Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Narodne skupštine

Javno dostavljanje


Rešenje 03 Broj 112-2305/23-40 od 23. januara 2024. godine o odbacivanju prijave Dragane Kevkić iz Beograda, podnete na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Narodne skupštine, kao nedopuštene.Rešenje 03 Broj 112-2305/23-38 od 23. januara 2024. godine o odbacivanju prijave Dragane Kevkić iz Beograda, podnete na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Narodne skupštine, kao nepotpune.Imenovana preuzimanje rešenja ili uvid u obrazloženja rešenja može izvršiti u prostorijama Službe Narodne skupštine, u Ulici kralja Milana 14, u kancelariji broj 17, radnim danima od 8.30 do 15.00 časova.

Javno dostavljanje smatra se izvršenim istekom 15 dana od dana objavljivanja rešenja na veb prezentaciji i oglasnoj tabli.


Objavljeno, 9. februara 2024. godine


Spisak kandidata sa kojima se sprovodi izborni postupak na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Narodne skupštine
03 Broj: 112-2305/23-2 od 12. decembra 2023. godine


 1. JK2012202311
 2. JK2012202321
 3. JK2012202322
 4. JK2012202331
 5. JK2012202341
 6. JK2012202351
 7. JK2012202361
 8. JK2012202371
 9. JK2012202381
 10. JK2012202382
 11. JK2012202383
 12. JK2012202391
 13. JK2012202392
 14. JK20122023101
 15. JK20122023111
 16. JK20122023112
 17. JK20122023121
 18. JK20122023131

U Beogradu, 23. januar 2024. godineRok za podnošenje prijave na konkurs istekao je 28. decembra 2023. godine.REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
03 Broj: 112-2305/23-2
12. decembar 2023. godine
B e o g r a d


Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 3. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/19 i 67/21), čl. 2, 3, člana 4. stav 2. i člana 5. Odluke o obrazovanju i načinu rada konkursne komisije za sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Službi Narodne skupštine 21 Broj 02-1388/21 od 28. jula 2021. godine i 10. novembra 2022. godine


NARODNA SKUPŠTINA
oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
u Službi Narodne skupštine


I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Narodna skupština, Beograd, Ulica kralja Milana 14 i Trg Nikole Pašića 13

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za poslove stručne podrške za potrebe Odeljenja, koje je razvrstano u zvanje samostalni savetnik, u Odeljenju za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine, u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja složene poslove u vezi sa pripremom i obradom sednica Narodne skupštine; priprema podsetnik za vođenje sednice Narodne skupštine i podsetnike za pojedine tačke dnevnog reda i to u dve faze - za pretres u načelu i u pojedinostima, odnosno jedinstveni pretres i za dan za glasanje; sagledava tekst predloga akta sa pravno-tehničkog aspekta i, ukazuje predlagačima i sekretarima odbora na svoja zapažanja u vezi sa tim; proverava pravno-tehničku ispravnost amandmana; unosi u tekst podsetnika amandmane, mišljenje predlagača akta, kao i stavove nadležnih odbora; prati raspravu na sednici Narodne skupštine i prisustvuje sednici prilikom rasprave i glasanja o tačkama dnevnog reda za koje je zadužen; priprema usvojene tekstove zakona, i drugih akata koje je donela Narodna skupština, radi objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"; sačinjava tekst zapisnika sednice Narodne skupštine; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu načelnika Odeljenja i generalnog sekretara.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za pomoćne stručne poslove informisanja i odnosa s javnošću, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za odnose s javnošću u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odeljenju koji rade poslove u višem zvanju; priprema za sredstva javnog informisanja obaveštenja i najave o sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela, posetama domaćih i stranih delegacija i drugim događajima u organizaciji Narodne skupštine; učestvuje u organizaciji konferencije za novinare i pripremi materijala za predstavnike sredstava javnog informisanja i pomaže narodnim poslanicima da ostvare kontakt sa predstavnicima sredstava javnog informisanja; prati izveštavanje sredstava javnog informisanja o radu Narodne skupštine i po potrebi priprema dnevne preglede pisanja štampe za narodne poslanike i druge korisnike; za internet stranicu Narodne skupštine učestvuje u izradi informacija o radu Narodne skupštine i njenih radnih tela, posetama domaćih i stranih delegacija, aktivnostima narodnih poslanika, drugim događajima u organizaciji Narodne skupštine, ažurira sadržaje internih oglasnih tabli u Narodnoj skupštini; učestvuje u pripremi publikacija, biltena i drugih materijala namenjenih informisanju narodnih poslanika, Službe i javnosti; osposobljava se za samostalan rad na poslovima u Odeljenju i priprema se za polaganje državnog stručnog ispita; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu načelnika Odeljenja i generalnog sekretara.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina rada u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto za stručno-administrativne poslove protokola, koje je razvrstano u zvanje saradnik, u Odeljenju za poslove protokola, u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja manje složene poslove; pruža tehničku podršku u organizaciji poseta; pomaže u realizaciji konferencija, seminara, okruglih stolova i radionica koje druga lica organizuju u Narodnoj skupštini; pruža logističke informacije u vezi poseta Narodnoj skupštini i održavanja konferencija, seminara, okruglih stolova i radionica koje druga lica organizuju u Narodnoj skupštini; pomaže u pripremi i uređenju prostorija u Narodnoj skupštini za ceremonijalne prilike; stara se o sprovođenju procedure na Aerodromu „Nikola Tesla“ prilikom putovanja zvaničnika i gostiju Narodne skupštine; organizuje i obaveštava narodne poslanike, generalnog sekretara i zamenike generalnog sekretara o transportu do/od aerodroma; obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja po nalogu načelnika Odeljenja i generalnog sekretara.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

4. Administrativni sekretar za poslove protokola, koje je razvrstano u zvanje referent, u Odeljenju za poslove protokola, u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja administrativno-tehničke poslove u Odeljenju i vodi evidenciju o predatim i primljenim protokolarnim poklonima; učestvuje u sprovođenju procedure na Aerodromu „Nikola Tesla“ prilikom putovanja zvaničnika i gostiju Narodne skupštine; vrši spoljnu dostavu dokumenata između Narodne skupštine, državnih institucija i diplomatskih predstavništava; pomaže u obaveštavanju narodnih poslanika, generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara o transportu do/od aerodroma; vodi evidenciju o izdatim diplomatskim i službenim pasošima u Narodnoj skupštini; obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja po nalogu načelnika Odeljenja i generalnog sekretara.

Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija ili srednja stručna škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

5. Radno mesto za prateće stručne poslove za potrebe odbora, koje je razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti, u Sektoru za zakonodavstvo, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove; pomaže sekretaru odbora u pripremi saziva, izveštaja, amandmana odbora, predloga odluka, zaključaka, preporuka, zapisnika i drugih dokumenata od značaja za rad odbora; vrši elektronsku pripremu sednice odbora; pomaže sekretaru odbora u organizovanju sastanaka sa predsednikom i članovima odbora u vezi sa pitanjima iz delokruga rada odbora; pomaže sekretaru odbora u pripremi izveštaja o radu odbora i informacija o obavezama odbora i narodne skupštine koje proističu iz važećih propisa za potrebe rukovodioca Sektora; priprema kratke informacije o predlozima zakona i drugih akata, iz delokruga rada odbora, podnetih Narodnoj skupštini radi razmatranja i donošenja na sednici Narodne skupštine; pomaže sekretaru odbora u stručnoj obradi inicijativa, peticija, predstavki i predloga iz delokruga rada odbora; prisustvuje sednicama odbora i prati tok sednice radi realizacije odluka i zaključaka donetih na sednici; prisustvuje sastancima sekretara odbora sa predsednikom i članovima odbora i sačinjava belešku o održanom sastanku; pomaže sekretaru odbora u organizovanju javnog slušanja i u izradi akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije; obezbeđuje za internet i intranet server Narodne skupštine pripremu, objavljivanje i ažuriranje dokumenata i informacija nastalih u radu odbora; prati tekuće aktivnosti Narodne skupštine i prikuplja podatke od značaja za rad odbora korišćenjem svih raspoloživih resursa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, načelnika Odeljenja i sekretara odbora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

6. Radno mesto za pomoćne stručne poslove za potrebe odbora, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za ustavno-pravni sistem i organizaciju vlasti, u Sektoru za zakonodavstvo, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odeljenju koji rade poslove u višem zvanju; učestvuje u pripremi sednice odbora; vrši elektronsku pripremu sednice odbora; učestvuje u organizovanju sastanaka sekretara odbora sa predsednikom i članovima odbora, prisustvuje sastanku i sačinjava belešku o održanom sastanku; priprema stručne informacije za sekretara odbora; prisustvuje sednici odbora, prati tok sednice i rezultate glasanja, radi pripreme zapisnika; upoznaje se sa tekućim aktivnostima Narodne skupštine i prikuplja podatke od značaja za rad odbora korišćenjem svih raspoloživih resursa; prati propise od značaja za rad odbora, upoznaje se sa predmetima odbora i sačinjava spisak predloženih i donetih akata iz delokruga rada odbora; obavlja i druge poslove iz delokruga rada odbora po nalogu rukovodioca Sektora, načelnika Odeljenja i sekretara odbora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

7. Radno mesto za stručno-administrativne poslove za potrebe poslaničke grupe, koje je razvrstano u zvanje saradnik, u Odeljenju za poslove poslaničkih grupa, u Sektoru za zakonodavstvo, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja manje složene poslove; obavlja manje složene stručne poslove za potrebe poslaničke grupe; prima materijal za sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i odgovoran je za blagovremenu dostavu materijala predsedniku i članovima poslaničke grupe; obaveštava narodne poslanike o danu i vremenu održavanja sastanaka poslaničke grupe i vodi evidenciju o prisutnosti narodnih poslanika na sastanku; stara se o blagovremenoj predaji akata (predloga zakona, deklaracija, rezolucija, amandmana i dr.) pisarnici Narodne skupštine koje članovi poslaničke grupe upućuju Narodnoj skupštini i akata koje upućuju drugim državnim organima, organizacijama i telima; kompletira materijale koji se nalaze u skupštinskoj proceduri (predloge akta, amandmane, mišljenja predlagača akta i nadležnog odbora) za potrebe poslaničke grupe; prati sednice Narodne skupštine i, po potrebi, tokom sednice, članovima poslaničke grupe dostavlja potrebne podatke i informacije; odgovara na pozive građana u vezi sa radom Narodne skupštine, evidentira njihove predloge, sugestije i žalbe i o tome obaveštava predsednika i članove poslaničke grupe; prima inicijative, predstavke, predloge i peticije koje građani, organi i organizacije upućuju predsedniku i članovima poslaničke grupe i, po potrebi, dostavlja ih savetniku poslaničke grupe radi pripreme odgovora i stara se o njihovoj ekspediciji; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu predsednika poslaničke grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

8. Administrativni sekretar za potrebe poslaničke grupe, koje je razvrstano u zvanje referent, u Odeljenju za poslove poslaničkih grupa, u Sektoru za zakonodavstvo, 3 izvršioca;

Opis: Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe poslaničke grupe, prima materijal za sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i dostavlja ga predsedniku i članovima poslaničke grupe; obaveštava narodne poslanike o danu i vremenu održavanja sednice Narodne skupštine i sastanaka poslaničke grupe i vodi evidenciju o prisutnosti narodnih poslanika na sastanku; stara se o blagovremenoj predaji akata (predloga zakona, deklaracija, rezolucija, amandmana i dr.) pisarnici Narodne skupštine koje članovi poslaničke grupe upućuju Narodnoj skupštini i akata koje upućuje državnim organima, organizacijama i telima; kompletira materijale koji se nalaze u skupštinskoj proceduri (predloge akata, amandmane, mišljenja predlagača akta i nadležnog odbora) za potrebe poslaničke grupe; prati sednice Narodne skupštine i, po potrebi, tokom sednice, narodnim poslanicima dostavlja potrebne podatke i akte; odgovara na pozive građana u vezi sa radom Narodne skupštine, evidentira njihove predloge, sugestije i žalbe i o tome obaveštava predsednika i članove poslaničke grupe; prima inicijative, predstavke, predloge i peticije koje građani, organi i organizacije upućuju predsedniku poslaničke grupe i narodnim poslanicima i, po potrebi, dostavlja ih savetniku poslaničke grupe radi pripreme odgovora na njih i stara se o njihovoj ekspediciji; stara se o blagovremenom trebovanju kancelarijskog materijala za potrebe poslaničke grupe i o posluženju narodnih poslanika, kao i građana koji dolaze u poslaničku grupu; vodi evidenciju o prisustvu narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine i, po potrebi, vrši prebrojavanje glasova na sednici Narodne skupštine; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu predsednika poslaničke grupe, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija ili srednja stručna škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

9. Radno mesto za pomoćne stručne poslove u Odeljenju, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za ljudske resurse, u Sektoru za opšte poslove, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odeljenju koji rade poslove u višem zvanju; učestvuje u pripremi opštih i pojedinačnih akata o pravima, obavezama i dužnostima zaposlenih, kao i u izradi programa za osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih; učestvuje u izradi akata koje donosi generalni sekretar, u izradi programa za osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih radi unapređenja poslova u oblasti ljudskih resursa, kao i u pripremi strateških dokumenata Odeljenja; prati i primenjuje propise vezane za rad Odeljenja; prikuplja podatke radi izrade analiza potreba za obukama zaposlenih i planova i programa razvoja zaposlenih; vodi evidenciju o izdatim propusnicama za dolazak i odlazak sa posla; učestvuje u prijavljivanju zaposlenih za polaganje državnog stručnog ispita, vodi i ažurira evidenciju o tome; vrši kontrolu unosa i ažuriranja podataka o ljudskim resursima u odgovarajuće softverske pakete; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

10. Operater za pripremu i unošenje podataka, signiranje i zavođenje pošte; koje je razvrstano u zvanje referent, u Odseku pisarnice sa ekspedicijom i arhivom, u Odeljenju za administrativne poslove, u Sektoru za opšte psolove, 1 izvršilac;

Opis: Neposredno prima podneske i poštu preko poštanske službe i kurira; otvara i pregleda poštu i raspoređuje je po organizacionim jedinicama i klasifikuje predmete po materiji; unosi i ažurira podatke u elektronskoj bazi podataka koji nastaju u radu pisarnice; zavodi predmete i akte u skraćeni delovodnik i popis akata, upisuje predmete u dostavne knjige i prosleđuje korisnicima preko kurira; obavlja prijem, raspoređivanje, zavođenje, dostavu i arhiviranje elektronskih dokumenata u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronsko kancelarijsko poslovanje; vrši združivanje predmeta i akata; vrši prijem stranaka i daje obaveštenja usmeno; razvodi predmete; arhivira predmete i aktivira arhivirane predmete; vodi evidenciju o prisustvu narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine i, po potrebi, vrši prebrojavanje glasova na sednici Narodne skupštine; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija ili srednja stručna škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

11. Radno mesto za prateće planske poslove, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odseku za budžetsko planiranje, u Odeljenju za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove, u Sektoru za opšte poslove, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odseku koji rade za poslove u višem zvanju; učestvuje u obradi podataka iz dostavljenih finansijskih planova organizacionih i funkcionalnih celina kao i u pripremi dokumentacije za praćenje izvršenja skupštinskog budžeta po ekonomskim klasifikacijama, organizacionim i funkcionalnim celinama – korisnika skupštinskog budžeta za potrebe obavljanja poslova i zadataka iz delokruga rada Odseka; u svom radu koristi odgovarajuće softverske pakete (interne); učestvuje u izradi plana rashoda na nivou Narodne skupštine prema ekonomskim klasifikacijama i prema učesnicima u postupku planiranja skupštinskog budžeta; priprema izveštaje i dokumentaciju za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji se odnose na izvršenje skupštinskog budžeta; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

12. Radno mesto za stručno-administrativne poslove materijalno-robnog knjigovodstva, koje je razvrstano u zvanje saradnik, u Odseku za budžetsko računovodstvo, u Odeljenju za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove, u Sektoru za opšte poslove, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja manje složene poslove; priprema dokumentaciju za redovne i vanredne popise i vrši usaglašavanje popisa imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem u knjigama, a utvrđene viškove i manjkove, sa ostalom dokumentacijom; prima i kompletira ulazne fakture za nabavku potrošnog materijala, sitnog inventara i osnovnih sredstava; unosi i obrađuje podatke i dokumenta nastala u radu korišćenjem odgovarajućih softverskih paketa (interne); vodi evidenciju o nabavljenom i utrošenom materijalu i sitnom inventaru i vrši usaglašavanje analitičkih evidencija sa magacinskim i finansijskim knjigovodstvom; vrši usaglašavanje godišnjeg popisa materijala i sitnog inventara sa popisnom komisijom i na osnovu rešenja generalnog sekretara sprovodi knjiženje eventualnih razlika po godišnjem popisu; vodi analitičku evidenciju osnovnih sredstava, usaglašava knjigovodstveno stanje osnovnih sredstava sa finansijskim knjigovodstvom i godišnjim popisom i vrši obračun amortizacije osnovnih sredstava; usaglašava sintetička i analitička knjiženja sa pomoćnim knjigama; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja društveno-humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

13. Inženjer za programske sisteme, koje je razvrstano u zvanje viši savetnik, u Odseku za informaciono-komunikacione tehnologije, u Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku, u Sektoru za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja najsloženije poslove za potrebe Odseka; stara se o funkcionalnoj ispravnosti operativnog i aplikativnog softvera u Narodnoj skupštini; sagledava potrebe za novim softverom u Službi i predlaže odgovarajuće mere s tim u vezi; učestvuje u pripremi projektnih zadataka za uvođenje aplikativnog softvera za obradu podataka u Narodnoj skupštini; konfiguriše, administrira i radi na razvoju softvera za rad sa bazama u Narodnoj skupštini; predlaže mere za unapređenje izgleda i funkcionalnosti internet prezentacije Narodne skupštine; instalira i konfiguriše sistemski i aplikativni softver na računarima u Narodnoj skupštini; neposredno unosi i ažurira podatke u elektronskoj bazi podataka o stanju programskih sistema; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada:
Beograd, Ulica kralja Milana 14 i Trg Nikole Pašića 13.

IV Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Napomena:
Smatra se da je kandidat ispunio merila, ako je u izbornom postupku na javnom konkursu ostvario najmanje 36 bodova ukupno za izbor za izvršilačko radno mesto, koje nije rukovodeće i ukoliko nije prethodno isključen iz izbornog postupka.

Kandidat koji je osvojio jedan bod u proveri određene kompetencije odnosno ne ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije ili se ne odazove pozivu da učestvuju u proveri jedne kompetencije, isključuje se iz daljeg toka izbornog postupka, o čemu se obaveštava na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navede u svojoj prijavi.

Kandidat koji u proveri posebne funkcionalne kompetencije osvoji od jedan do pet bodova na testu koji se sastoji od 20 pitanja, kao i kandidat koji osvoji od jedan do osam bodova na testu koji se sastoji od 30 pitanja, isključuje se iz daljeg izbornog postupka, o čemu se obaveštava na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navede u svojoj prijavi.

Kandidat koji osvoji od jedan do tri boda na proveri posebnih funkcionalnih kompetencija koje se odnose na znanje stranih jezika, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izršilačka radna mesta:
- „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa;
- „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
- „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem testa.

Napomena:
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na veb prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima - www.suk.gov.rs.

Rezultati provere opštih funkcionalnih kompetencija za kandidata koji je ispunio merila na proveri opštih funkcionalnih kompetencija u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u konkursnim postupcima u Narodnoj skupštini koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere, osim ako kandidat ne zahteva novu proveru opštih funkcionalnih kompetencija.

Kandidatu koji je ostvario jedan bod na proveri jedne od opštih funkcionalnih kompetencija, ponovo se proveravaju sve opšte funkcionalne kompetencije u drugom konkursnom postupku koji se sprovodi u Narodnoj skupštini.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine); propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo B1) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo B1) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od
20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: administrativno-tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine); propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine); propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine); propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od
30 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: administrativno-tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka).

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: poslovi upravljanja ljudskim resursima (propisi u oblasti radno – pravnih odnosa u državnim organima) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 10:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od
20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: administrativno-tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A1) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 11:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 12:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine i Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 13:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od
20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: informatički poslovi (TCP/IP i DNS) -proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Napomena:
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na veb prezentaciji Narodne skupštine (www.parlament.rs).

3. Ponašajne kompetencije za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem intervjua baziranog na kompetencijama.
Rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata koji je ispunio merila u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u konkursnim postupcima u Narodnoj skupštini koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa, proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

V Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na veb prezentaciji Narodne skupštine (www.parlament.rs) ili u štampanoj verziji u prostorijama pisarnice Službe Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14. Prijave na konkurs mogu se podneti poštom ili neposredno pisarnici Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su pisani dokazi o znanju rada na računaru i o znanju engleskog jezika.
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu Rad na računaru*), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Znanje stranog jezika”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom*), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

VI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja da lice nije osuđivano; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidat/ti sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre
1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 - dr. propis i 2/23 - US) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu kao i uverenje koje izdaje MUP da kandidat nije osuđivan.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VII Rok za podnošenje ostalih dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

VIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 9. januara 2024. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.
Provere opštih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Zgrade Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Trajanje radnog odnosa: Za sva oglašena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10.00 do 12.00 časova: Marko Joković 011/3026-566, Nataša Begović 011/3200-620 i Kristina Jovanović 011/3200-629, Odeljenje za ljudske resurse.

XI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Narodna skupština, Odeljenje za ljudske resurse, Ulica kralja Milana 14, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (naziv radnog mesta)”.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene rešenjem Konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavljuje na veb prezentaciji i oglasnim tablama Narodne skupštine i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


GENERALNI SEKRETAR

Srđan Smiljanić
Objavljeno na sajtu Narodne skupštine i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje 20. decembra 2023. godine.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3