Четвртак, 16. јул 2009. - Понедељак, 31. август 2009.

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, које је председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала, на захтев Владе Републике Србије, почело је у четвртак, 16. јула 2009. године, у 15,00 часова.Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2009. години, које је председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала, на захтев Владе Републике Србије, почело је у четвртак, 16. јула 2009. године, у 15,00 часова.

У Захтеву за одржавање седнице одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању,
2. Предлог закона о култури,
3. Предлог закона о сарадњи са међународним кривичним судом,
4. Предлог закона о изменама и допунама закона о извршењу кривичних
санкција,
5. Предлог закона о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала,
6. Предлог закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог
криминала,
7. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку,
8. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика,
9. Предлог закона о Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма,
10. Предлог закона о основама система образовања и васпитања,
11. Предлог закона о уџбеницима и другим наставним средствима,
12. Предлог закона о уређењу простора и изградњи,
13. Предлог закона о државном премеру и катастру,
14. Предлог закона о социјалном становању,
15. Предлог закона о фонду за заштиту животне средине,
16. Предлог закона о јавном здрављу,
17. Предлог закона о трансфузиолошкој делатности,
18. Предлог закона о трансплантацији органа,
19. Предлог закона о трансплантацији ћелија и ткива,
20. Предлог закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења,
21. Предлог закона о националним саветима националних мањина,
22. Предлог закона о потврђивању Финансисјског уговора између Републике
Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије ''Апекс
зајам за мала и средња предузећа'',
23. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање
пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за
обнову и развој ,
24. Предлог закона о задуживању Републике Србије код Alpha Bank
Србија а.д, Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Piraeus Bank а.д. Београд.

Пре почетка рада, народни посланици Драган Тодоровић, Милош Алигрудић, Јован Дамјановић, Риза Халими, Томислав Николић, Владан Батић и Александра Јовановић, искористили су право по члану 235. Пословника затраживши обавештења и објашњења од надлежних институција.
Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1 и 2, затим заједнички начелни претрес о тачкама 3 до 9, заједнички начелни претрес о тачкама 10 и 11, заједнички начелни претрес о тачкама 12 до 15, заједнички начелни претрес о тачкама 16 до 20 и заједнички начелни претрес о тачкама 22 до 24 дневног реда седнице.
Министар културе Небојша Брадић представио је народним посланицима Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и Предлог закона о култури.

Образлажући Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању министар Брадић навео је да измене и допуне овог Предлога закона неће угрозити слободу медија, али да ће се њима подићи степен одговорности јавних гласила са циљем да се заштите права грађана која могу бити угрожена несавесним медијским понашањем. Министарје навео да предвиђене измене не суспендују постојеће законске норме које обезбеђују слободу јавног информисања, забрањују цензуру и ограничавање слободе медија злоупотребом државних и приватних овлашћења.
Представљајући Предлог закона о култури министар Брадић истакао је да овај Предлог закона представља кровни закон у области културе на који се чекало седамнаест година и који је правни оквир за даљи културниразвоју Србији. Разлози за његово доношење су променакултурне праксе, побољшањеположаја свих актера културне политикеи јасно дефинисање обавеза и одговорности јавне управе према њима. Такође, овај Предлог законаће бити основа за доношење 12 подзаконских аката, неопходнихза његову примену, ачије је усвајање предвиђено у року од три месеца. Предлогом закона је предвиђено и доношење дугорочне стратегије развоја културе Републике Србије, формирање Националног савета за културу, као и увођење новина у начин финансирања институција културе и трошења буџетских средстава.
До краја дана народни посланици водили су заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и о култури.


Другог дана рада, 17. јула, Народна скупштина завршила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и Предлогу закона о култури.
На почетку седнице, народни посланици су минутом ћутања одали пошту грађанима Србије који су 16. јула погинули у саобраћајној несрећи у Египту.

На крају расправе, министар културе Небојша Брадић позвао је народне посланике да гласају за предложене законе и указао да је Влада спремна да прихвати амандмане које ће те законе поправити.
У наставку рада, Народна скупштина почела је заједнички начелни претрес о седам предлога закона из области правосуђа. Реч је о предлозима закона: о сарадњи са Међународним кривичним судом, о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, о изменама и допунама Кривичног законика, о изменама и доопунама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, као и Предлогу закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала.
Образлажући предлоге закона министарка правде Снежана Маловић је истакла да се њима уводе новине у кривично законодавство које би требало да допринесу већој ефикасности и унапређењу рада правосудних органа. Усвајањем ових законских предлога биће створен нормативни оквир за наставак реформе правосуђа, у складу са интересима и потребама државе и грађана, рекла је министарка Маловић.

До краја дана, народни посланици завршили су заједничку начелну расправу о сету закона из области кривичног права.
Једном делу седнице присуствовали су и гости из СР Немачке, чланови делегације покрајине Баден Виртенберг, коју је у посети Народној скупштини предводио министар за државна и европска питања у Влади те покрајине проф. др Волфганг Рајнхарт.


Трећег дана рада, 18. јула, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о основама система образовања и васпитања и Предлогу закона о уџбеницима и другим наставним средствима.
Министар просвете Жарко Обрадовић је, представљајући предложене законе, истакао да је основни циљ измена просветних закона унапређење квалитета система образовања, повећање ефикасности у тој области, спречавање дискриминације и насиља у школама, као и повећање квалитета уџбеника. Доношење ових закона је неопходно ради усклађивања са Уставом Србије, стандардима Европске уније, као и због потребе да се предложе нова, боља решења, јер досадашња нису дала добре резултате, рекао је Обрадовић. Он је навео да ће се тим законима у систем образовања укључити и маргинализоване групе, као и да ће инклузивно образовање добити значај који до сада није имало.


На крају претреса министар просвете одговорио је на више питања и поновио да се мора променити образовање, али и систем вредности у друштву. Нагласио је да је поштована процедура и да је вођена јавна расправа о предложеним решењима и на крају обећао да ће свих 220 поднетих амандмана бити пажљиво размотрени.
До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес Предлогaзакона о основама система образовања и васпитања и Предлога закона о уџбеницима и другим наставним средствима.

Четвртог дана рада,20. јула, Народна скупштинао бавила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о уређењу простора и изградњи, Предлогу закона о државном премеру и катастру,Предлогу закона о социјалном становањуи Предлогу закона о Фонду за заштиту животне средине.
Министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић, представљајући предложене законе из области урбанизма, становања и животне средине, истакао је да је Влада опредељена да се максимално поједноставе прописи и смање терет и трошкови у примени прописа, а да се притом не угрози простор у коме живимо. Министар је навео да ће усвајањем Предлога закона о уређењу простора и изградњи, бити смањен број обавезних планских докумената, чиме ће се олакшати државним органима, укључујући и локалну самоуправу, да испуне обавезе за њихово издавање. Овим Предлогом закона предвиђа се и једна дубока и далекосежна реформа у области својинско-правних односа на грађевинском земљишту, додао је Дулић. ПредстављајућиПредлог закона о социјалном становању, министар Дулић је навео, да ће се усвајањем закона обезбедити основ и институционални предуслови, као и стратешки оквир за развој система социјалног становања у Републици Србији. Представљајући Предлог закона о државном премеру и катастру, министар Дулић је истакао да ће се нови катастарски премер реализовати у циљу оснивања катастарске непокретности, посебно на подручјима са старим државним премерима и тиме ће Србија добити ажурну и савремену катастарску евиденцију.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је и заједнички начелни претрес о Предлогу закона о јавном здрављу,Предлогу закона о трансфузиолошкој делатности, Предлогу закона о трансплантацији органа,Предлогу закона о трансплантацији ћелија и ткиваи Предлогу закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења.
Министар здравља проф. др Томица Милосављевић, представљајући предлоге закона, упознао је народне посланике са новинама и разлозима доношења ових закона и нагласио да су предложена решења усклађена са најсавременијим стандардима, прописима Европске уније, одговарајућим конвенцијама и директивама којима се уређује ова област. Предлог закона о јавном здрављудопринеће унапређењу и очувању здравља становништва, очувању њиховог физичког и психичког стања, очувању животне околине и спречавању ризика фактора за нарушавање здравља. Министар Милосављевић је истакао даПредлог закона о трансфузиолошкој делатностиунапређује трансфузиолошку делатност и да има за циљ успостављање нових и виших стандарда у области обезбеђивања адекватних количина крви, као и крвних компоненти и да се институцијама које се тиме баве омогуће квалитетнији услови рада. Предлогомзакона о трансплантацији органапредвиђено је да се системски уреди област трансплантације, организација установа и да се створе услови да се трансплантација обавља у складу са најразвијенијим стандардима. Усвајањем Предлогазакона о трансплантацији ћелија и ткива, Милосављевић је нагласио да ће се створити услови за промоцију донаторства, повећање броја трансплантација ћелија и ткива, оснивање банака ћелија и ткива, као и унапређење квалитета пружања здравствених услуга. Предлогомзакона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођењарегулише се и уређује тај поступак, обезбеђује се надзор над спровођењем закона и стварају се услови да се лечење неплодности овим поступком врши у складу са највишим стандардима, објаснио је министар Милосављевић.

Петог дана рада, Народна скупштина наставила је рад начелним претресом о Предлогу закона о националним саветима националних мањина.
Пре преласка на рад по дневном реду, народни посланици Драган Тодоровић, Слободан Самарџић, Мирослав Маркићевић и Томислав Николић искористили су право по члану 235. став 2. Пословника затраживши обавештења и објашњења од надлежних институција.
Предлог закона о националним саветима националних мањина народним посланицима представио је министар за људска и мањинска права Светозар Чиплић истакавши да се Предлогом закона обезбеђују механизми непосредног уживања људских права. У Србији постоји 28 националних мањина и 16 изабраних савета националних мањина и Предлог закона је сачињен у сарадњи са њима. Одредбе Предлога закона доприносе да савети националних мањина буду одговорнији и да располажу механизмима за остваривање права, пре свега кроз мањинску самоуправу. Савети, као израз слободне воље припадника националних мањина, бираће се непосредно, а претпоставка за то су посебни бирачки спискови, који неће угрозити уставна и грађанска права мањина. Предлогом закона предвиђена су и битна овлашћења савета у областима као што су образовање, здравство, информисање и употреба језика и писма, истакао је министар Чиплић.

У наставку рада, народни посланици обавили су начелни претрес о Предлогу закона о националним саветима националних мањина и започели јединствени начелни претрес о Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије „Апекс зајам за мала и средња предузећа“, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлогу закона о задуживању Републике Србије код Аlpha Bank Srbija ад, Војвођанске банке ад Нови Сад и Pireus Bank ад Београд.

Предложена законска решења, народним посланицима представила је министарка финансија Диана Драгутиновић. Она је позвала народне посланике да усвоје предложене законе, јер се њима обезбеђује стабилан прилив капитала. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије „Апекс зајам за мала и средња предузећа“ намењен је кредитирању малих и средњих предузећа у износу од 250 милиона евра под веома повољним условима. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој обезбеђује повлачење средстава у износу од 10,5 милиона евра за развој здравства у Србији, пре свега санацију здравствених центара у Краљеву, Ваљеву, Врању и Зрењанину. Предлог закона о задуживању Републике Србије код Аlpha Bank Srbija ад, Војвођанске банке ад Нови Сад и Pireus Bank ад Београд односи се на кредит у износу од 90 милиона евра и намењен за надокнађивање дефицита у буџету, исплату социјалних давања и наставак финансирања инфраструктурних пројеката.

До краја дана, Народна скупштина окончала је јединствени начелни претрес о Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије „Апекс зајам за мала и средња предузећа“, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлогу закона о задуживању Републике Србије код Аlpha Bank Srbija ад, Војвођанске банке ад Нови Сад и Pireus Bank ад Београд.


Шестог дана рада, 22. јула, Народна скупштина водила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању.

Народна скупштина је закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању.
У наставку рада, Народна скупштина водила је расправу у појединостима о Предлогу закона о култури.

На крају расправе, министар културе Небојша Брадић је подсетио на значај доношења овог закона. Он је рекао и да је Министарство културе прихватило велики број амандмана које су поднеле готово све парламентарне странке.
Народна скупштина је до краја рада закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о култури.

Седми дан рада (23. јул), Народна скупштина започела је претресом у појединостима о предложеним законима из области правосуђа.
На почетку седнице народни посланици Ђуро Перић, Риза Халими, Владан Батић, Мирослав Маркићевић, Јудита Поповић, Стефан Занков, Радојко Обрадовићи Александар Мартиновић искористили су право на постављање посланичких питања и поставили више питања министрима у Влади Србије и председници Народне скупштине.

Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о сарадњи са Међународним кривичним судом, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, Предлогу закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, као и о Предлогу закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку.

Осмог дана рада, 24. јула, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима о предлозима закона из области правосуђа.
У преподневном делу рада, народни посланици обавили су расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика и Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је и расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о основама система образовања и васпитања.

Деветог дана рада, 25. јула, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о уџбеницима и другим наставним средствимаи о Предлогу закона о уређењу простора и изградњи.

Десетог дана рада, 26. јула, Народна скупштина је током преподнева обавила расправу о Предлогу закона о државном премеру и катастру, у појединостима.

Народна скупштина је затим закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о државном премеру и катастру и почела претрес у појединостима о Предлогу закона о социјалном становању.

По закључењу расправе у појединостима о Предлогу закона о социјалном становању, Народна скупштина је прешла на разматрање амандмана на Предлог закона о Фонду за заштиту животне средине. Народни посланици су се највише интересовали за намену средстава из тог фонда и затражили су да се у закон унесе одредба о јавности трошења средстава.

До краја рада, закључена је расправа и о Предлогу овог закона, у појединостима.

Једанаестог дана рада, 27. јула, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о пет законских предлога из области здравства.

У преподневном делу рада, Народна скупштина закључила је расправу о амандманима на Предлог закона о јавном здрављу, Предлог закона о трансфузиолошкој делатности и Предлог закона о трансплантацији органа и започела претрес у појединостим о Предлогу закона о трансплантацији ткива и ћелија.

Народном посланику Мирославу Маркићевићу изречене су две опомене због кршења реда на седници Народне скупштине и непримереног понашања.

Председавајућа седници, проф. др Славица Ђукић-Дејановић обавестила ја народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале, прате ученици основне школе из Житишта, који су дошли у обилазак Дома Народне скупштине.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о трансплантацији ткива и ћелија и о Предлогу закона олечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења.

Дванаестогдана рада,28. јула, Народна скупштина обавилаје претресу појединостимаоПредлогузакона онационалним саветима националних мањина.

Пре преласка на рад по дневном реду, народни посланициЈоргованка Табаковић, Ђуро Перић, Мирослав Маркићевић, Александар Мартиновић, Весна Пешић, Милош Алигрудић, Владан Батић и Саша Дујовић искористили су право, по члану 235. став 2. Пословника,дазатражеобавештења и објашњења од надлежних институција.

Тринаестог дана рада, 29. јула, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о предлозима закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије ''Апекс зајам за мала и средња предузећа''; о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и о задуживању Републике Србије код Аlfa Bank Srbija a.д,Војвођанскебанкеа.д.Нови Сад и Pireus Bank a.д.Београд.

Пошто је Народна скупштина обавила расправуо свим тачкама дневног реда седнице у начелу и у појединостима, председница Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић обавестила је народне посланике да ће благовремено бити обавештени о одржавању Дана за гласање о свим тачкама дневног реда Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине у 2009. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 31. августа, народни посланици су се изјашњавали у начелу и појединостима о тачкама дневног реда Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2009. години.

Народна скупштина усвојила је у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и Предлог закона о култури.

Већином гласова народних посланика Народна скупштина усвојила је седам закона из области правосуђа. То су предлози закона: о сарадњи са међународним кривичним судом, о изменама и допунама закона о извршењу кривичних санкција, о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, о изменама и допунама Законика о кривичном поступку и о изменама и допунама Кривичног законика.


У Дану за гласање Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о основама система образовања и васпитања и Предлог закона о уџбеницима и другим наставним средствима.

Народна скупштина је већином гласова усвојила четири закона из области заштите животне средине. Међу њима су предлози закона: о уређењу простора и изградњи, о државном премеру и катастру,
о социјалном становању и о фонду за заштиту животне средине.

У наставку рада, народни посланици су већином гласова усвојили пет закона из области здравства. То су предлози закона: о јавном здрављу, о трансфузиолошкој делатности, о трансплантацији органа, о трансплантацији ћелија и ткива и о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења.


Такође је усвојен у целини Предлог закона о националним саветима националних мањина.

Народна скупштина је већином гласова усвојила и три предлога закона о потврђивању финансијских уговора. Реч је о предлозима закона: о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије ''Апекс зајам за мала и средња предузећа'', о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање пројекта здравства) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и о задуживању Републике Србије код Alpha Bank Србија а.д, Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Piraeus Bank а.д. Београд.

По завршетку гласања о свим тачкама дневног реда Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине у 2009. години, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су током седнице указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају нису повређене одредбе Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине у 2009. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3