Generalni sekretarijat Narodne skupštine

Generalni sekretar:


kontakt tel: 011/3026-163, 011/3026-243
e-mail: sekretar@parlament.rs

Zamenici generalnog sekretara:

Srđan Smiljаnić, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-100
Branko Marinković, dipl. pravnik
kontakt tel: 011/3026-100

U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji su opšti i zajednički za Službu; poslovi u vezi sa obezbeđivanjem jedinstvenog rada Službe; poslovi interne revizije, pripreme i obrade sednica Narodne skupštine i izdavanja stenografskih beležaka, odnosa s javnošću, protokola i prezentacije skupštinske baštine; poslovi praćenja realizacije projekata koji se odnose na unapređenje organizacije i rada Službe; poslovi u vezi sa primenom propisa kojima se uređuju: dostupnost informacija od javnog značaja i tajnost podataka, borba protiv korupcije i ravnopravnost polova i drugi stručni i administrativni poslovi od značaja za vršenje funkcije generalnog sekretara Narodne skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar) i zamenika generalnog sekretara.

U Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine obrazuju se sledeće organizacione jedinice:

  1. Odeljenje za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine;
  2. Odsek za izdavanje stenografskih beležaka;
  3. Odeljenje za odnose sa javnošću i
  4. Odeljenje za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine.

Odeljenje za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine

U Odeljenju za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i organizovanje sednica Narodne skupštine; pribavljanje i pripremanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad sednice Narodne skupštine; pripremanje akata donetih na sednicama Narodne skupštine za objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije“; pripremanje izvornih akata koje donosi Narodna skupština; pripremanje i davanje informacija narodnim poslanicima o održavanju sednica Narodne skupštine, i drugi stručni i administrativni poslovi za potrebe Narodne skupštine.

načelnik: Svetlana Ivanović
kontakt tel: 011/3026-100
е-mail: svetlana.ivanovic@parlament.rs

Odsek za izdavanje stenografskih beležaka

U Odseku za izdavanje stenografskih beležaka obavljaju se poslovi koji se odnose na: uređivanje stenografskih beležaka sa sednice Narodne skupštine radi objavljivanja; organizovanje autorizacije i smisaono-jezička obrada neautorizovanih beležaka; pravno-jezičku redakciju i lektorisanje; formulisanje poslaničkih pitanja; formiranje knjiga beležaka i njihovo grafičko oblikovanje za štampanje; opremanje sređenih i autorizovanih beležaka i pripremanje grafičkih rešenja naslova, sadržaja i registra govornika; pripremanje adresara korisnika štampanih knjiga i arhiviranje i čuvanje baze podataka o knjigama stenografskih beležaka.

šef Odseka: Eva Ban
kontakt tel: 011/3026-587
e-mail: eva.ban@parlament.rsOdeljenje za odnose s javnošću

U Odeljenju za odnose s javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti o radu Narodne skupštine i unapređenje odnosa s javnošću; saradnju sa domaćim i stranim predstavnicima javnog informisanja; praćenje i izradu pregleda izveštavanja domaćih i stranih predstavnika javnog informisanja o radu Narodne skupštine; saradnju s odgovarajućim državnim organima; pripremu, ažuriranje i prevođenje sadržaja za internet prezentaciju Narodne skupštine na strani jezik.

načelnik: Maja Koler Zorko, dipl.menadžer u produkciji i medijima
kontakt tel: 011/3026-352
e-mail: maja.koler.zorko@parlament.rs
kontakt tel: 011/3026-351; 3026-372; 3026-373
e-mail: infosluzba@parlament.rsOdeljenje za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine

U Odeljenju za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremu i realizaciju protokolarnih aktivnosti u Narodnoj skupštini; pripremu i uređenje prostorija Narodne skupštine za ceremonijalna dešavanja; organizaciju i realizaciju međunarodnih susreta i putovanja predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, narodnih poslanika i delegacija Narodne skupštine u zemlji i inostranstvu; komuniciranje sa diplomatskim predstavnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija; nabavku i evidenciju protokolarnih poklona; pripremu i realizaciju programa poseta građana, domaćih i stranih delegacija Narodnoj skupštini i posete predstavnika Narodne skupštine građanima na teritoriji Republike Srbije kao i realizaciju drugih programa otvaranja Narodne skupštine prema javnosti; obezbeđivanje edukacije i prezentacije rada Narodne skupštine i izradu štampanih multimedijalnih i edukativno-informativnih materijala u vezi sa tim.Poslovi u Odeljenju obavljaju se u skladu sa najvišim protokolarnim standardima.

načelnik: Maja Drašković
kontakt tel: 011/3026-271
e-mail: maja.draskovic@parlament.rs


U Odeljenju za poslove protokola, edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obrazuje se Grupa za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštineU Grupi za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i realizaciju programa poseta građana, domaćih i stranih delegacija Narodnoj skupštini i posete predstavnika Narodne skupštine građanima na teritoriji Republike Srbije kao i realizaciju drugih programa otvaranja Narodne skupštine prema javnosti; obezbeđivanje edukacije i prezentacije rada Narodne skupštine i izradu štampanih multimedijalnih i edukativno-informativnih materijala u vezi sa tim.

rukovodilac grupe:
kontakt tel: 011/3026-236
e-mail:Interni revizor

U generalnom sekretarijatu sistematizovano je i radno mesto internog revizora Narodne skupštine. Interni revizor priprema predloge strateškog i godišnjeg plana revizije; organizuje i izvršava poslove i zadatke revizije; određuje revizijske tehnike,ciljeve i metode revizijskog uzorkovanja; sprovodi sakupljanje i analizu revizijske građe kod pojedinih revizija; vrši proveru i ocenu adekvatnosti i efektivnosti organizacije sistema internih kontrola i procedura u okviru pojedinih revizija vezanih za rad Narodne skupštine; vrši proveru načina rada i kvalitet radnih procesa, radi ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti rada; vrši procenu rizika i upravljanja rizikom od strane rukovodstva subjekta revizije,kao i usklađenost radnih procesa sa zakonima,internim aktima i procedurama,pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih podataka i informacija; izrađuje revizijske izveštaje i daje preporuke rukovodstvu za otklanjanje nedostataka u radu; prati sprovođenje revizijskih preporuka datih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; daje stručne savete i mišljenja u vezi sa uvođenjem novih sistema,procesa i procedura; unosi, obrađuje i verifikuje podatke i dokumenta nastala u radu, u elektronsku bazu podataka, korišćenjem aplikacije e-parlamenta; obavlja i druge poslove iz oblasti interne revizije po nalogu generalnog sekretara.

interni revizor:
kontakt tel: 011/3026-100


P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Subota, 26. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja