Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Narodne skupštine

LISTA KANDIDATA
koji su izabrani u konkursnom postupku na javnom konkursu 03 Broj:112-1263/23 od 
30. juna 2023. godine, koji je objavljen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na veb prezentaciji i oglasnim tablama Narodne skupštine dana 
19. jula 2023. godine.


IRENA SOLDAT, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202311 i postigla je ukupno 57 bodova.

NATAŠA JOVANOVIĆ, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202321 i postigla je ukupno 50 bodova.

MAJA ČOLOVIĆ, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202331 i postigla je ukupno  47 bodova.

GORDANA BOŽIĆ, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202341 i postigla je ukupno 49 bodova.

VANjA BLAGOJEVIĆ, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202351 i  postigla je ukupno 45 bodova.

VLADIMIR BIJELIĆ, kandidat je u konkursnom postupku učestvovao pod šifrom JK197202353 i postigao je ukupno 45 bodova.

IVANA MARINKOVIĆ, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202361 i postigla je ukupno 60 bodova.

MARKO JOKOVIĆ, kandidat je u konkursnom postupku učestvovao pod šifrom JK197202371 i postigao je ukupno  49 bodova.

NEVENA KOKANOVIĆ, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK197202381 i postigla je ukupno 56 bodova.

VLADIMIR BOGDANOVIĆ, kandidat je u konkursnom postupku učestvovao pod šifrom JK197202391 i postigla ukupno 51 bod.

DEJAN ĐORĐEVIĆ, kandidat je u konkursnom postupku učestvovao pod šifrom JK197202392 i postigao je ukupno 46 bodova.

DRAGAN ĐOKIĆ, kandidat je u konkursnom postupku učestvovao pod šifrom JK1972023101 i postigao je ukupno 52 boda.

RADA ZEC, kandidatkinja je u konkursnom postupku učestvovala pod šifrom JK1972023111  i postigla je ukupno 43 boda.


Spisak kandidata sa kojima se sprovodi izborni postupak na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Službi Narodne skupštine 
03 Broj: 112-1263/23 od 30. juna 2023. godine

1.JK197202311
2.JK197202312
3.JK197202321
4.JK197202331
5.JK197202341
6.JK197202351
7.JK197202353
8.JK197202361
9.JK197202362
10.JK197202371
11.JK197202381
12.JK197202391
13.JK197202392
14.JK1972023101
15.JK1972023111
    
U Beogradu, 7. avgust 2023. godine
Rok za podnošenje prijave na konkurs istekao je 27. jula 2023. godine.


REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
03 Broj: 112-1263/23-2
30. jun 2023. godine
B e o g r a d


Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 3. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/19 i 67/21), čl. 2, 3, člana 4. stav 2. i člana 5. Odluke o obrazovanju i načinu rada konkursne komisije za sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Službi Narodne skupštine 21 Broj 02-1388/21 od 28. jula 2021. godine i 10. novembra 2022. godine

NARODNA SKUPŠTINA
oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
u Službi Narodne skupštine


I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Narodna skupština, Beograd, Ulica kralja Milana 14 i Trg Nikole Pašića 13.


II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za stručne poslove za potrebe Biblioteke Narodne skupštine - istraživač, koje je razvrstano u zvanje viši savetnik, u Biblioteci Narodne skupštine, u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja najsloženije poslove u Biblioteci; izrađuje informativne, analitičke i istraživačke radove o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine na zahtev narodnih poslanika, radnih tela i Službe; izrađuje informativne i analitičke istraživačke radove o predlogu zakona i drugog akta, kao i o pitanjima koja će se raspravljati na sednici Narodne skupštine (kratki izveštaj i uporedna iskustva); na zahtev korisnika priprema analize uporednih istraživanja na zadatu temu; pruža stručnu pomoć korisnicima u samostalnom istraživanju (upućuje ih na izvor informacija, kao i na metode pretraživanja); razvija modele i definiše metodologiju istraživanja; sarađuje sa srodnim službama u zemlji i inostranstvu radi razmene informacija i prikupljanja neophodnih podataka; izrađuje stručne analize i informacije na zahtev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija, u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju o aktivnostima Narodne skupštine, zakonodavstvu Republike Srbije i drugim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima u Republici Srbiji po odobrenju generalnog sekretara; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Biblioteke po nalogu načelnika Biblioteke i generalnog sekretara.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za prateće stručne poslove za potrebe odbora, koje je razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za ekonomsko-finansijska pitanja, u Sektoru za zakonodavstvo, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove; pomaže sekretaru odbora u pripremi saziva, izveštaja, amandmana odbora, predloga odluka, zaključaka, preporuka, zapisnika i drugih dokumenata od značaja za rad odbora; vrši elektronsku pripremu sednice odbora; pomaže sekretaru odbora u organizovanju sastanaka sa predsednikom i članovima odbora u vezi sa pitanjima iz delokruga rada odbora; pomaže sekretaru odbora u pripremi izveštaja o radu odbora i informacija o obavezama odbora i Narodne skupštine koje proističu iz važećih propisa za potrebe rukovodioca Sektora; priprema kratke informacije o predlozima zakona i drugih akata, iz delokruga rada odbora, podnetih Narodnoj skupštini radi razmatranja i donošenja na sednici Narodne skupštine; pomaže sekretaru odbora u stručnoj obradi inicijativa, peticija, predstavki i predloga iz delokruga rada odbora; prisustvuje sednicama odbora i prati tok sednice radi realizacije odluka i zaključaka donetih na sednici; prisustvuje sastancima sekretara odbora sa predsednikom i članovima odbora i sačinjava belešku o održanom sastanku; pomaže sekretaru odbora u organizovanju javnog slušanja i u izradi akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije; obezbeđuje za internet i intranet server Narodne skupštine pripremu, objavljivanje i ažuriranje dokumenata i informacija nastalih u radu odbora; prati tekuće aktivnosti Narodne skupštine i prikuplja podatke od značaja za rad odbora korišćenjem svih raspoloživih resursa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, načelnika Odeljenja i sekretara odbora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto za pomoćne stručne poslove za potrebe odbora, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za ekonomsko-finansijska pitanja, u Sektoru za zakonodavstvo, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odeljenju koji rade poslove u višem zvanju; učestvuje u pripremi sednice odbora; vrši elektronsku pripremu sednice odbora; učestvuje u organizovanju sastanaka sekretara odbora sa predsednikom i članovima odbora, prisustvuje sastanku i sačinjava belešku o održanom sastanku; priprema stručne informacije za sekretara odbora; prisustvuje sednici odbora, prati tok sednice i rezultate glasanja, radi pripreme zapisnika; upoznaje se sa tekućim aktivnostima Narodne skupštine i prikuplja podatke od značaja za rad odbora korišćenjem svih raspoloživih resursa; prati propise od značaja za rad odbora, upoznaje se sa predmetima odbora i sačinjava spisak predloženih i donetih akata iz delokruga rada odbora; obavlja i druge poslove iz delokruga rada odbora po nalogu rukovodioca Sektora, načelnika Odeljenja i sekretara odbora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

4. Administrativni sekretar za potrebe odbora, koje je razvrstano u zvanje referent, u Odeljenju za opšta društvena pitanja, u Sektoru za zakonodavstvo, 1 izvršilac;

Opis: Po nalogu sekretara odbora dostavlja saziv za sednicu odbora članovima odbora, odnosno njihovim zamenicima; predsedniku i potpredsednicima Narodne skupštine; generalnom sekretaru, zamenicima i pomoćnicima generalnog sekretara; poslaničkim grupama, organizacionoj jedinici za odnose sa javnošću, Vladi i predlagaču akta; vrši elektronsku pripremu sednice odbora; obaveštava sve članove odbora o vremenu i mestu održavanja sednice; obezbeđuje salu za održavanje sednice i sastanaka odbora i prisustvo pratećih službi neophodnih za rad odbora (stenografe, snimatelje, bife, protokol i dr.); umnožava materijal po uputstvu sekretara odbora i blagovremeno ga dostavlja članovima i zamenicima članova odbora; prisustvuje sednici odbora, vodi evidenciju o prisutnima na sednici i sastanku odbora o čemu izveštaj dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici za finansijsko-materijalne poslove u Narodnoj skupštini; ažurira originalnu dokumentaciju i obrađene predmete i dostavlja ih arhivu, odnosno pisarnici Narodne skupštine; po potrebi, priprema pregled, odnosno spisak amandmana na predlog zakona koji se razmatra na sednici odbora; vodi evidenciju predmeta, odnosno predstavki upućenih odboru i ekspeduje materijal odbora na odgovarajuće adrese; vodi evidenciju o davanju sala za održavanje sednica i sastanaka; vodi evidenciju o prisustvu narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine i, po potrebi, vrši prebrojavanje glasova na sednici Narodne skupštine; obavlja i druge administrativno-tehničke poslove iz delokruga rada odbora po nalogu rukovodioca Sektora, načelnika Odeljenja i sekretara odbora.

Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija ili srednja stručna škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

5. Administrativni sekretar za potrebe poslaničke grupe, koje je razvrstano u zvanje referent, u Odeljenju za poslove poslaničkih grupa, u Sektoru za zakonodavstvo, 3 izvršioca;

Opis: Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe poslaničke grupe, prima materijal za sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i dostavlja ga predsedniku i članovima poslaničke grupe; obaveštava narodne poslanike o danu i vremenu održavanja sednice Narodne skupštine i sastanaka poslaničke grupe i vodi evidenciju o prisutnosti narodnih poslanika na sastanku; stara se o blagovremenoj predaji akata (predloga zakona, deklaracija, rezolucija, amandmana i dr.) pisarnici Narodne skupštine koje članovi poslaničke grupe upućuju Narodnoj skupštini i akata koje upućuje državnim organima, organizacijama i telima; kompletira materijale koji se nalaze u skupštinskoj proceduri (predloge akata, amandmane, mišljenja predlagača akta i nadležnog odbora) za potrebe poslaničke grupe; prati sednice Narodne skupštine i, po potrebi, tokom sednice, narodnim poslanicima dostavlja potrebne podatke i akte; odgovara na pozive građana u vezi sa radom Narodne skupštine, evidentira njihove predloge, sugestije i žalbe i o tome obaveštava predsednika i članove poslaničke grupe; prima inicijative, predstavke, predloge i peticije koje građani, organi i organizacije upućuju predsedniku poslaničke grupe i narodnim poslanicima i, po potrebi, dostavlja ih savetniku poslaničke grupe radi pripreme odgovora na njih i stara se o njihovoj ekspediciji; stara se o blagovremenom trebovanju kancelarijskog materijala za potrebe poslaničke grupe i o posluženju narodnih poslanika, kao i građana koji dolaze u poslaničku grupu; vodi evidenciju o prisustvu narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine i, po potrebi, vrši prebrojavanje glasova na sednici Narodne skupštine; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu predsednika poslaničke grupe, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija ili srednja stručna škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

6. Radno mesto za stručne poslove za potrebe Odeljenja, koje je razvrstano u zvanje viši savetnik, u Odeljenju za evropske integracije, u Sektoru za međunarodne odnose, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja najsloženije poslove za potrebe odbora, pododbora i radnih grupa obrazovanih u odboru i za potrebe Odeljenja; zamenjuje sekretara odbora za vreme njegovog odsustva; prati propise iz oblasti rada odbora, priprema analize, informacije i daje stručna mišljenja o stepenu usklađenosti predloga akata u Narodnoj skupštini sa propisima Evropske unije i o drugim pitanjima iz delokruga rada Odbora; pruža stručnu pomoć narodnim poslanicima i radnim grupama u Narodnoj skupštini u izradi analize usklađenosti akata sa propisima Evropske unije, koji se pripremaju u Narodnoj skupštini; sarađuje sa nadležnim službama državnih organa, parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije, u postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji i pruža stručnu podršku narodnim poslanicima u realizaciji saradnje sa evropskim institucijama; pruža stručnu podršku u realizaciji regionalne saradnje (RSS, PSPS, KOSAK, KOSAP, PSJIE) i po potrebi obavlja poslove sekretara delegacija prilikom razmena poseta; učestvuje na sastancima sa predsednikom i članovima odbora koje inicira sekretar odbora i, po potrebi, iznosi stručno mišljenje o pojedinim pitanjima; vodi evidenciju o aktima i predlozima akata iz delokruga rada odbora, o čemu sačinjava informaciju; prati tok sednice i u dogovoru sa sekretarom odbora priprema sazive, izveštaje, amandmane odbora, predloge odluka, zaključaka, preporuka, zapisnika i drugih dokumenata od značaja za rad odbora; vrši elektronsku pripremu sednice odbora; stručno obrađuje inicijative, peticije, predstavke i predloge građana i organizacija u dogovoru sa sekretarom odbora; učestvuje u izradi izveštaja o radu odbora i informacija o obavezama odbora i Narodne skupštine koje proističu iz važećih propisa; učestvuje u pripremi nacrta skupštinskog budžeta u delu koji se odnosi na rad odbora; učestvuje sa sekretarom odbora u stručnoj pripremi putovanja u inostranstvo članova odbora i poseta stranih delegacija odboru; učestvuje u izradi odgovora po zahtevima za slobodni pristup informacijama od javnog značaja; pruža stručnu podršku u organizovanju javnih slušanja i učestvuje u pripremi informacije o javnom slušanju; obavlja i druge poslove iz delokruga rada odbora po nalogu rukovodioca Sektora, načelnika Odeljenja i sekretara odbora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

7. Radno mesto za kadrovske poslove, koje je razvrstano u zvanje viši savetnik, u Odeljenju za ljudske resurse, u Sektoru za opšte poslove, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja najsloženije poslove za potrebe Odeljenja; učestvuje u izradi opštih akata i izrađuje pojedinačna akta iz oblasti radnih odnosa i upravljanja ljudskim resursima; daje objašnjenja u pogledu pitanja iz oblasti radnih odnosa i izrađuje pojedinačna rešenja o pravima, obavezama i dužnostima zaposlenih; prati i primenjuje propise vezane za rad Odeljenja; učestvuje u pripremi i realizaciji politike upravljanja ljudskim resursima; obavlja poslove raspisivanja internog i javnog konkursa, organizovanja intervjua i testiranja, kao i drugih poslova sa kandidatima i učesnicima po objavljenom internom i javnom konkursu i priprema izveštaje u vezi raspisanog konkursa; obavlja stručne poslove kada disciplinski postupak pokreće, vodi i o disciplinskoj odgovornosti za povredu dužnosti iz radnog odnosa odlučuje generalni sekretar; formira bazu podataka i dokumentacije u vezi sa raspisanim internim i javnim konkursima, sprovedenim disciplinskim postupcima i izrečenim merama, kao i o utvrđenim odgovornostima zaposlenih u Službi za prouzrokovanu materijalnu štetu; analizira kadrovske potrebe Službe i učestvuje u izradi kadrovskog plana; sprovodi proceduru u vezi ocenjivanja državnih službenika i učestvuje u izradi rešenja o oceni; učestvuje u izradi pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi; učestvuje u pripremi nacrta skupštinskog budžeta u delu koji se odnosi na rad Odeljenja; sprovodi preporuke internog revizora za otklanjanje nedostataka u Odeljenju; odgovoran je za blagovremeni unos, ažurnost i tačnost ocena državnih službenika unetih u elektronsku bazu podataka zaposlenih u Službi; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja, a po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

8. Radno mesto za stručnu podršku poslova postupaka javnih nabavki, koje je razvrstano u zvanje samostalni savetnik, u Odseku za javne nabavke, u Sektoru za opšte poslove, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja složene poslove za potrebe Odseka; učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki; vrši izradu konkursne dokumentacije za nabavke dobara, usluga i radova, kao i oglašavanje javne nabavke u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke; izrađuje modele ugovora o nabavci dobara, usluga i radova i stara se o tenderskoj dokumentaciji; vrši prijem, zavodi ponude i obavlja poslove sređivanja i pravilnog čuvanja dokumentacije javnih nabavki; stara se o pravilnom i blagovremenom obnavljanju ugovora; priprema oglase i obaveštenja o javnim nabavkama i dostavlja ih na objavljivanje „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na Portal javnih nabavki; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka i rukovodoca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja ekonomskih ili pravnih nauka ili drugih društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen ispit za službenika za javne nabavke, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

9. Tehničar za elektronske sisteme, koje je razvrstano u zvanje referent, u Odseku za elektronske sisteme, u Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku, u Sektoru za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije, 2 izvršioca;

Opis: Održava i kontroliše ispravnost konferencijskog i drugih elektronskih sistema u Narodnoj skupštini i sprovodi mere njihove zaštite; vodi evidenciju o radovima na konferencijskom i drugim elektronskim sistemima u Narodnoj skupštini u elektronskom i papirnom obliku; priprema, izdaje i evidentira stalne i privremene identifikacione kartice i formira listinge sa konferencijskog sistema u Narodnoj skupštini; obavlja, po nalogu šefa Odseka, poslove za potrebe drugih elektronskih sistema u Narodnoj skupštini; formira audio i video zapise, kao i njihovu softversku obradu i arhiviranje uz pomoć specijalizovanog aplikativnog softvera, po odobrenju generalnog sekretara, vrši distribuciju arhive audio i video zapisa narodnim poslanicima i drugim korisnicima u Narodnoj skupštini putem računarske mreže ili prenosivih medijuma; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajnju, gimnazija ili srednja stručna škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

10. Softver inženjer aplikacija, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odseku za informaciono – komunikacione tehnologije, u Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku, u Sektoru za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odseku koji rade za poslove u višem zvanju; pomaže u sagledavanju potreba za novim softverom u Narodnoj skupštini i predlaže odgovarajuće mere s tim u vezi; pomaže u pripremi projektnih zadataka za uvođenje aplikativnog softvera za obradu podataka u Narodnoj skupštini; pomaže u konfigurisanju, administriranju i razvoju softvera za rad sa bazama u Službi; učestvuje u sprovođenju mera za unapređenje izgleda i funkcionalnosti internet prezentacije Narodne skupštine; učestvuje u instaliranju i konfigurisanju sistemskog i aplikativnog softvera na računarima u Narodnoj skupštini; pomaže kod unosa podataka u elektronsku bazu podataka o stanju programskih sistema; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odseka po nalogu šefa Odseka, načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

11. Radno mesto za pomoćne stručne poslove za zaštitu, korišćenje i održavanje kulturnih dobara, koje je razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara, u Sektoru za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije, 1 izvršilac;

Opis: Obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima pruža stručnu podršku državnim službenicima u Odeljenju koji rade za poslove u višem zvanju; pomaže u obavljanju poslova zaštite, korišćenja i održavanja kulturnih dobara i planiranja aktivnosti u vezi sa tim; prati propise iz oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara i učestvuje u pripremi akata za ostvarivanje zaštite i korišćenje kulturnih dobara; prati spovođenje mera zaštite kulturnih dobara; učestvuje u sređivanju, čuvanju, održavanju i korišćenju pokretnih kulturnih dobara; sarađuje sa institucijama u čijem je delokrugu zaštita i održavanje kulturnih dobara, kao i sa drugim državnim organima i organizacijama; pomaže u izradi publikacija koje se odnose na kulturna dobra radi njihove popularizacije i prezentacije; obavlja druge poslove iz delokruga rada Odeljenja po nalogu načelnika Odeljenja i rukovodioca Sektora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno - naučnog polja tehničko - tehnoloških nauka ili društveno - humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima i položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada:

Beograd, Ulica kralja Milana 14 i Trg Nikole Pašića 13.


IV Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Napomena:
Smatra se da je kandidat ispunio merila ako je u izbornom postupku na javnom konkursu ostvario najmanje 36 bodova ukupno za izbor za izvršilačko radno mesto koje nije rukovodeće i ukoliko nije prethodno isključen iz izbornog postupka.

Kandidat koji je osvojio jedan bod u proveri određene kompetencije odnosno ne ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije ili se ne odazove pozivu da učestvuju u proveri jedne kompetencije, isključuje se iz daljeg toka izbornog postupka, o čemu se obaveštava na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navede u svojoj prijavi.

Kandidat koji u proveri posebne funkcionalne kompetencije osvoji od jedan do pet bodova na testu koji se sastoji od 20 pitanja, kao i kandidat koji osvoji od jedan do osam bodova na testu koji se sastoji od 30 pitanja, isključuje se iz daljeg izbornog postupka, o čemu se obaveštava na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navede u svojoj prijavi.

Kandidat koji osvoji od jedan do tri boda na proveri posebnih funkcionalnih kompetencija koje se odnose na znanje stranih jezika isključuje se iz daljeg izbornog postupka.


1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izršilačka radna mesta:

- „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa;
- „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
- „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem testa.

Napomena:
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na veb prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Rezultati provere opštih funkcionalnih kompetencija za kandidata koji je ispunio merila na proveri opštih funkcionalnih kompetencija u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u konkursnim postupcima u Narodnoj skupštini koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere, osim ako kandidat ne zahteva novu proveru opštih funkcionalnih kompetencija.
Kandidatu koji je ostvario jedan bod na proveri jedne od opštih funkcionalnih kompetencija, ponovo se proveravaju sve opšte funkcionalne kompetencije u drugom konkursnom postupku koji se sprovodi u Narodnoj skupštini.


2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa); propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Pravilnik o postupku postavljanja zahteva za istraživanje i izradu istraživačkog rada Biblioteke Narodne skupštine, Pravilnik o radu Biblioteke Narodne skupštine, Uputstvo za postavljanje informacija i sadržaja na internet stranicu Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: stručno-operativni poslovi (postupak izrade stručnih nalaza) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo B2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni
proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: normativni poslovi (zakonodavni
proces) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 30 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: administrativno-tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka).

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 30 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: administrativno-tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka).

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
1. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: propisi iz delokruga radnog mesta (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine); planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od
20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: poslovi međunarodne saradnje evropskih integracija (pravni i politički sistem i spoljna politika RS) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo C1) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: poslovi upravljanja ljudskim resursima (propisi u oblasti radno-pravnih odnosa u državnim organima) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: poslovi javnih nabavki (metodologija za zaštitu prava u postupku javnih nabavki) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A1) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: informatički poslovi (TCP/IP i DNS) -proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 10:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od
20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: informatički poslovi (serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Za radno mesto pod rednim brojem 11:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto: planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine, Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine) - proveravaće se putem testa (koji se sastoji od 20 pitanja);
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada: stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka) - proveravaće se usmeno (predlog rešavanja određenog zadatka);
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto, znanje engleskog jezika (Nivo A2) - proveravaće se putem testa.

Napomena:
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na veb prezentaciji Narodne skupštine (www.parlament.rs).

3. Ponašajne kompetencije za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem intervjua baziranog na kompetencijama.
Rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata koji je ispunio merila u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u konkursnim postupcima u Narodnoj skupštini koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere.


4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa, proveravaće se putem intervjua sa komisijom.


V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na veb prezentaciji Narodne skupštine (www.parlament.rs) ili u štampanoj verziji u prostorijama pisarnice Službe Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14. Prijave na konkurs mogu se podneti poštom ili neposredno pisarnici Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su pisani dokazi o znanju rada na računaru i o znanju engleskog jezika.
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu Rad na računaru*), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Znanje stranog jezika”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom*), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.


VI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja da lice nije osuđivano; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidat/ti sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Za radno mesto pod rednim brojem 8, kandidati prilažu i original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom ispitu za službenika za javne nabavke. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre
1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 95/18-dr. propis i
2/23-US) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu kao i uverenje koje izdaje MUP da kandidat nije osuđivan.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.


VII Rok za podnošenje ostalih dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.


VIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 7. avgusta 2023. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.
Provere opštih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Zgrade Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (elektronske adrese ili brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.


IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Trajanje radnog odnosa: Za sva oglašena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.


X Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10.00 do 12.00 časova: Nataša Begović 011/3200-620 i Helena Arsenijević 011/3026-013 Odeljenje za ljudske resurse.


XI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Narodna skupština, Odeljenje za ljudske resurse, Ulica kralja Milana 14, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (naziv radnog mesta)”.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od
6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene rešenjem Konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavljuje na veb prezentaciji i oglasnim tablama Narodne skupštine i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


GENERALNI SEKRETAR

Srđan Smiljanić
Objavljeno na sajtu Narodne skupštine i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje 19. jula 2023. godine.