене законе образложио је министар трговине и услуга Слободан Милосављевић.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Предлогу закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности.Осмог дана рада, 15. априла, народни посланици су, пре наставка расправе по дневном реду седнице, а поводом Дана жалости, одали минутом ћутања пошту председнику Пољске Леху Качинском, високим државним функционерима и грађанима Пољске који су погинули у авионској несрећи.

Народни посланици Слободан Мараш, Жељко Томић, Мирослав Маркићевић, Драган Тодоровић и Нада Колунџија искорисатили су право по члану 235. Пословника и пре преласка на рад по дневном реду затражили обавештења и објашњења од различитих државних институција.

Народна скупштина је у току дана водила заједнички јединствени претрес о тачкама 22. до 30. дневног реда седнице, заједнички јединствени претрес о тачкама 31. до 44. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама 45. до 58. дневног реда седнице.

Предложене законе народним посланицима представили су министар одбране Драган Шутановац и министарка финансија Диана Драгутиновић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички једнинствени претрес о тачкама 22. до 30. дневног реда седнице тј. предлозима закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирак о сарадњи и војној обуци за ирачке оружане снаге, о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о сарадњи у области одбране, о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Норвешке о сарадњи у области одбране, о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о размени и узајамној заштити поверљивих информација у области одбране, о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области одбране, о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области одбране, о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Португал у области одбране, о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Савезне Републике Немачке о војној сарадњи, о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о сарадњи у области одбране.

Обављен је заједнички јединствени претрес о тачкама 31. до 44. дневног реда седнице: Предлогу закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о олакшаној процедури за издавање виза, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о олакшаној процедури за издавање виза, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о техничкој и финансијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању и Статута Европске организације за јавно право, Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о запошљавању лица која живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатско-конзуларних представништава који службују у Србији и Црној Гори, односно у Сједињеним Америчким Државама, Предлог закона о потврђивању Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о усвајању додатног знака распознавања (Протокол III), Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области културе и образовања,) Предлог закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима и Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања.

До краја дана, Народна скупштина окончала је и заједнички јединствени претрес о тачкама 45. до 58. дневног реда седнице: Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката, Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном подстицању и заштити улагања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о узајамном подстицању и заштити улагања, Предлог закона о потврђивању Споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о сарадњи у области туризма, Предлог закона о потврђивању Конвенције о привременом увозу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Малте о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз Уговор између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Естоније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Ирске о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.

Деветог дана рада, 16. априла, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању 17 међународних споразума, протокола и конвенција из више области.

Реч је о предлозима закона о потврђивању: Споразума између Републике Србије и Регионалног центра за животну средину за Централну и Источну Европу о правном статусу Регионалног центра за животну средину у Републици Србији, Споразума о сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европског центра за средњерочне прогнозе времена (ЕЦСПВ), Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Међународне конвенције о грађанској одговорности за штете проузроковане загађењем погонском нафтом, Међународне конвенције о контроли штетних система који се користе против обрастања на бродовима, Протокола из 1997. године о изменама и допунама Међународне конвенције о спречавању загађења мора са бродова из 1973. године, измењене и допуњене Протоколом из 1978. године, који се на њу односии Предлогу закона о допуни Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године.

Поред тога, разматрани су и предлози закона о потврђивању: Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају, Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају (ADR 2007), Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN), Протокола из 2005. године о изменама и допунама Конвенције о сузбијању незаконитих радњи уперених против безбедности поморске пловидбе, Будимпештанске конвенције о уговору о превозу робе на унутрашњим водним путевима (CMNI), Споразума о фондацијској сарадњи “Трансевропска железница (TER)”, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о међународном комбинованом транспорту робе и логистичким услугама, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о међународном друмском превозу путника и ствари и Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о превозу путника и ствари у друмском саобраћају.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу одлуке о образовању Радне групе за израду предлога закона ради стварања формално-правних услова за поступање надлежних органа по пријавама о нестанку новорођене деце из породилишта, који је поднела народни посланик проф. др Славица Ђукић-Дејановић.

Током поподнева, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за уставна питања. Потом је обављен јединствени претрес и о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска радикална странка и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група За европску Србију.

Десетог дана рада, 19. априла, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о избеглицама.

У поподневном делу рада Народна скупштина почела је претрес у појединостима о Предлогу закона о регионалном развоју.Једанаестог дана, 20. априла, пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Небојша Ранђеловић, Мирослав Маркићевић, Жељко Томић, Драган Тодоровић и Нада Колунџија искорисатили су право по члану 235. Пословника и затражили више обавештења и објашњења од различитих државних институција.
У преподневном делу рада, Народна скупштина је обавила расправу у појединостима о Предлогу закона о регионалном развоју.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је обавила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију.

Дванаестог дана рада, 21. априла, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о метрологији и Предлогу закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати група ђака из Сенте и поздравила их у име народних посланика.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о лековима и медицинским средствима.


Тринаестог дана рада, 26. априла, Народна скупштина наставила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о лековима и медицинским средствима.

Народна скупштина jе обавила расправу у појединостима о предлозима закона о шумама, о водама, о признавању сорти пољопривредног биља и о пиву и почела расправу о амандманима на Предлог закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству.

Председавајућа Гордана Чомић обавестила је народне посланике да делу седнице присуствују полазници семинара Београдског фонда за политичку изузетност, млади из Вршца, Крагујевца, Шапца, Новог Сада, Београда, Лознице, Ниша, Тополе и Старе Пазове.
На почетку четрнаестог дана рада, 27. априла, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Крпић, Слободан Самарџић, Мирослав Маркићевић и Петар Јојић искористили су могућност да постављају питања, односно затраже обавештење или објашњење у складу са чланом 235.Пословника.

У преподневном делу седнице Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству и обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о органској производњи и о Предлогу закона о обављању саветодаваних и стручних послова у области пољопривреде.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама Закона о општем управном поступку и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама.

До краја дана Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије”.Петнаестог дана рада, 28. априла, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије”, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прати група ученика из Лебана и председник општине Лебане и поздравила их у име народних посланика.Шеснаестог дана рада, 29. априла, пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици Зоран Красић, Злата Ђерић, Јован Дамјановић и Жељко Томић искористили су право по члану 235. Пословника и затражили више обавештења и објашњења од државних институција.

У наставку рада Народна скупштина је обавила расправу у појединостима о Предлогу закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Славица Ђукић-Дејановић одредила је среду, 5. мај 2010. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2010. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 5. маја, Народна скупштина изјашњавала се о тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила у целини: Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о регионалном развоју, Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, Предлог закона о метрологији, Предлог закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Предлог закона о лековима и медицинским средствима, Предлог закона о шумама, Предлог закона о водама, Предлог закона о признавању сорти пољопривредног биља, Предлог закона о пиву, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству, Предлог закона о органској производњи, Предлог закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, Предлог закона о изменама Закона о општем управном поступку, Предлог закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, Предлог з


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
среда, 2. децембар

Цео календар догађаја