Sektor za zakonodavstvo

rukovodilac Sektora: Radoslav Vujović
kontakt tel: 011/3026-100


U Sektoru za zakonodavstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i obradu materijala za potrebe poslaničkih grupa; pripremu i obradu akata od značaja za rad radnih tela; analizu zakona, predloga zakona i drugih opštih akata; analizu usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; izradu informativnih i analitičkih istraživanja; bibliotečku građu i drugi poslovi za potrebe Narodne skupštine u vršenju zakonodavne funkcije.

U Sektoru za zakonodavstvo obrazuje se sedam odeljenja:

  1. Odeljenje za poslove poslaničkih grupa,
  2. Odeljenje za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti,
  3. Odeljenje za ekonomsko-finansijska pitanja,
  4. Odeljenje za odbranu i nacionalna pitanja,
  5. Odeljenje za opšta društvena pitanja,
  6. Odeljenje za evropske integracije i
  7. Biblioteka Narodne skupštine

Odeljenje za poslove poslaničkih grupa

U Odeljenju za poslove poslaničkih grupa obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona i predloga zakona; pripremu predloga akata koje narodni poslanici – članovi poslaničke grupe podnose Narodnoj skupštini; pripremu i stručnu obradu amandmana koji se podnose na predloge zakona i drugih akata; pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u vezi sa primenom važećih propisa; pripremu informacija; pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u primeni Poslovnika Narodne skupštine i drugih akata Narodne skupštine; stručnu obradu inicijativa, peticija, predstavki i predloga građana, udruženja i organizacija upućenih poslaničkoj grupi (priprema odgovora i mišljenja); organizovanje sastanaka narodnih poslanika sa građanima, predstavnicima državnih organa, organizacija i tela, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe poslaničkih grupa i narodnih poslanika.

načelnik: Veljko Rakić
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail:

Odeljenje za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti

U Odeljenju za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremi amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela, pripremu izveštaja i mišljenja u vezi sa predlozima za donošenje autentičnog tumačenja zakona i drugih akata koje donosi Narodna skupština; izradu predloga skupštinskog budžeta; pitanja imuniteta narodnih poslanika i drugih izabranih lica; pripremu izveštaja i mišljenja u vezi sa predlozima za pokretanje postupaka za ocenu ustavnosti zakona; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analiza i informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo; Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu; Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova; Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Odbora za prava deteta.

načelnik:
kontakt tel:Odeljenje za ekonomsko-finansijska pitanja

U Odeljenju za ekonomsko-finansijska pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremu amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analize i informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku; Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

načelnik: Biljana Ilić
kontakt tel: 011/3200-619
e-mail: bilic@parlament.rs


Odeljenje za odbranu i nacionalna pitanja

U Odeljenju za odbranu i nacionalna pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremu amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno nadzorne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analiza i informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za odbranu i unutrašnje poslove; Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, Odbora za Kosovo i Metohiju i Odbora za kontrolu službi bezbednosti.

načelnik: Gorica Durkalić
kontakt tel: 011/3026-041
e-mail: gorica.durkalic@parlament.rs


Odeljenje za opšta društvena pitanja

U Odeljenju za opšta društvena pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama radnih tela; davanje stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremu amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela; izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; priprema analiza i informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo; Odbora za kulturu i informisanje; Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za zaštitu životne sredine.

načelnik: Milica Bašić, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-100

Odeljenje za evropske integracije

U Odeljenju za evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu predloga zakona i drugog opšteg akta sa aspekta usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; izradu tabele o usklađenosti predloga zakona i drugog opšteg akta koje predlažu narodni poslanici u Narodnoj skupštini sa propisima Evropske unije; pripremu mišljenja o opravdanosti skraćenog postupka za donošenje zakona; pripremu analiza, informacija i izveštaja u vezi sa dokumentima koje razmatra Odbor za evropske integracije; pripremu uporednih pregleda propisa Evropske unije i informacije o potrebi usaglašavanja važećih propisa sa propisima Evropske unije; uspostavljanje komunikacije sa nadležnim službama evropskih institucija i parlamenata država članica Evropske unije, kao i parlamenata država regiona u funkciji unapređenja procesa evropskih integracija, kao i drugi stručni i administrativni poslovi poslovi za potrebe Odbora za evropske integracije i narodne poslanike.

načelnik:
kontakt tel: e-mail:


Biblioteka Narodne skupštine

U Biblioteci Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu informativno - analitičkih istraživanja u vezi sa zakonodavnom aktivnošću Narodne skupštine; izradu stručnih istraživanja i komparativnih analiza za potrebe narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine; izradu stručnih analiza i informacija na zahtev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija, u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarnu dokumentaciju i istraživanje; prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe narodnim poslanicima i drugim korisnicima; prijem, razvrstavanje, inventarisanje i evidentiranje bibliotečke građe; zaštitu stare i retke knjige; sastavljanje informativnih kataloga o publikacijama i izvorima informacija u biblioteci i ostvarivanje saradnje sa drugim bibliotekama, kao i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine u vezi sa pružanjem istraživačke podrške o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine.

načelnik: Tanja Ostojić, dipl. filozof
kontakt tel: 011/3026-100
P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nedelja, 27. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja