REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za kulturu i informisanje
16 Broj: 02-104/20
10. februar 2020. godine
B e o g r a d

Saglasno članu 11. stav 2. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu Zakon), nadležna služba Narodne skupštine obezbedila je navedenim organizacijama, koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, prostor za održavanje sastanka, radi utvrđivanja zajedničkog predloga kandidata u Domu Narodne skupštine, u Beogradu, Trg Nikole Pašića 13, u sali III.

Sastanak organizacije je održan u ponedeljak, 10. februara 2020. godine sa početkom u 18,00 časova.

Na sastanak su pozvani predstavnici sledećih organizacija:

1. Grupacija radiodifuzije Udruženja za kreativnu industriju Privredne komore Srbije;
2. Udruženje elektronskih medija Srbije „ComNet“;
3. Društvo novinara Vojvodine;
4. Udruženje novinara Srbije.

Udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji su ovlastila po jednog svog predstavnika koji je prisustvovao održanom sastanku i zastupao ih prilikom utvrđivanja konačnog predloga dva kandidata za člana Saveta Regulatora.

Udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji utvrdili su dogovorom konačan predlog dva kandidata za člana Saveta Regulatora:

1. Biljana Ratković Njegovan;
2. Višnja Aranđelović.

PREDSEDNIK  
Mirko Krlić, s.r.Lista kandidata i lista organizacija za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za kulturu i informisanje
16 Broj: 02-104/20
10. februar 2020. godine
B e o g r a d

Odbor za kulturu i informisanje je na 37. sednici, održanoj 10. februara 2020. godine, na osnovu člana 60. Poslovnika Narodne skupštine i člana 9. stav 1. tač. 2) i 4) Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu Zakon), a u skladu sa članom 10. stav 5. Zakona, utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za eletronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora), kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, a koje su predložili sledeći ovlašćeni predlagači:


- nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji.

I

Odbor je utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatora, koje saglasno članu 9. stav 1. tačka 2) Zakona, predlaže nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i koju čine:

1. Slobodan Cvejić;
2. Slaviša Grujić.

II

Odbor je utvrdio listu kandidata, koje saglasno članu 9. stav 1. tačka 4) Zakona, predlažu udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji i koju čine:

1. Jakša Šćekić;
2. Aleksandar Simić;
3. Biljana Ratković Njegovan;
4. Višnja Aranđelović.


Odbor je utvrdio listu organizacija, koje u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 4) i članom 10. Zakona, zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača:

1. Grupacija radiodifuzije Udruženja za kreativnu industriju Privredne komore Srbije;
2. Udruženje elektronskih medija Srbije „ComNet“;
3. Društvo novinara Vojvodine;
4. Udruženje novinara Srbije.

Na osnovu člana 10. stav 5. Zakona o elektronskim medijima, lista kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i lista organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, objavljuje se na internet stranici Narodne skupštine.

PREDSEDNIK

Mirko Krlić, s.r.


Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 broj: 02-104/20 od 22. januara 2020. godine,
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,

o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji su ovlašćeni predlagači:


- nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- udruženja izdavača elektronskih medija čiji članovi imaju najmanje 30 dozvola za pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga i udruženja novinara u Republici Srbiji od kojih svako ponaosob ima najmanje 500 članova, a registrovana su najmanje tri godine pre raspisivanja javnog poziva, zajedničkim dogovorom.

Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja člana Saveta Regulatora sprovodi se tako, što svaki od navedenih ovlašćenih predlagača podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazložen predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 4) Zakona i objaviti ih na veb-sajtu Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi predlog liste kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:
-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu;
-podatke o obrazovanju;
-podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:
-uverenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-diploma o stečenoj stručnoj spremi;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci;
- ovlašćeni predlagač je dužan da dostavi pisanu izjavu kandidata koga predlaže, a kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu udruženja u skladu članom 10. Zakona;
- udruženje izdavača elektronskih medija treba da dostavi najmanje 30 dozvola za pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga svojih članova, u skladu sa članom 9. Zakona;
- udruženje novinara u Republici Srbiji treba da dostavi potvrdu da ima najmanje 500 članova, u skladu sa članom 9. Zakona;
- potrebno je da udruženja dostave potvrdu Agencije za privredne registre, kojom se dokazuje da su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva.

Navedeni dokazi dostavljaju se u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijava:
- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na veb-sajtu Narodne skupštine.
Adresa na koju se podnose prijave:
Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“.
Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatora, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na mejl adresu dejan.jevtovic@parlament.rs.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
ponedeljak, 17. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja