Lista kandidata i lista organizacija za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za kulturu i informisanje
16 Broj: 02-1866/21
17. novembar 2021. godine
B e o g r a d


Odbor za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) je na sednici održanoj 17. novembra 2021. godine, utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za eletronske medije (u daljem tekstu Savet Regulatora), kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, koju su predložila udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, ako su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva, a imaju najmanje tri realizovana projekta u ovoj oblasti u poslednje tri godine, zajedničkim dogovorom.

Odbor je utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatora koju predlažu organizacije koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, na kojoj se nalaze sledeći kandidati:

 1. Radoje Kujović i
 2. Zoran Mirosavljević.
Odbor je utvrdio listu organizacija, koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, u skladu sa članom 10. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu Zakon), na kojoj se nalaze sledeće organizacije:

 1. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
 2. Savez slepih Srbije
 3. Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije
 4. Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad „Živimo zajedno“
 5. Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opština Aleksandrovac
 6. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pirot
 7. Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac
 8. Međuopštinske organizacija Saveza slepih Srbije Požarevac
 9. Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih u Pirotu
 10. Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac
 11. Kreativno zabavna radionica za mlade „Urban Stream“
 12. Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac
 13. Udruženje građana „Šansa“ Požarevac
 14. Okružna organizacija saveza slepih Srbije Kragujevac
 15. Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara
 16. Udruženje sa mentalnim invaliditetom Niš
 17. Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica
 18. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Vranju
 19. Društvo za pomoć MNRL Brus
 20. Udruženje MNRL Pirot
 21. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Priboj
 22. Udruženje tumača znakovnog jezika Srbije „Jedro“
 23. Društvo za pomoć MNRL grada Kraljeva.
U skladu sa članom 10. stav 5. Zakona, lista kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i lista organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, objaviće se na internet stranici Narodne skupštine.

PREDSEDNIK
Sandra Božić, s.r.


Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor dva člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 Broj: 02-1866/21 od 26. oktobra 2021. godine,
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,
o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji su ovlašćeni predlagači:

-univerziteti akreditovani u Republici Srbiji, zajedničkim dogovorom i
-udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, ako su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva a imaju najmanje tri realizovana projekta u ovoj oblasti u poslednje tri godine, zajedničkim dogovorom.

Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja kandidata za člana Saveta Regulatora se sprovodi tako što, svaki od gore navedenih ovlašćenih predlagača podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazloženi predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 6) Zakona, za člana Saveta Regulatora i objaviti je na internet stranici Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi listu kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora dva člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:

1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:

-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja kandidata;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu kandidata;
-podatke o obrazovanju kandidata;
-podatke o vrsti i dužini radnog odnosno stručnog iskustva kandidata, s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:

- uverenje o državljanstvu kandidata;
- izvod iz matične knjige rođenih kandidata;
- uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
- diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi kandidata;
- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci kandidata;
- pisana izjava kandidata kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu ovlašćenog predlagača u skladu članom 10. Zakona;
- uverenje o akreditaciji univerziteta u Republici Srbiji za ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona;
- potvrda Agencije za privredne registre kojom se dokazuje da je udruženje registrovano najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva, kao i Statut udruženja kojim se dokazuje da se ciljevi udruženje ostvaruju u oblasti slobode izražavanja i zaštita dece, za ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona;
- potvrda kojom se dokazuje da udruženje ima najmanje tri realizovana projekta u poslednje tri godine u oblastima slobode izražavanja i zaštita dece, za ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona.

Navedeni dokazi dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/18 - dr. propis) propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Imajući navedeno u vidu, potrebno je da ovlašćeni predlagač, u obrazloženom predlogu dva kandidata, navede za koju se od predviđenih mogućnosti kandidat opredeljuje, da li da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija, ili će to učiniti sam.

Rok za utvrđivanje liste kandidata kao i liste organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 6) Zakona može biti produžen, u slučaju da se ovlašćeni predlagač opredeli da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija.

Rok za podnošenje prijava:

- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine.

Adresa na koju se podnose prijave:

Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“. Prijave se mogu dostaviti lično na Pisarnici Narodne skupštine ili putem preporučene pošte.

Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na e-mejl adrese dana.gak@parlament.rs i vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.28. oktobar 2021. godine