Predlog kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za pravosuđe, državnu
upravu i lokalnu samoupravu
07 Broj: 02-282-/23-26
6. mart 2023. godine
B e o g r a d

Na osnovu čl. 43. i 48. st. 1. i 6. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS“, broj 10/23) i člana 51. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, broj 20/12 - prečišćen tekst), Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na Desetoj sednici održanoj 6. marta 2023. godine, doneo je

O D L U K U
o Listi kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor članova
Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština

Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština su:
1. Vladimir Simić iz Beograda
2. Jelena Vučković iz Niša
3. Aleksandar Popović iz Beograda
4. Dragan Milićević iz Šapca
5. Srđan Stefanović iz Beograda
6. Čedomir Kokanović iz Beograda
7. Nenad Tešić iz Novog Beograda
8. Žikica Dronjak iz Novog Sada
9. Jelena Glušica iz Beograda
10. Nikola Bodiroga iz Beograda
11. Marina Grbić iz Beograda
12. Bojan Petrović iz Beograda
13. Nataša Delić iz Beograda
14. Vojkan Simić iz Beograda
15. Rastko Brajković iz Beograda
16. Dragutin Radosavljević iz Kragujevca
17. Branislav Manić iz Beograda
18. Violeta Denić iz Niša.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 43. Zakona o Visokom savetu sudstva propisano je da Narodna skupština bira četiri člana Saveta među istaknutim pravnicima sa najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci od osam kandidata koje predloži odbor Narodne skupštine nadležan za pravosuđe (u daljem tekstu: Odbor).

Članom 44. istog zakona propisano je, između ostalog, da kandidat za člana Saveta može biti lice koje ispunjava i sledeće uslove: da ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu; da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama na pravnom fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB ili visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama na pravnom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine; da ima iskustvo i znanje od značaja za rad pravosuđa; da je dostojno za obavljanje funkcije člana Saveta; da nije navršilo 65 godina života; da ne obavlja sudijsku ili javnotužilačku funkciju; da nije izabrano na javnu funkciju neposredno od građana, da ne obavlja funkciju na koju ga bira Narodna skupština, odnosno da ne obavlja funkciju sudije Ustavnog suda ili državnog sekretara.

Predsednik Narodne skupštine je, na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7) Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10) i čl. 46. i 61. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva, doneo Odluku o raspisivanju Prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština 01 Broj 02-282/23, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 11 od 10. februara 2023. godine.

U skladu sa članom 47. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva, kojim je propisano da se prijava na javni konkurs podnosi Odboru u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”, rok za dostavljanje prijava na Prvi javni konkurs trajao je do 25. februara 2023. godine.

Članom 48. stav 6. Zakona o visokom savetu sudstva propisano je da, posle ispitivanja dozvoljenosti, blagovremenosti i potpunosti prijava, Odbor sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na Desetoj sednici održanoj 6. marta 2023. godine, saglasno članu 48. st. 1, 2. i 6. Zakona o Visokom savetu sudstva, ispitao je sve podnete prijave na Prvi javni konkurs i priložene dokaze o ispunjenosti uslova za izbor člana Saveta, nakon čega je sačinio listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, kako je navedeno u dispozitivu.

PREDSEDNIK
Vladimir Đukanović

Odluka o rasporedu razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za pravosuđe, državnu
upravu i lokalnu samoupravu
07 Broj: 02-282/23-27
6. mart 2023. godine
B e o g r a d

Na osnovu čl. 43. i 48. st. 1. i 7. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS“, broj 10/23), čl. 43. i 48. st. 1. i 7. Zakona o Visokom savetu tužilaštva („Službeni glasnik RS“, broj 10/23) i člana 51. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, broj 20/12 - prečišćen tekst), Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na Desetoj sednici održanoj 6. marta 2023. godine, doneo je

O D L U K U
o rasporedu razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove
za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva
koje bira Narodna skupština

Razgovori sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština obaviće se u subotu, 11. marta 2023. godine, u Maloj sali Doma Narodne skupštine, Beograd, Trg Nikole Pašića 13, prema sledećem rasporedu:

09:00 – 11:30 Razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva
1. Jelena Vučković iz Niša (preuzmite biografiju kandidata)
2. Dragan Milićević iz Šapca (preuzmite biografiju kandidata)
3. Čedomir Kokanović iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
4. Žikica Dronjak iz Novog Sada (preuzmite biografiju kandidata)
5. Nikola Bodiroga iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
6. Marina Grbić iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
7. Vojkan Simić iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
8. Rastko Brajković iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
9. Dragutin Radosavljević iz Kragujevca (preuzmite biografiju kandidata)
10. Branislav Manić iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
11. Violeta Denić iz Niša (preuzmite biografiju kandidata)

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:30 Razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta tužilaštva
1. Miroslav Đorđević iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
2. Dušan Purić iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
3. Predrag Ćetković iz Novog Sada (preuzmite biografiju kandidata)
4. Vesna Luković iz Novog Pazara (preuzmite biografiju kandidata)

13:30 – 14:00 Pauza

14:00 – 16:00 Razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva
1. Vladimir Simić iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
2. Aleksandar Popović iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
3. Srđan Stefanović iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
4. Nenad Tešić iz Novog Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
5. Jelena Glušica iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
6. Bojan Petrović iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
7. Nataša Delić iz Beograda. (preuzmite biografiju kandidata)

O b r a z l o ž e nj e

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na Desetoj sednici, održanoj 6. marta 2023. godine, sačinio liste kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor članova Visokog saveta sudstva i izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, na osnovu prijava na Prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština i prijava na Prvi javni konkurs za izbor Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština.

Članom 48. stav 7. Zakona o Visokom savetu sudstva i članom 48. stav 7. Zakona o Visokom savetu tužilaštva propisano je da Odbor objavljuje biografije kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor i raspored razgovora sa njima na internet stranici Narodne skupštine.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na Desetoj sednici održanoj 6. marta 2023. godine, utvrdio je raspored razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor za člana Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, tako što je odlučio da se prvo obavi razgovor sa kandidatima koji su podneli prijavu samo za izbor članova Visokog saveta sudstva, potom sa kandidatima koji su podneli prijavu samo za izbor članova Visokog saveta tužilaštva i, na kraju, sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor i članova Visokog saveta sudstva i članova Visokog saveta tužilaštva, tako da je doneta odluka kako je navedeno u dispozitivu.

PREDSEDNIK

Vladimir Đukanović

Odluka o raspisivanju prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština - objavljeno 10. februara 2023. godine

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7) Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) i čl. 46. i 61. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 10/23), predsednik Narodne skupštine donosi

O D L U K U
O RASPISIVANjU PRVOG JAVNOG KONKURSA
ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA
KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA

1. Ovom odlukom raspisuje se Prvi javni konkurs za izbor četiri člana Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština (u daljem tekstu: Javni konkurs).

2. Narodna skupština bira članove Visokog saveta sudstva među istaknutim pravnicima, posle sprovedenog javnog konkursa, na predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine (u daljem tekstu: Odbor), glasovima dve trećine svih narodnih poslanika.

3. Mandat člana Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština traje pet godina i ne može biti ponovo biran na tu funkciju.

4. Kandidat za člana Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština može biti lice sa najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci koje ispunjava i uslove iz člana 44. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 10/23), i to:
1) da ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama na pravnom fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama na pravnom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine;
3) da ima iskustvo i znanje od značaja za rad pravosuđa;
4) da je dostojno za obavljanje funkcije člana Saveta;
5) da nije navršilo 65 godina života;
6) da ne obavlja sudijsku ili javnotužilačku funkciju;
7) da nije izabrano na javnu funkciju neposredno od građana, da ne obavlja funkciju na koju ga bira Narodna skupština, odnosno da ne obavlja funkciju sudije Ustavnog suda ili državnog sekretara;
8) da snažno ne utiče na donošenje političkih odluka;
9) da nije vršio neprimeren uticaj na rad sudije, suda ili nosioca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva;
10) da u javnom istupanju nije zastupao stav koji ugrožava nezavisnost sudstva ili samostalnost javnog tužilaštva.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje član Visokog saveta sudstva treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama. Moralne osobine su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda Visokog saveta sudstva i sudstva u vršenju funkcije i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, očuvanje samostalnosti, nepristrasnosti, integriteta i dostojanstva u vršenju funkcije i izvan nje i staranje o očuvanju poverenja u rad i autoritet Visokog saveta sudstva i sudstva u javnosti.

Prilikom izbora posebno se ceni stručni ili naučni rad od značaja za rad pravosuđa, kao i razumevanje pravosuđa i zalaganje u profesionalnom radu ili javnom delovanju za nezavisnost sudstva.

5. Član Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština ne može biti na funkciji u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine ili javnoj službi, biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način, baviti se javnim ili privatnim plaćenim poslom, izuzev nastavne delatnosti na pravnom fakultetu, niti pružati pravne usluge ili davati pravne savete uz naknadu.

Sa funkcijom člana Visokog saveta sudstva nespojivi su i druga funkcija, posao ili privatni interes koji su protivni dostojanstvu i nezavisnosti člana Visokog saveta sudstva ili štete ugledu Visokog saveta sudstva.

6. Član Visokog saveta sudstva može, van radnog vremena, da se bez posebnog odobrenja bavi nastavnom, naučnom i umetničkom delatnošću, uz naknadu.

U slučaju određenom zakonom, član Visokog saveta sudstva može, u toku radnog vremena, da obavlja nastavnu delatnost u Pravosudnoj akademiji.

Član Visokog saveta sudstva može u toku radnog vremena, po odobrenju predsednika Visokog saveta sudstva, da učestvuje u radu stručnog tela obrazovanog u skladu sa posebnim propisom i radne grupe za izradu zakona i drugog akta.

Član Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština za vreme trajanja mandata ne može biti biran za sudiju, predsednika suda ili nosioca javnotužilačke funkcije.

7. Član Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština ostvaruje prava iz radnog odnosa u Visokom savetu sudstva u skladu sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa sudije, ako Zakonom o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 10/23) nije drukčije određeno.

Za vreme trajanja mandata, članu Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština miruju prava iz radnog odnosa koja je ostvarivao do izbora za člana Visokog saveta sudstva.

Izuzetno, član Visokog saveta sudstva koga je izabrala Narodna skupština, a koji je nastavnik na pravnom fakultetu, može ostvarivati prava iz radnog odnosa na pravnom fakultetu.

8. Javni konkurs sprovodi Odbor.

9. Prijava na Javni konkurs podnosi se Odboru na obrascu koji je sastavni deo ove odluke, a koji se može preuzeti na internet stranici Narodne skupštine www.parlament.rs.

Potpisana prijava na Javni konkurs, sa dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu, podnosi se neposredno ili poštom preporučeno, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na adresu: Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „Za Prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština”.

10. Lice koje podnosi prijavu na Javnom konkursu, uz prijavu prilaže sledeću dokumentaciju:
1) biografiju;
2) uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija);
3) izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (original ili overena fotokopija);
4) diplomu ili uverenje o završenom pravnom fakultetu – osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine (overena fotokopija);
5) potvrdu o najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci, sa tačnim opisom poslova (original ili overena fotokopija);
6) dokaz da nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (original ili overena fotokopija);
7) potvrdu Agencije za sprečavanje korupcije da ne obavlja sudijsku ili javnotužilačku funkciju, odnosno da nije izabrano na javnu funkciju neposredno od građana, da ne obavlja funkciju na koju ga bira Narodna skupština, odnosno da ne obavlja funkciju sudije Ustavnog suda ili državnog sekretara (original ili overena fotokopija);
8) ispravu o očitanoj ličnoj karti sa mikrokontrolerom (čipom), odnosno fotokopiju lične karte bez mikrokontrolera.
Dokazi koji se prilažu u fotokopiji overavaju se od strane javnog beležnika, osim na područjima gradova ili opština za koja nisu imenovani javni beležnici, u kojima fotokopiju može overiti osnovni sud, sudska jedinica, prijemna kancelarija osnovnog suda ili opštinska uprava.

11. Odbor odbacuje nedozvoljenu, nepotpunu ili neblagovremenu prijavu.

Prijava je nedozvoljena ako je podnese lice koje ne ispunjava uslove iz čl. 43. i 44. stav 1. tač. 1), 2), 5), 6) i 7) Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, broj 10/23).

12. Posle ispitivanja dozvoljenosti, blagovremenosti i potpunosti prijava, Odbor sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor i objavljuje njihove biografije i raspored razgovora sa njima na internet stranici Narodne skupštine.

Odbor, na javnoj sednici, uz učešće opšte i stručne javnosti razmatra prijave i podnete dokaze i obavlja razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor. Razgovor sa kandidatima direktno se prenosi putem medija.

Na posebnoj sednici, Odbor usvaja predlog osam kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva, koji dostavlja Narodnoj skupštini u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na Javni konkurs.

13. Ova odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u najmanje jednom sredstvu javnog informisanja koje pokriva teritoriju Republike Srbije, kao i na internet stranici Narodne skupštine i Visokog saveta sudstva.

01 Broj 02-282/23
U Beogradu, 10. februara 2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

P R E D S E D N I K
dr Vladimir Orlić, s.r.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
nedelja, 4. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja