Sektor za održavanje objekata Narodne skupštine

rukovodilac Sektora: v.d. Dario Kukolj
kontakt tel:
011/3026-176
e-mail:
dariokukolj@parlament.rs

U Sektoru za održavanje objekata Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: investiciono, tehničko i tekuće održavanje objekata Narodne skupštine; zaštitu i održavnje kulturnih dobara koje koristi i kojima upravlja Narodna skupština; analizu i planiranje razvoja tehničko-tehnoloških uslova za rad; građenje, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju, restauraciju, konzervaciju, enterijersko i eksterijersko uređenje i opremanje, kao i čišćenje i higijenizaciju objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme koje koristi i kojima upravlja Narodna skupština.

U Sektoru za održavanje objekata Narodne skupštine obrazuju se:

  1. Grupa za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara;
  2. Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje i
  3. Odsek za održavanje čistoće.

Grupa za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara

U Grupi za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu postojećeg stanja i sagledavanje kratkoročnih i dugoročnih potreba u oblasti tehničko-tehnoloških uslova za rad Narodne skupštine; izradu predloga dugoročnih i kratkoročnih planova razvoja, predloga dugoročnih i kratkoročnih planova investicija i pripremu predloga skupštinskog budžeta i godišnjeg plana javnih nabavki iz oblasti investicionog održavanja, enterijersko i eksterijersko uređenje i opremanje, građenje, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju, restauraciju i konzervaciju objekata, prostorija i zemljišta koje koristi Narodna skupština; sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara; pripremu akata iz oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara; sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara; restauraciju i konzervaciju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara; održavanje i korišćenje pokretnih kulturnih dobara, kao i na prezentaciju i izradu publikacija kulturnih dobara.

rukovodilac grupe:
kontakt tel:

Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje

U Odeljenju za tehničko i tekuće održavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: tehničko i tekuće održavanje objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme; ispravnost postojećih tehničkih sistema instalacija, uređaja i opreme u objektu; planiranje aktivnosti u vezi sa funkcionisanjem, održavanjem i njihovim inoviranjem, izradu planova za tehničko i tekuće održavanje i planiranje potrebnih sredstava za njihovu realizaciju; održavanje i kontrolu instalacija vodovoda, stolarije i opreme uobjektu; održavanje i kontrolu klima sistema, sistema ventilacije, grejanja i hlađenja u objektima Narodne skupštine, kao i na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata i zemljišta koje koristi Narodna skupština.

načelnik: Milan Brzaković
kontakt tel: 011/3026-114

Odsek za održavanje čistoće

U Odseku za održavanje čistoće obavljaju se poslovi koji se odnose na održavanje čistoće i adekvatnih higijenskih uslova u objektima i zemljištu Narodne skupštine.

šef Odseka: Katarina Janković
kontakt tel: 011/3026-150
P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nedelja, 27. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja