Javni konkurs za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije"

Na osnovu člana 29. stav 5. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS", br. 83/14, 103/15, 108/16 i 161/20), tačke 2. Odluke o pravilima o sprovođenju Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“ („Službeni glasnik RS”, broj 132/14) i tačke 3. Odluke o pokretanju postupka za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“, 16 broj: 02-260/21 od 17. februara 2021. godine,
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE PROGRAMSKOG SAVETA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE"

Programski savet Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" (u daljem tekstu: Programski savet RTS-a) je savetodavni organ i ima 15 članova.

Mandat članova Programskog saveta RTS-a traje četiri godine i oni ne mogu biti ponovo izabrani.

Postupak izbora kandidata za članove Programskog saveta RTS-a se sprovodi tako što:
- Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnim medijskim servisima podnose svoje prijave Odboru Narodne skupštine nadležnom za oblast javnog informisanja (u daljem tekstu: Odbor);
- Kandidat za člana Programskog saveta RTS-a bira se iz reda stručnjaka u oblasti medija i medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije;
- Članovi Programskog saveta RTS-a ne mogu biti nosioci javnih i političkih funkcija, u skladu sa članom 28. stav 3. Zakona o javnim medijskim servisima.

Uslovi za kandidate
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova člana Programskog saveta RTS-a;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Programskog saveta RTS-a.

Prijava sadrži:
- ime i prezime kandidata;
- datum i mesto rođenja;
- adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektronske pošte;
- podatke o obrazovanju;
- podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
- radna biografija sa podacima o školskoj spremi, posebnim oblastima znanja i stručnom usavršavanju, podaci o radnom iskustvu u oblastima medija, nauke, kulture, stvaralaštva, ljudskih prava, podaci o angažovanju van radnog odnosa (ugovor o delu i sl.).

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:
- uverenje o državljanstvu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
- uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
- diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi;
- izjava kandidata da nije nosilac javnih i političkih funkcija.

Navedeni dokazi se dostavljaju u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od šest meseci.

Rok za podnošenje prijava za konkurs:
- rok za podnošenje prijave za konkurs je 21 dan;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs:
Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni konkurs za izbor kandidata za članove Programskog saveta RTS-a“.

Javni konkurs se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine.

Odbor neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave.

Sve dodatne informacije o javnom konkursu za izbor kandidata za članove Programskog saveta RTS-a, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje na mejl adresu dana.gak@parlament.rs i vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.

19. februar 2021. godine
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4