Sektor za opšte poslove

rukovodilac Sektora:
kontakt tel: 


U Sektoru za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i izradu skupštinskog budžeta; finansijsko računovodstvo i knjigovodstvo; javne nabavke; upravljanje ljudskim resursima; upravljanje rizicima, zaštite na radu i protivpožarnu zaštitu; elektronski parlament; elektronske, informacione, energetske sisteme i sisteme automatike; računarske mreže, internet i telekomunikacije; daktilografiju, stenografisanje i birotehniku; pisarnicu, ekspediciju pošte i arhiv, kao i drugi opšti poslovi za potrebe Narodne skupštine.


U Sektoru za opšte poslove obrazuju se:

1) Grupa za organizaciju i razvoj,

2) Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki,

3) Odeljenje za ljudske resurse,

4) Odeljenje protivpožarne zaštite i zaštite na radu,

5) Odeljenje za elektroniku, telekomunikacije i informatiku i

6) Odeljenje za administrativne i birotehničke poslove.

Grupa za organizaciju i razvoj

U Grupi za organizaciju i razvoj obavljaju se poslovi koji se odnose na: upravljanje projektima informacionih sistema Narodne skupštine, planiranje i uvođenje e-parlamenta i ostalih informacionih sistema u Narodnoj skupštini; sistemsku analizu organizacionih jedinica u Službi; pripremu projektnih zadataka za uvođenje informatičkih aplikacija i razvoj organizacije i tehnologije rada u Narodnoj skupštini primenom informatičke opreme; izradu idejnih rešenja i projekata informacionih i telekomunikacionih sistema u Službi; projektovanje baze podataka i aplikacija za njihovo korišćenje; održavanje informatičkih projekata, baza podataka i softverskih aplikacija i njihovo ažuriranje; primenu informatičkih projekata koji se izrađuju a primenjuju u Službi, kao i na čuvanje i korišćenje projektne i druge informatičke dokumentacije.


rukovodilac grupe: Dušan Radojčić, dipl. inženjer metalurgije

kontakt tel: 011/3026-178
e-mail: dusan.radojcic@parlament.rs

Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki

U Odeljenju za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki obrazuju se:

1)Odsek za budžetsko planiranje, normativu, analizu i izveštavanje,

2)Odsek za budžetsko računovodstvo i

3)Grupa za javne nabavke.

načelnik: Sonja Kosanović

kontakt tel: 011/3026-100

U Odseku za budžetsko planiranje, normativu, analizu i izveštavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu skupštinskog budžeta; pripremu internih uputstava i procedura za izradu predloga finansijskog plana korisnika skupštinskog budžeta, analizu finansijskih planova korisnika skupštinskog budžeta, kao i na izradu finansijskih izveštaja o izvršenju skupštinskog budžeta.

šef Odseka: Dara Kupusinac Popović
kontakt
tel: 011/3026-100

U Odseku za budžetsko računovodstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na realizaciju finansijskih i materijalnih sredstava, obračun i isplatu plata, dnevnica i drugih naknada narodnih poslanika i zaposlenih u Narodnoj skupštini; pripremu dokumentacije za godišnje i vanredne popise imovine, obaveza i potraživanja Narodne skupštine; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje knjiga sa glavnom knjigom trezora, kao i na izradu redovnih godišnjih i periodičnih obračuna i finansijskih izveštaja o izvršenim rashodima za rad Narodne skupštine.

šef Odseka:
kontakt tel:

U Grupi za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizovanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Narodne skupštine; izradu izveštaja u vezi sa sprovođenjem javnih nabavki; izradu ugovora i drugih akata u vezi sa javnim nabavkama kao i na rad komisija za javne nabavke u Narodnoj skupštini.

rukovodilac grupe: Vanesa Petrović, dipl. ekonomista

kontakt tel:011/3026-514

e-mail: vanesa.petrovic@parlament.rs

Odeljenje za ljudske resurse

U Odeljenju za ljudske resurse obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih akata iz delokruga rada Odeljenja; pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa; pripremu i realizaciju politike upravljanja ljudskih resursa; izradu kadrovskog plana i analizu ispunjenja kadrovskog plana; praćenje i analizu kadrovske osposobljenosti zaposlenih; izradu programa za dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i praćenje njegove realizacije; ocenjivanje i razvoj karijere državnih službenika i nagrađivanje nameštenika; vođenje kadrovske i druge evidencije; kao i drugi stručni i administrativni poslovi iz oblasti rada i za potrebe zaposlenih u Službi.


načelnik: Aleksandra Šašo
kontakt tel: 011/3026-014
e
-mail: ljudskiresursi@parlament.rs


Odeljenje protivpožarne zaštite i zaštite na radu

U Odeljenju protivpožarne zaštite i zaštite na radu obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizovanje i sprovođenje propisanih i naloženih mera iz oblasti zaštite na radu zaštite od požara; primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i prijavljivanje povreda na radu; održavanje stabilnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara; organizovanje preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanje sredstava za rad radne sredine i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i protivpožarne opreme i sredstava; kolektivno osiguranje narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine; osiguranje objekta Narodne skupštine i opreme od rizika.

načelnik: Nebojša Đenić, dipl. inž. zaštite na radu
kontakt tel: 011/3026-136

Odeljenje za elektroniku, telekomunikacije i informatiku

U Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku obrazuju se:

- Odsek za elektronske sisteme;

- Odsek za računarske mreže, internet i telekomunikacije i

- Grupa za elektro-energetiku i automatiku.

načelnik: Dario Kukolj
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: dariokukolj@parlament.rs

U Odseku za elektronske sisteme obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu projektno-tehničke dokumentacije za elektronske sisteme; instaliranje i eksploataciju elektronske opreme; održavanje elektronske opreme i otklanjanje kvarova; rukovanje kontrolnim sistemom; pripremu identifikacionih kartica narodnih poslanika; otklanjanje kvarova na poslaničkim jedinicama i popravku terminalske opreme.

šef Odseka: Goran Šokić, dipl. elektroinženjer
kontakt
tel:011/3026-100

U Odseku za računarske mreže, internet i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na: održavanje računarske mreže Narodne skupštine; kontrolisanje pristupa internetu; obezbeđivanje, održavanje i unapređivanje internet prezentacije Narodne skupštine; obezbeđivanje usluge elektronske pošte korisnicima u Narodnoj skupštini; izradu aplikativnih softvera i pružanje informatičkih usluga na zahtev korisnika; obezbeđivanje i kontrolu telefonskih usluga korisnicima u Narodnoj skupštini.

šef Odseka: Predrag Ćulibrk, dipl. inž. elektrotehnike
kontakt tel: 011/3026-100

U Grupi za elektro-energetiku i automatiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: funkcionalnu ispravnost, zaštitu, unapređivanje i uvođenje novih elektro-energetskih sistema, elektromotornih pogona-automatika, merenja i regulaciju u Narodnoj skupštini; izradu statističkih i drugih izeštaja o zahtevima, kvarovima i intervencijama u elektronskom i papirnom obliku, kao i na izradi, unapređenje i uvođenje softvera sistema automatike u objektima Narodne skupštine.

rukovodilac grupe:
kontakt tel:

Odeljenje za administrativne i birotehničke poslove

U Odeljenju za administrativne i birotehničke poslove obrazuju se:

1) Odsek pisarnice sa ekspedicijom i arhivom,

2) Odsek daktilobiroa,

3) Odsek stenobiroa i

4) Odsek birotehnike.


načelnik:

kontakt tel:
e-mail:


U Odseku pisarnice sa ekspedicijom i arhivom obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem, otvaranje i pregled pošte; klasifikovanje i zavođenje predmeta po materiji; prijem, zavođenje, smeštaj i čuvanje materijala poverljive prirode i arhivske građe, arhiviranje arhivske građe, dostavu pošte, štampe, predmeta i drugih akata, kao i na prijem, raspoređivanje, zavođenje, dostavu i arhiviranje elektronskih dokumenata.


š
ef Odseka: Goran Stojanović
kontakt tel: 011/3026-100

U Odseku daktilobiroa obavljaju se poslovi koji se odnose na: prepis i unos podataka i kontrolu tačnosti i ispravnosti tekstova u elektronskom obliku; grafičko oblikovanje i pripremu sloga za štampu i formiranje datoteke korisnika; tekstualnu obradu tonskih zapisa snimljenih sednica radnih tela Narodne skupštine.


š
ef Odseka: Ljiljana Lukić
kontakt tel: 011/3026-100

U Odseku stenobiroa obavljaju se poslovi koji se odnose na: stenografisanje i izradu stenograma sa sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela, kao i sastanaka u Narodnoj skupštini; redakciju i uređivanje prvog izdanja stenografskih beležaka; obradu audio zapisa u tekstualni i elektronski oblik, kao i na distribuciju izrađenih stenografskih beležaka.


šef Odseka:
Milica Ognjanović
kontakt tel: 011/3026-100

U Odseku birotehnike obavljaju se poslovi koji se odnose na: štampanje materijala; prelom teksta, grafičko oblikovanje i pripremu sloga za štampu; održavanje mašina za štampanje, kao i na šivenje i koričenje materijala.


šef Odseka:
Radomir Radovanović
kontakt tel: 011/3026-100

P U S Č P S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Subota, 24. mart
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja